Kommunalt

Arbete och kunskap moderniserar för frihet, hållbarhet och rättvisa

Under kvällen den 19 juni pågår budgetfullmäktige i Eskilstuna kommun. Vänsterpartiet har tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet lagt fram en budget för fler jobb, höjd utbildningsnivå, en attraktiv stad och ekologisk uthållighet. Vänsterpartiets kommunalråd Maria Chergui valde att lyfta fram följande delar under sitt första anförande där hon bland annat lyfte fram värdet i att skapa en mer jämlik, jämställd och socialt hållbar kommun.
– Hela årsplanen andas social hållbarhet, säger Maria Chergui.

– Eskilstuna är och ska i framtiden vara en levande och vacker stad med en stark prägel av mångfald och öppenhet. För att få Eskilstunabornas och därmed stadens själ att må bra måste vi minska skillnader i hälsa och verka för social hållbarhet. Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Dessa mänskliga behov är nära förknippade med människors livsvillkor och hälsa. Därför blir det extra viktigt för oss att lägga fokus på barn och ungdomars uppväxtvillkor och att arbeta för att de ska vara jämlika. Får vi barn och ungdomar som växer upp att bli trygga och stolta vuxna får vi också trygga och nöjda äldre, säger Chergui.

– Eskilstuna kommer framöver att ha en allt större åldrande befolkning och det är oerhört viktigt att vi samtidigt stärker upp det förebyggande arbetet för äldres hälsa och för en god livskvalitet på äldre dagar. Jämställdhet och jämlikhet är och blir självklara värden när vi mäter Eskilstunas välmående. Årsplan 2013 är en årsplan för ett jämlikare och jämställdare Eskilstuna och det är en årsplan som andas social hållbarhet, vi lägger fokus på barn och ungdomars uppväxtvillkor och i vår budget gör vi den stora satsningen på grundskolan.

– Vi fortsätter utbyggnaden av förskoleplatser. De sista fem åren har över 1000 nya platser skapats. Eskilstuna har en stor ung befolkning vilket ställer krav på att vi har en förskola, grundskola, gymnasieskola som håller hög kvalitet. Inom förskolan ser vi fortsatta behov av förskoleplatser och de kommande kommande satsningarna på nya förskolor kommer att ske genom ombyggnation av befintliga lokaler. Att vi satsar på att bygga ut förskolan är ett måste för oss. Att det finns förskoleplatser i en utvecklande och trygg förskola skapar möjligheter för föräldrar att jobba. Dessutom skapar det en trygghet i kommunen för och de familjer som redan bor här och för de familjer som funderar eller har bestämt sig för att flytta hit, säger Chergui. 

– Vi vet också att barngrupperna på flera förskolor är för stora och det är en utmaning som vi fortfarande måste jobba vidare med samtidigt som vi måste minska antalet barn per personal och det är barn-och utbildningsnämnden medvetna om.

– Ur ett folkhälsoperspektiv med fokus på jämlik hälsa är grunden för en jämlik start i livet för alla barn i Eskilstuna kommun att de har lika tillgång till förskola, grundskola och gymnasieskola. Idag har barn till föräldrar som är arbetssökande endast rätt till 15 timmar på förskolan. Det finns en utredning gjord på barn-och utbildningsförvaltningen om hur vi skulle kunna erbjuda alla barn rätt till 40 timmar i förskolan. Detta är något som vi också vill titta vidare på.

– Sommarlovet är den tiden då barnen inte går i skolan och är lediga och det är den tiden som Eskilstuna ska fyllas med massor av sommaraktiviteter som i ett jämlikt Eskilstuna ska erbjudas kostnadsfritt. I sommar finns aktiviteter som arrangeras av Ung fritid, kultur och fritidsförvaltningen och av föreningslivet. Kommunen kan inte ensamt arrangera alla sommaraktiviteter utan det blir allra bäst när det sker i samverkan med föreningslivet.

