artikel

Vänsterbänken mars 2004

I skrivande stund är det tre veckor sedan jag, Sara Molander tog över alla Charlotte Berglunds uppdrag. Jag har lämnat mitt arbete som lärare på Gideonsbersskolan och sitter nu i rum 2044 i Stadshuset. Jag har också avsagt mig mitt uppdrag i Barn och utbildningsnämnden för att med all kraft ta mig an nya uppdrag, bland andra som 1:a vice ordförande i Vuxennämnden och som politisk sekreterare.

Med mina nya uppdrag följer att försöka få ihop en begriplig resumé av vad som händer i Kommunfullmäktige och vad som görs från ”vänsterbänken” Det här är mitt första försök att återge vad jag anser vara det viktigaste från fullmäktige 20040318. Förhoppningsvis kommer min blick och min hörsel skärpas i fullmäktigesalen så att mina rapporter blir vassare framöver.

 Nya val till Kommunala uppdrag 


Några förändringar i kommungruppen har skett. Efter att Sara Molander avsagt sig uppdragen i Barn och utbildningsnämnden går Servat Barzangi från ersättare till ordinarie. Anna Bergfors fyller på som ersättare i samma nämnd.Ägardirektiv till bolagsstämmorModeraterna ville med stöd av andra borgerliga partier att kommunen skulle lägga fram ett ägardirektiv till Länstrafiken som innebar att alla förtroendevalda skulle ersättas av styrelseproffs. Vi avvisade detta, tillsammans med socialdemokraterna, eftersom det är i Länstrafiken som själva beställningen av de politiska kraven ska göras gentemot den som ska utföra trafiken, dvs idag Connex.JämställdhetsberedningenPå initiativ av majoriteten beslutade Kommunfullmäktige att tillsätta en Jämställdhetsberedning. Beredningens uppgift är att belysa kommunens pågående jämställdhetsarbete, ta del av forskning, titta på hur det ser ut i omvärlden och titta på våra egna verksamheter ur ett genusperspektiv. Beredningen ska ta fram en handlingsplan för hur jämställdhetsarbetet ska utvecklas. Arbetet ska redovisas senast fullmäktiges sammanträde i mars 2005Ordförandeskapet gick till Socialdemokraternas Jörgen Danielsson. Vänsterpartiet har två platser i beredningen, Sara Molander som vice ordförande och Frida Skoglund som ledamot. Könsfördelningen blev lite sned med nio kvinnor och sex män. Det var vi från majoriteten som stor för det. Vi diskuterade på kommungruppens möte om det var rimligt att vårt parti representerades av två kvinnor och kom fram till att i detta läge med en manlig ordförande så fick intresset för frågan vara avgörande. Både Frida och Sara var mycket angelägna om att få vara med i beredningen.Missbruksvård i Eskilstuna – med helhetssyn på individen.I augusti 2002 lämnade Kajsa Hansen och Tord Andersson in en motion till fullmäktige med rubriken Missbruksvård i Eskilstuna – med helhetssyn på individen. Deras avsikt var då att ge den dåvarande Socialnämnden i uppdrag att göra en översyn där det framgår hur kompetensen i stöd, vård och behandling ser ut i förhållande till brukarnas olika behov. Vidare önskade motionärerna att man tittade särskilt på hur stödet till ungdomar, unga vuxna och kvinnor med missbruksproblem ser ut och att man samlade aktuell forskning på området. Översynen skulle uppmärksamma vikten av att ha en helhetssyn med individen i centrum och tydliggöra kommunens respektive landstingets ansvar.Motionen har lite besvarat sig själv i och med den nya nämnden som bildades hösten 2003 där man håller på att göra en översyn av alla nämndens verksamheter. Tord tackade för motionssvaret och sade sig vara nöjd med det.Dagbarnvårdare åt egna barn.I en interpellation frågade Alf Karlman (Kd) Hans Ekström (s) om modellen att vara dagbarnvårdare åt sina egna barn och samtidigt ta hand om lika många barn från den kommunala barnomsorgen var något för Eskilstuna Kommun. Det blev som vanligt en stormig debatt om kvalité och valfrihet. Kajsa kände sig till manad att ställa sig i talarstolen och tala till försvar för de som idag arbetar som dagbarnvårdare. Hon menade att det inte är ett yrke som man väljer bara för att vara hemma med egna barn utan att det faktiskt ställs krav på kvalitet och kompetens.Motion om kartläggning av prostitutionen i Eskilstuna.Frida Skoglund som är kvinnopolitiskt ansvarig i både distrikt och lokalförening hade tillsammans med Anna Bergfors skrivit en motion om att kartlägga prostitutionen i Eskilstuna.


Vår kommungrupp lämnade in motionen som ingick i en kedja av liknande motioner som lämnades in till fullmäktige i flera sörmländska kommuner den 8 mars.I motionen, som är undertecknad av vänsterns kommungrupp, föreslås att kommunfullmäktige uppdrar till Arbetsmarknad och familjenämnden att genomföra en kartläggning av prostitutionen i Eskilstunas kommun. Arbetet bör genomföras i samarbete med polisen.Motionen fick bra uppmärksamhet i media och redan nu finns det ett arbete på gång hos polisen. Motionens vidare öden i den kommunala demokratin följer då fullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning.
Har du frågor eller synpunkter, hör av dig till:


Sara Molander 10 12 78 eller 073 950 61 85 mail: [email protected]

Kopiera länk