artikel

Vänsterpartiet höll årsmöte

I eftermiddag höll Vänsterpartiet Eskilstuna årsmöte i partilokalen på Gillbergavägen och ett 30-tal medlemmar deltog. Årsmötet valde en ny styrelse med 9 ordinarie ledamöter. Till ordförande valdes Maria Forsberg om och hon inleder nu sitt tredje år på posten. Även revisorer och ombud till distriktets årskonferens valdes.

– Jag vill tacka de ledamöter som gjort ett mycket bra jobb under 2012 men som nu slutar. Samtidigt som vi behåller en kontinuitet och erfarenhet i styrelsen har flera nya medlemmar med olika bakgrund och kompetenser tillkommit och jag är mycket glad över den nya styrelsens sammansättning, säger Maria Forsberg, ordförande.

Bakre raden från vänster: Kristoffer Persson, Maud Ekman, Anders Larsson, Marcus Helgstrand, Maria Forsberg, Joel Hamberg,  Främre radan från vänster: Brita Lundkvist, Mirijam Abdullapoor, Ellen Karlsson,
Bakre raden från vänster: Kristoffer Persson, Maud Ekman, Anders Larsson, Marcus Helgstrand, Maria Forsberg, Joel Hamberg,
Främre radan från vänster: Brita Lundkvist, Mirijam Abdullapoor, Ellen Karlsson,

Utgångspunkten för arbetet under 2012 och 2013 är den sedan tidigare antagna Visionen:

”Vänsterpartiet Eskilstuna – Ett aktivt och synligt parti som gör skillnad

 Vänsterpartiet är partiet som ständigt vill utvecklas och dit alla är välkomna. Vänsterpartiet sätter agendan för en socialistisk, feministisk och grön politik. Vår politik är konkret och vi kommunicerar den så att människor förstår och ser värdet av den. Vi driver aktivt vår politik såväl inom som utom parlamenten. Vänsterpartiet är partiet som växer i väljarstöd och i medlemsantal. Hos oss möter du engagerade och inspirerande politiker och medlemmar i en stark och tydlig organisation. Kommunens invånare vet vilka huvudfrågor vi driver och känner igen våra politiker då vi syns och är aktiva”.

Visionen har varit ledstjärna och handlingsplanen har också varit ett stort stöd för att hålla fokus på partiets arbete. Nästa fas, för att leva upp till denna, behöver vara mer utåtriktad. Under 2013 fick Vänsterpartiet 30 nya medlemmar och en plan för medlemskontakter har antagits. Denna har partiet arbetat med genom att bland annat bjuda in till en första fikaträff med alla nya medlemmar. Nästan alla nya medlemmar har ordförande och politisk sekreterare träffat under 2012. Det har däremot varit svårt att få medlemmar att komma till regelrätta medlemsmöten så där har vi provat andra former, som t ex soppkvällar som lett till ett större engagemang, något styrelsen avser att fortsätta med under 2013. Ett aktivt arbete har förts kring sociala medier genom hemsidan och Facebook.

2014 kommer att innehålla två valrörelser och arbetet med att förbereda sig inför detta har redan påbörjats. Dels genom att tillsätta en valstrategigrupp som ska ta fram en strategi för valen 2014 och dels genom att man påbörjat en offensiv utbildningssatsning som kommer att fortgå under 2013, Vänsterskolan. Under 2013 måste ett aktivt arbete med kommunpolitik att göras för att i dialog med medlemmar lägga grunden till och ta fram vår politik i god tid inför valet.

Kommunalråd Maria Chergui berättar om det politiska arbetet under 2012.
Kommunalråd Maria Chergui berättar om det politiska arbetet under 2012.

I kommunen arbetar Vänsterpartiet, i majoritet tillsammans med S och MP, med den stora satsningen på skolan som ligger fast. Nya pengar har tillförts under 2012. Vi ser dock växande barngrupper i förskolan och här kommer Vänsterpartiet aktivt att arbeta för att minska dessa. Vänsterpartiet har drivit frågan kring att öka och permanenta sommarjobb för ungdomar och för att säkerställa kolloverksamheten i kommunen vilket också blivit en verklighet under 2012.

Kommunen når ett högt resultat samtidigt som delar av nämnderna går med negativa resultat, Vuxennämnden, Arbetsmarknads- och familjenämnden och Torshälla stads nämnd. Kostnaderna för ett ökat antal äldre och yngre med omsorgsbehov täcks inte idag och Vänsterpartiet har varit aktiva i att ta fram en demografisk modell för personer med funktionsnedsättning där Vuxennämnden får mer pengar om antalet brukare ökar vilket det kontinuerligt gör. Samtidigt ökar kostnaderna för vård och omsorg av unga och äldre på ett sätt som inte täcks av budgeten och detta blir en utmaning under året. Vi ser måste att nya pengar måste tillföras äldreomsorgen vilket det också kommer att göra genom en demografisk modell för äldre som vi håller på att arbeta fram.

 

Arbetslösheten och ungdomsarbetsarbetslösheten är fortsatt hög i Eskilstuna och arbetsmarknadspolitiska satsningar är av största vikt. En historisk jobbsatsning sjösattes av majoriteten i november 2012 som ska ge 2000 nya jobb i Eskilstuna till unga vuxna och vuxna i barnfamiljer som uppbär ekonomiskt bistånd. 1000 av jobben ska tas fram inom den kommunala koncernen över 3 år. 100 miljoner per år under 3 år satsas gemensamt av kommunen och Arbetsförmedlingen tillsammans och hundratals invånare, som i november var arbetslösa, går idag till ett arbete. Det andra stora projektet är ett samarbete mellan Eskilstuna kommun och ett företag, även detta riktar sig till personer som uppburit långvarigt försörjningsstöd. Företaget är också bra på att rekrytera och handleda personer med utländsk bakgrund.