– Eskilstuna kommuns kolloverksamhet finns det all anledning att vara stolt över. Eskilstuna är känd för sin kolloverksamhet och den håller god kvalitet. Barnen som åker på kollo får ett minne för livet och för många barn blir det just kollovistelsen med bad, utflykter och lek som gör hela sommaren. Det finns också många barn i Eskilstuna som inte har förutsättningar att få komma iväg på sommaren på andra sätt och för dessa barn är kolloverksamheten särskilt betydelsefull.

– Utveckling av kommunen görs också genom att skapa levande och friska stadsdelar och landsbygdsorter. Möten mellan generationer och kulturer främjas för att genom förståelse för varandra och genom att bygga trygga relationer. Invånare, fastighetsägare, näringslivet och föreningar är viktiga samarbetspartners inom kommunen och för myndigheter. 

– De nya löneavtalen har gjort kolloverksamheten under 2012 dyrare, vilket förkortat vistelsetiden och minskat antalet platser. Under 2013 och framåt återställer vi vistelsetiden och platserna.

  • 1 miljon anslås för att återställa längden på kollovistelsetiderna och platserna.
  • Mötesplatserna och stadsdelsutvecklingen ska utvecklas och stimulera till generations och kulturmöten.

– Kommunen, som är Eskilstunas största arbetsgivare, har ett stort ansvar för att vi har en mångfald av anställda i våra verksamheter. Därför ålägger vi vår organisation att ta ett större ansvar för att fler personer med funktionsnedsättningar får jobb i vår kommun.

– Under 2013 kommer den arbetsmarknadspolitiska beredningen och den gröna näringslivsberedningen och presentera förslag på Eskilstuna kommuns kommande möjligheter och utmaningar för att skapa fler jobb.

  • 1 miljon kronor anslås för att öka antalet feriepraktikplatser, vilket innebär att 100 nya platser skapas. Sammantaget finns 300 feriepraktikplatser 2013.

– Vi tillför i budget för 2013 sammantaget 23 miljoner till grundskolan samt 5 miljoner till gymnasiet. 10 miljoner av dessa är ”nya” pengar medan resterande tas från andra verksamheter, bland annat försörjningsstöd. Med tanke på det avkall andra nu får göra för att bidra till skolan är det än viktigare att vi ser resultat av dessa resurser. Vi ser ett fortsatt starkt behov av att prioritera personal före lokaler inom skolans verksamheter, säger Chergui.

  • Vi avsätter 1 miljon kronor till 100 platser där elever som slutat år 3 på gymnasiet erbjuds en kombination av jobb och studier på sommaren för att läsa upp betyg och få arbetslivserfarenhet i syfte att öka anställningsbarheten och möjligheten att studera vidare. Vi kallar satsningen ”Skoljobb”.

– Ett pedagogiskt spetsarbete görs i samarbete med högskolan där ett antal pedagoger med forskningsanknuten och aktuell kunskap kan utgöra ett stöd och en drivkraft i det pedagogiska utvecklingsarbetet på enskilda skolor.

  • Majoriteten fullföljer sin satsning på IT i skolan och tillför ytterligare 2 miljoner kronor i budget för 2013 för detta.
  • Förebyggande missbruksarbete (alkohol, narkotika, doping, tobak, spel) ska stimuleras och utvecklas. Riskbruk ska uppmärksammas.
  • Föräldrastödet för barn och ungdom (0-17 år) ska samordnas och utvecklas, främst det universella stödet. En utredning ska göras kring möjligheter och kostnader för att skapa en föräldramottagning i samverkan mellan BoU och AMF. Dessutom bör möjligheten att skapa en e-tjänst för rådgivning utredas vidare. Föräldrarnas situation påverkar barnens möjlighet att mäkta med skolan.

– Från och med budget 2013 får de ansvariga nämnderna kompensation för de utökade kostnader som uppstår i samband med individers berättigade stöd enligt LSS. För 2013 är det en satsning på 16 miljoner kronor.

  • Under 2013 ska våra äldre få kultur som en större del av sin vardag. Detta kräver samverkan mellan olika nämnder.

