artikel

Vänsterbänken april 2004

Fullmäktige den 22 april 2004 var långt och innehöll flera frågor som det blev diskussioner kring. Årsredovisningen är ett tillfälle för alla partier att få tala om sin politik och redogöra för sin ekonomiska politik. När klockan blev 23 bröts fullmäktige och en del frågor fick skjutas upp till ett senare möte. Den omdiskuterade flytten av konstmuseet blev uppskjuten när miljöpartiet fick med sig Folkpartiet, Moderaterna och Kd på en återremiss. Frågan kommer att avgöras på ett extra Fullmäktige den 5 maj.

Årsredovisningen 2003


Eskilstuna Kommun årsredovisning med ett underskott på 13,3 miljoner kronor godkändes. Trots underskottet var årsredovisningen mycket mer positiv än vad prognoserna under året visade. Höjd kommunalskatt 2003 och anställnings- och inköpsstoppet som sattes in på senhösten var åtgärder som fick prognosen som i oktober visade på –89 miljoner att sluta på –13,3 miljoner.  Socialdemokraterna inledde debatten med att ta upp det positiva som hänt under 2004. Jörgen Danielsson nämnde att satsningen på att minska sjukfrånvaron hade gett effekt och att sjuktalen för 2003 hade sjunkit. Han talade också om en positiv utveckling vad det gäller samarbete mellan nämnderna och tog sin egen nämnd Barn och Utbildning som exempel. De hade tagit fram en lista på 40 projekt där Barn och utbildning samverkar med andra nämnder och förvaltningar. Andra positiva exempel i kommunen som Jörgen nämnde var öppnandet av Faktotum på Faktorimuseet, Vuxenförvaltningens arbete med framtidens äldreboende och Barn och utbildningsnämndens arbete med att integrera nyanlända gymnasieelever i den nyöppnade verksamheten Slussen.Tommy Hamberg delade i den kommunala ekonomin i två delar. En del som vi kan påverka och en som styrs av andra faktorer. Den delen vi kan påverka är våra egna verksamheter i kommunen. Där har vi lyckats ganska väl att hålla kvalitet och ekonomi. Exempel på frågor som inte ligger i våra händer är våra intäkter från staten, sysselsättningen som minskar och stora konflikter i världen. Arbetslösheten i Eskilstuna ökade 2003 från 5,0 till 6,3% och ungdomsarbetslösheten  ökade kraftigt med resultat att försörjningsstödet till ungdomar mellan 18 och 24 år steg med 24% sista kvartalet 2003.Positivt att nämna för Eskilstuna är att vi har anställt fler i kommunen med utomnordisk bakgrund, våran sjukfrånvaro i kommunen har minskat och befolkningen har ökat med runt 600 personer. 2003 satsades det på biogas och nu kör 10 biogasbussar runt i Eskilstuna på biogas framställt vid Ekeby reningsverk.Arbetsmarknadsnämnden och Socialnämnden slogs ihop 2004 till Arbetsmarknad-och familjenämnden för att bromsa de stora utgifterna för individ och familjeomsorgen. Tommy Hamberg talade om att vi behöver en bred uppslutning i samhället för att klara de stora sociala problem som finns. Det kan inte bara vara en fråga för kommunen utan här måste även näringslivet och föreningslivet engagera sigModeraternas Iha Frykman valde att kalla sig manist för att hon saknade männen i barnomsorgen, skolan och äldreomsorgen. Hon oroade sig också för att anställnings- och inköpsstoppet 2003 skulle kosta 2004. Folkpartiet ifrågasatte de fria bussresorna och Centern efterlyste mer brukarinflytande och betonade det felaktiga i att ha riktade stadsbidrag till kommunerna som minskar kommunernas självstyre. Tommy höll med Christina (C) om att statens riktade bidrag gör det svårt för kommunerna men sa också att Eu’s beslut i Bryssel till stor del påverkade vad vi sen ska göra i kommunerna. En ytterligare orsak till att makten urholkas i kommunerna.Centrumplaneringen


Mindre bilar och mer cyklar är tanken med den nya trafikplaneringen för centrum. Drottninggatan blir bussgata och stängs av för biltrafik. Centrumringen som går runt stadskärnan ska skyltas upp och göras tydligare. Oro för att det i framtiden inte ska finnas tillräckligt med parkeringsplatser i centrum finns från Moderaterna, Centern och Folkpartiet. Tommy bemötte det med att det inte är bilisterna som gör centrumhandeln. Om man åker till ett externt köpcentrum utanför Eskilstuna så är det ganska likt andra köpcentrum i världen men att gå på stan i Eskilstuna är unikt och där finns styrkan i centrumhandeln. Det ska självklart finnas möjlighet till parkering längs med centrumringen och den ska vara tydligt skyltat för att minimera tiden man tillbringar med att leta parkering.Västergatan


Västergatan kommer att byggas om i samband med att Vägverket bygger om korsningen vid Idunplan till en rondell. Den nya Västergatan ska harmonisera mer med Hamngatan, göra sträckan mer trafiksäker och cykelvänlig. Dessutom ska man se över dagvattenhanteringen i området. Kommunens investering är 34 miljoner och ytterligare 10 i stadsbidrag.Konstmuseet


I många år har planer för ett nytt Konstmuseum i Eskilstuna diskuterats. När ärendet nu var uppe på dagordningen i fullmäktige så blev det återremitterat av Miljöpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet. Vice Ordförande i Kultur och fritid, Alar Kuutmann talade om ”En lång natts färd mot dag” och citerade även Fylkings ”Äntligen” när han talade för ett bifall till förslaget att reservera högst 35 miljoner till ett nytt konstmuseum i Munktellstaden. Alars argument för flytten var att vi skulle bygga ett konstmuseum i en av Eskilstunas mest särpräglade område med Lokomotivet som en spännande granne. Ett konstmuseum som är byggt för att visa konst, även konst som inte är tavlor. Dagens konstmuseum behöver byggas om för att uppfylla yrkesinspektionens krav och för att vara ändamålsenligt, det håller fel temperaturer för konsten och är tungarbetat för personalen. Att det ligger i en vacker byggnad i en vacker park kompenserar inte allt. Alar framhöll också att det skulle bli lättare rekrytera kompetent personal och på allvar börja arbeta pedagogiskt mot framför allt barn och ungdom. Alla krafter kan efter en flytt läggas på verksamhet i stället för lokaler.Miljöpartiet tyckte att de ekonomiska kalkylerna var för dåliga och ville ha en återremiss. Moderater och Kristdemokraterna ”biktade sig” och erkände att de missförstått och trodde vi skulle säga ja till ytterligare en utredning så de gick på miljöpartiets linje. Men rösterna 50 för en flytt och 28 för en återremiss så vann återremissen enligt regeln om minoritetsbeslut som säger att det behövs en tredjedel av fullmäktiges ledamöter för att få en återremiss. Ärendet kommer avgöras på ett extra fullmäktige den 5 maj.


Kopiera länk