artikel

Vad blir bättre med entreprenad i äldreomsorgen?

I dagarna diskuteras Eskilshems äldreboende i Vuxennämnden. Förslaget är att det ska konkurrensutsättas och läggas ut på entreprenad. I Folket 4/3 kan vi läsa om personal och anhöriga som känner oro inför framtiden. De har samlat namn och uppmanar politikerna i vuxennämnden att tänka om.
I dagarna diskuteras Eskilshems äldreboende i Vuxennämnden. Förslaget är att det ska konkurrensutsättas och läggas ut på entreprenad. I Folket 4/3 kan vi läsa om personal och anhöriga som känner oro inför framtiden. De har samlat namn och uppmanar politikerna i vuxennämnden att tänka om. Vi som sitter i vuxennämnden för vänsterpartiet håller med och kommer att rösta emot förslaget då vi inte tror att en upphandling av verksamheten har några positiva effekter.

I en upphandling av en verksamhet är det fortfarande kommunen som har det yttersta ansvaret för att se till att verksamheten håller bra kvalitet. Eftersom man skriver avtal med utföraren så binder man sig vid en kostnad för en ganska lång tid framöver oavsett vad som händer med den kommunala ekonomin. Det innebär att kommunen släpper möjligheten att kunna styra verksamheten i perioderna mellan att avtalen skrivs. Vi tror på att behålla kontrollen för verksamhet och kostnader för att kunna styra omsorgen dit där behovet finns. En annan effekt är att kontinuiteten försämras då en ny upphandling ska ske med ett visst antal år emellan. Leder upphandling till skifte av entreprenör följer en ny period av omställning vilket innebär oro både för brukare och för personal.

Upphandlingssystemet och den osäkerhet det skapar är en viktig förklaring till att den privat drivna vården i så hög grad koncentreras till ett fåtal stora vårdföretag. Lokalt förankrade kooperativ och icke vinstdrivande företag har inte samma möjligheter att ta sig in på marknaden som de stora vårdbolagen som har en samordnande ledning och struktur och därför möjligt att söka uppgifter och kontrakt på flera håll. Man kan därför inte räkna med att det är ideella organisationer och icke vinstdrivande företag som kommer att få uppdraget att driva Eskilshem. Är det vår vilja att eskilstunabornas skattepengar ska gå till vårdbolag utan lokal förankring och med syftet att tjäna pengar på omsorgen om våra äldre? Risken för att det kommer att vara resultatet av en upphandling är överhängande.

I grunden handlar det om ideologiska skillnader och synen på hur vi förvaltar våra gemensamma skattemedel. Ett privat vårdbolag räknar med vinst. Den vinsten dränerar kommunen på pengar som skulle kunna användas till att förbättra servicen till eskilstunaborna. Vi tror på att använda våra gemensamma medel till en generell välfärd där varje krona går tillbaka till skattebetalaren och inte som vinst i ett bolag.

I Sverige är vi bra på att balansera kostnadskontroll med jämlik vård och omsorg av hög kvalitet. Det vi saknar i Sverige och som ofta återkommer i debatten är valfrihet. Om man jämför Sverige med länder som erbjuder en högre grad av valfrihet kan man se att de har en sämre finansiell hållbarhet, mindre jämlik vård/omsorg och sämre eller likvärdig kvalitet. En ökning av valmöjligheten leder till sämre finansiell hållbarhet, minskad jämlikhet och sämre resultat i de system som finns i världen idag. En ökad valfrihet leder till sämre välfärd för flertalet. Lösningen kan alltså inte vara att ta över modeller från andra utan måste vara att ta vara på det vi har och arbeta för att utveckla den kommunala verksamheten utan att släppa kontrollen över kostnaden.

Vi saknar argumenten som ska tala om varför det är viktigt att genomföra en upphandling. Det är inte ekonomiska skäl som ligger bakom, hävdar socialdemokraterna, utan det ska generera i verksamhetsutveckling. Verksamhetsutveckling är vi helt övertygade om att vi kan åstadkomma i våra verksamheter även om de drivs i kommunal regi och några ekonomiska fördelar med entreprenadverksamhet tycks inte heller finnas. Undersökningar visar att det i de kommuner där man lagt ut delar av sin verksamhet har en högre kostand än de som driver omsorgen helt i kommunal regi. Entreprenadverksamhet i omsorgen sparar alltså inga pengar åt skattebetalarna och det finns heller inga belägg för att det skapas en bättre kvalitet. Så vi frågar oss, precis som många andra i Eskilstuna. Varför?

Sara Molander
Åsa Ghaderi
Magnus Karlsson

Ledamöter i vuxennämnden för vänsterpartiet

Kopiera länk