artikel

Eskilstunas majoritet presenterade budgeten för 2014

Idag presenterade Vänsterpartiet och den politiska majoriteten i Eskilstuna vårt budgetförslag för 2014 samt Ägardirektiv till kommunens bolag. Budgeten är en stark satsning på välfärden och den innehåller väldigt många politiska förslag som kommer att utveckla Eskilstuna kommun framåt. Se en sammanfattning av förslagen nedan. Budgeten antas på Kommunfullmäktige i juni.

Eskilstunas majoritet presenterade budgeten för 2014
Eskilstunas majoritet presenterade budgeten för 2014
 • Förskola och skola: 55 miljoner. 10 miljoner till mindre grupper i förskolan. 5 miljoner till skola. 40 miljoner för fler elever.
 • Äldreomsorg och LSS: tillskott på 35,7 miljoner. (19,2 + 16,5). 10 miljoner tillskjuts äldreomsorgen redan 2013.
 • Tillsättande av en beredning för framtidens äldreomsorg och boende.
 • Grön omställning genom ny naturvårdsorganisation: 2,5 miljoner.
 • Inrättande av en Social investeringsfond: 10 miljoner.
 • Permanent stöd projektet El Sistema: 0,6 miljoner.
 • Full ersättning till nämnder för löner och inflation: ca 155 miljoner.

Ytterligare satsningar i budget 2014

 • Stor satsning på läsning och svenska för barn F-3: 4,5 miljoner 2014, 9 miljoner 2015 och framåt.
 • Förstärkt stöd och vård av barn och unga: 8 miljoner i höjd budgetram AMF och Torshälla.
 • En attraktiv och trygg innerstad: 2,5 miljoner i höjd budgetram.
 • Arbete för trygghet och mot brottslighet genom EXIT – verksamhet: 1,0 miljon i driftsram.
 • Arbete för trygghet och mot brottslighet genom höjd kvalitet på hantering av serveringstillstånd: 1 miljon.
 • Hållbar utveckling genom vad vi äter. Certifiering enligt KRAV etc av våra måltidskök: 1 miljon.
 • Förstärkta resurser till överförmyndarnämnden: 0,7 miljon.
 • Förstärkta föreningsbidrag: Exempelvis viss idrott och pensionärer etc. 0,4 miljon.
 • Inrättande av aktivitetscheckar för verksamhetsutveckling: 0,2 miljon.
 • Stärkt stöd till Kvinnojouren: 0,1 miljon.
 • Sommarjobb 2015 åk 9 och år 2 på gymnasiet

Ytterligare några exempel på de satsningar vi gör i budget 2014 inom ram

 • Certifierad kommun enligt KRAV etc.
 • Klimat och miljöanpassat stadshus till förebild för andra byggnader i staden.
 • Inrättande av barnstrateg för att kvalitetssäkra kommunen utifrån barnkonventionen.
 • Långsiktig organisation för arbetet med hållbar jämställdhet.
 • Inrättande av ett upphandlingsutskott under kommunstyrelsen för en modernare upphandlingspolitik.
 • Cykling kopplad till gymnasieskolans teknikutbildning.
 • Bygga upp egen vård för unga i samverkan med andra kommuner. Större insyn och inga orimliga vinstuttag.
 • Under 2014 tas ett helhetsgrepp i frågan om att erbjuda varje ungdom som slutar åk 9 och åk 2 i Eskilstuna ett sommarjobb eller feriepraktik.

Utvalda delar av nya ägardirektiv

 • Bostadsbyggandet ska öka. Ägardirektiv om att 150 nya lägenheter ska färdigställas varje år. Hittills 50.
 • Bolagen ska investera i solceller med målet att nå minst 10 % av sin elanvändning från solel till 2020.
 • De kommunala bolagen ska ta ett socialt ansvar och vara ett föredöme. Antalet anställda med funktionsnedsättning ska öka.
 • Vid nybyggnation av bostäder ska människors behov av konstnärlig utsmyckning värnas och för verksamhetslokaler ska 0,5% av byggkostnaden gå till detta.
 • Fastighetsbolagen ska i dialog med AMF se över sitt bestånd och vika ett antal lägenheter till våldsutsatta kvinnor och barn.
 • Nya ekologiska bostäder ska uppföras av Kommunfastigheter och Torshälla Fastigheter genom att de samverkar med gymnasieskolans byggprogram och högskolans innovationsprogram.

 

 

 

Kopiera länk