artikel

Mångfald berikar Eskilstuna

Alla ska ha möjlighet till egen försörjning och samma rättigheter till ett bra liv, säger Firat Nemrud. Han har varit aktiv i Vänsterpartiet i Eskilstuna i tjugo år och arbetat med arbetsmarknadsfrågor, sociala frågor och integration som politiska uppdrag. Han arbetar aktivt inom andra föreningar mot främlingsfientlighet och rasism och i manliga nätverk mot mäns våld mot kvinnor och för mäns engagemang i barn och familj.

Alla ska ha möjlighet till egen försörjning och samma rättigheter till ett bra liv, säger Firat Nemrud. Han har varit aktiv i Vänsterpartiet i Eskilstuna i tjugo år och arbetat med arbetsmarknadsfrågor, sociala frågor och integration som politiska uppdrag. Han arbetar aktivt inom andra föreningar mot främlingsfientlighet och rasism och i manliga nätverk mot mäns våld mot kvinnor och för mäns engagemang i barn och familj.

Mitt Eskilstuna ska vara en stad där alla människor känner tillhörighet. Mångfald och människors olikhet utvecklar kommunen. För att vi skall kunna minska de klyftor som finns mellan människor måste det finnas mötesplatser. Arbetslivet är en mötesplats, skolan och utbildningssystemet en annan. Alltför många personer både med svensk och med utländsk bakgrund lever isolerade, utan arbete eller studier.

Vi i Vänsterpartiet vill ta tillvara mångfalden, både i samhället i stort och i kommunens egna verksamheter för att vi ser att det ger många positiva effekter Mångfald handlar om att alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter i samhället och det fordrar ömsesidighet. Förståelse, respekt och nyfikenhet i mötet mellan människor och kulturer skänker både medvetenhet och stolthet över den egna kulturen och en öppenhet för att ta emot intryck från andra.

Mångfald berikar och ökar organisationers samlade kunskap. I dag drivs vart femte nystartat företag av en person med utländsk bakgrund. Arbetet med att ta vara mångfalden och se den som en tillgång är lika viktigt som att arbeta med ett gott näringslivsklimat. Det behövs också särskilda yrkesutbildningar för att öka möjligheten att få ett jobb.

Var fjärde elev i Eskilstunas grundskolor är födda utomlands eller har föräldrar som båda är födda i ett annat land. Kunskaper om modersmålets stora betydelse för ett barns språkutveckling måste finnas hos alla anställda i kommunens verksamheter för barn och ungdomar. Vi behöver bättre ta till vara den enorma resurs som finns i att stora och viktiga språkgrupper är så väl representerade i vår kommun.

Våra möjligheter att få en bra bostad ska inte påverkas av vår sociala eller etniska bakgrund. Vi anser att en god och ändamålsenlig bostad till ett rimligt pris är en grundläggande social rättighet. Kommunala insatser för den yttre miljön, lekparker, parker och gator i bostadsområdena är viktiga. Utvecklingsplaner för flera stadsdelar behöver utarbetas. Vi vill också att det byggs fler nya bostäder och att andelen hyresrätter ökar. Ungdomslägenheter och mindre lägenheter med billiga hyror ska byggas.

En bostadsförmedling behövs för att det ska kunna bli en rättvis fördelning av de bostäder som finns i kommunen. För bostadssökande är den största fördelen att kunna tala om sina önskemål och ställa sig i en enda gemensam kö. En bostadsförmedling är ett bra verktyg för att minska segregation i bostadsområdena. Man kan också få kunskap om hur stort behovet av nya bostäder i kommunen är.

Eskilstuna är en stad som växer. Vi vill att Eskilstuna ska vara en öppen och tolerant kommun som satsar på mångfaldsarbete. Målet är ett samhälle där alla behövs och delar makt och ansvar. En kommun fri från rasism och diskriminering. Vänsterpartiet sätter solidariteten i centrum och arbetar för de utsatta. Jag vill uppmana alla att ta vara på sin demokratiska rättighet att rösta och att rösta på Vänsterpartiet!

Firat Nemrud

Ordförande vänsterpartiet i Eskilstuna

Kopiera länk