– Eskilstuna kommun ska under året delta i Folkhälsocentrum och Landstingets kompetenssatsning för att utveckla kunskap och verktyg för att tydliggöra socioekonomiska effekter av det förebyggande arbetet, avslutar Chergui.

 

Hämtat ur Årsplan 2013 

Fler jobb

300 Feriepraktikplatser varje år.

För att möjliggöra att gymnasieelever får arbetslivserfarenhet, motivation och uppnår slutbetyg genomförs två satsningar. 1 miljon satsas på 100 nya feriepraktikplatser vilket ger sammanlagt 300 feriepraktikplatser. 1 miljon anslås till skoljobb som ger 100 platser.

Resultaten av Grön Näringslivsberedning och Arbetsmarknadspolitiska beredningen redovisas och följs upp

Attraktiv stad

Kolloverksamhet

Genom att kolloverksamheten fått nya löneavtal har verksamheten blivit dyrare. Ett sätt att hantera de ökade kostnaderna har varit att förkorta kollovistelsetiden och minska antalet platser. Med barnperspektivet som utgångspunkt anslås 1 miljon för att återställa längden på kollovistelsetiderna och platserna.

Föräldramottagning. Föräldrastödet för barn och ungdom (0-17 år) i kommunen ska samordnas och utvecklas, främst det universella stödet. En utredning ska göras kring möjligheter och kostnader för att skapa en föräldramottagning i samverkan mellan BoU och AMF. Dessutom bör möjligheten att skapa en digital rådgivning utredas vidare.

Hälsofrämjande arbete. Hälsofrämjande arbete ska fortsätta bedrivas i förskolor, skolor, boenden och på mötesplatser och i fritidsverksamheter för att underlätta hälsosamma val i syfte att uppnå en mer jämställd och jämlik folkhälsa

Andelen avgiftsfria kultur- och fritidsaktiviteter/sommaraktiviteter för barn och ungdomar ska öka i kommunen och redovisas av berörda förvaltningar, detta som ett led i att säkra det förebyggande barn- och ungdomsarbetet.

Mötesplatserna och stadsdelsutvecklingen ska utvecklas och stimulera till generations- och kulturmöten

Socioekonomiskt bokslut för Eskilstuna kommun

Folkhälsocentrum och Landstinget arrangerar en utbildningsinsats för samtliga ekonomer i Sörmlands kommuner kring socioekonomi och förebyggande arbete. Detta ska vår kommun ta del av och leder till att våra ekonomer kommer att få kunskap och verktyg om hur de ska arbeta med socioekonomiskt bokslut.

Kultur i vården ska utvecklas i samverkan mellan kommunen, högskolor, landsting, studieförbund och frivilligsektor.

Integrationsarbete. Varje nämnd och styrelse ska varje år redovisa vilka åtgärder i handlingsplanen för integration som vidtagits under året i sina del- och årsredovisningar.

Nämnder och styrelser ska under 2013 avsätta öronmärkta resurser för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering.

Redovisning av resultaten från analyserna som gjorts ur ett jämställdhetsperspektiv av de utåtriktade verksamheterna ska särskilt redovisas

Mäns våld mot kvinnor.

För att stärka den personliga integriteten ska kommunens verksamheter intensifiera arbetet med att motverka mäns våld mot kvinnor. Under 2013 ska strategiska nyckelgrupper identifieras som bör ges en fördjupad kompetensutveckling

Höjd utbildningsnivå

Arbetet med att minska barngruppernas storlek och att minska antalet barn per personal i förskolan ska intensifieras.

Fortsätta stärka arbetet med ungdomar som inte påbörjar eller hoppar av gymnasieskolan

Drogförebyggande arbete (alkohol, narkotika, doping, tobak, spel) ska stimuleras och riskbruk uppmärksammas och utvecklas

Attraktiv arbetsgivare

Varje nämnd och bolag skall redovisa ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv i den årliga handlingsplanen för det systematiska arbetsmiljöarbetet.

/ Joel Hamberg

Kopiera länk