artikel

Strandnära hus till gräddan istället för allemansrätt!

På senaste kommunfullmäktigemötet i Eskilstuna lyfte de två moderata ledamöterna Eva Schmekel och Hans Kerst frågor om vattendirektiv och strandskydd. De påpekade vikten av landsbygdsutveckling och att värna miljön.

Men när moderata kommunfullmäktigeledamöter sjunger lovsång till naturen och vikten av att värna miljön låter det inte annat än falskt. Faktum är att den borgerliga regeringen nyligen lagt förslag om att försämra strandskyddet genom att tillföra fler dispensgrunder vilket bland annat Naturskyddsföreningen riktat skarp kritik mot. I ett öppet brev till miljöminister Andreas Carlgren skriver de att "Vi vågar påstå att förslaget är det allvarligaste slaget mot allemansrätten som en svensk regering lagt fram i modern tid. Strandskyddet riskerar i praktiken att försvinna."

 För Hans Kerst är landsbygdsutveckling fler tomter nära vatten. Fler sjötomter för de som har råd. För oss, socialdemokrater och vänsterpartister, handlar landsbygdsutveckling inte om att enbart om exploatering av stränder. Det handlar mer om utbyggnad av bredband, en väl fungerande kollektivtrafik, att skapa fina badplatser för alla, bevarande av allemansrätten, restaurera äldre torp och bondgårdar och göra de tillgängliga för fler, skapa demokratiska forum, utveckla turistnäringen och stimulera småföretagandet. Vi vill utveckla de värden landsbygden utgör. Kerst, vi säger därför nej till enbart privata bryggor och exploatering av strandområden som är nödvändiga för den biologiska mångfalden.

 En tredjedel av de djur- och växtarter som är hotade är beroende av stränder. Det är inte rimligt att exploatera mer strandområden än det vi gör idag. Vi tycker att det är viktigt att ha en restriktiv hållning vad gäller dispenser och att alla beslut om dispenser ska vara välgrundade. Enligt Naturskyddsföreningen är endast en tredjedel av alla kommunala dispensbeslut välgrundade och Naturvårdsverket hinner inte på långa vägar med att granska alla. Den kritiken måste vi ta till oss. Vi kan alltid bli bättre.

 

Vi kan inte liberalisera strandskyddslagstiftningen ytterligare. Redan idag är den en kompromiss mellan intressen av att bo sjönära, djur, växter och människors rätt att vistas i naturen. En liberalisering vore ödesdiger för allemansrätten och den biologiska mångfalden och är inte förenligt med våra tankar kring en hållbar utveckling.

 

Eila Clarstedt, kommunalråd (v)

 Jimmy Jansson, kommunalråd (s)

Kopiera länk