Arbetsmarknadssatsningar gjordes under året också på jobb för 30 personer i projektet Romane Bucha samt på jobb inom projektet Jobbtrappan, två projekt som varit framgångsrika. Alla dessa satsningar riktar sig alltså till grupper som strukturellt har svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. Den fortsatta satsningen på att förstärka grundskolan men 60 miljoner innan 2014 har fortsatt under 2012. Under året har Vänsterpartiet genom Maria Forsberg (ordförande i den Arbetsmarknadspoliska beredningen) och Tommy Hamberg (ledamot i den Näringslivspolitiska beredningen) aktivt medverkat till de två beredningarnas slutrapporter och förslag. Båda innehåller många konkreta och skarpa förslag som ska ligga till grund för Eskilstuna kommande satsningar när det gäller jobb och arbetsmarknadspolitik.

Vänsterpartiet fortsätter kontinuerligt att utveckla vår arbetsmarknadspolitik och medlemmar och sympatisörer har möjlighet att komma och lära sig samt diskutera denna under året.

–         För oss är jobbfrågan och full sysselsättning ytterst prioriterat och dessa frågor kommer också vara centrala i valet 2014. Vi har vi en utbildning om ”Jobb och arbetsmarknadspolitik” den 12 mars i vår partilokal som jag hoppas att många intresserade kommer till, säger ordförande Maria Forsberg.

Joel Hamberg redogör för kommungruppens förslag till verksamhetsplan
Joel Hamberg redogör för kommungruppens förslag till verksamhetsplan

Paritets verksamhetsplan är mycket offensiv och utåtriktad. Vänsterpartiet Eskilstuna ska föra ut sitt politiska budskap till så många som möjligt. Detta kommer att kräva ett än större engagemang från styrelse, kommungrupp och medlemmar för att vi ska lyckas. Några exempel på utåtriktat arbete under det kommande året är träffar med fackförbund och föreningar, debattartiklar, torgmöten och träffar i bostadsområden.

Att samverka med andra är en viktig del av vårt arbete under 2013 och här avser Vänsterpartiet Eskilstuna att fortsätta samverkan med andra partiföreningar. Ett exempel är träffar inom distriktet och ett annat är att bjuda in till en konferens med vänsterpartistiska kommunledningar och ordföranden i kommuner som påminner om Eskilstuna i utformning och karaktär, t ex Norrköping och Södertälje.

Att visa på och driva praktiskt jämställdhetspolitik är av fortsatt stor vikt samtidigt som vi måste arbeta för att nå en jämnare könsfördelning på våra arrangemang. En internfeministisk analys kommer att göras både i kommungruppen och i partiet i sin helhet under året.

Vänsterpartiet Eskilstuna fortsätter under 2013 sitt solidariska arbete genom att samla in pengar till vår solidaritetsfond och genom att delta vid olika manifestationer kring aktuella händelser i omvärlden som vi stödjer. På 1 maj ska vi anordna bli en historisk och stor kulturmanifestation där vi bjuder in hela Eskilstuna för att stå upp för mångfaldens Eskilstuna. Ett större musik- och kulturarrangemang kommer att ske utöver ett traditionellt firande på första maj.

Även kommungruppen, dvs. våra politiker med förtroendeuppdrag, går under 2013 in i en mer utåtriktad fas. Vårt utåtriktade arbete ska utvecklas genom att vi tillsammans lyssnar på fler människor, syns mer i det offentliga, tar större plats i media och i sociala medier. Tydliga strategier måste tas fram och följas vad gäller både media och sociala medier. Ett aktivt arbete kommer att göras för att synliggöra all den politik som våra förtroendevalda är med och formar och fattar beslut om i nämnder och bolag på vår hemsida, på Facebook och på Twitter.

Såväl kommungrupp som styrelse tar sikte mot att driva politik och synas i frågor kring Jobb, Utbildning, Äldreomsorg, Jämställdhet, Klimat/miljö, Mångfald, Integration och Välfärd utan vinstintresse. Dessa är prioriterade områden under 2013.

Det kommunpolitiska programmet ligger till grund för den politik vi bedriver tillsammans med politiken i vårt Rödgröna valmanifest. Avstämningar av båda dessa kommer att ske under 2013 och kommuniceras med medlemmar såväl som övriga medborgare i Eskilstuna.

Verksamhetsplanerna för partiet och kommungruppen kommer att stämmas av vid flera tillfällen under 2013 för att säkerställa att vi utför det årsmötet beslutat om.

Ett välbesök årsmöte antog ny styrelse och nya verksamhetsplaner för 2013
Ett välbesök årsmöte antog ny styrelse och nya verksamhetsplaner för 2013

Under 2013 ska Vänsterpartiet Eskilstuna vara ett än mer synligt och aktivt parti som gör skillnad i människors vardag. Nu tar vi sats mot ett mer jämlikt, jämställt och ekologiskt uthålligt samhälle där alla får plats och mot ett högt valresultat och valseger 2014.

Kopiera länk