artikel

Vänsterbänken: Kommunfullmäktige torsdag 29 augusti 2013

Ikväll var det kommunfullmäktige i Eskilstuna. 73 ärenden avgjordes och sammanträdet höll på mellan 15.00 – 22.30. Nedan kan ni läsa delar av Vänsterpartiets ledamöters inlägg i debatten. Partiet företräddes av Maria Chergui, Firat Nemrud, Anette Stavehaug och Maria Forsberg.

Anette StavehaugBadhuset

Badhuset

Vänsterpartiets ledamot i Kultur- och fritidsnämnden, Anette Stavehaug, gjorde ett inlägg i debatten om byggande av nytt badhus som hon stödde till fullo.

”Förslaget till ett nytt badhus är ett förslag som ger möjligheter, möjligheter med god kvalitet för

 

–          Föreningslivet!

–          Skolans simundervisning!

–          För allmänheten, liten som stor, flickor som pojkar!

Det är ett förslag som andas långsiktighet, som håller över tid.

Förslaget har också ett barnperspektiv och det känns bra att barn och ungdomar varit med i processen.

Det är hög tid nu för ett nytt badhus, att tumma på kvaliteten är bara dumsnålt!

Jag yrkar bifall till KS förlag till beslut samt Jimmy Janssons tilläggsyrkande.

Översiktsplanen

I ärende 42 röstade Vänsterpartiet för Översiktsplanen som handlar om kommunens framtida användande av mark och vatten. Partiet har tillsammans med medborgarna och övriga partier under flera år arbetat med denna plan och Vänsterpartiet har gjort stor påverkan på planen. Planen har haft en lång och bred förankring där alla medborgare har kunnat vara med och tycka till. I sista stund, för drygt en vecka sedan, efter att planen för sista gången var ute på utställning, lämnade Socialdemokraterna och Miljöpartiet in ett tilläggsyrkande på kommunstyrelsen kring Översiktsplanen. Delar av detta tilläggsyrkande reserverade sig Vänsterpartiet emot, både i kommunstyrelsen och idag i kommunfullmäktige. Maria Chergui, gruppledare för Vänsterpartiet, talade i denna fråga.

Maria CherguiVänsterpartiets reservation i ärendet läser du nedan.

Vänsterpartiets reservation i ärendet läser du nedan.

”Vi reserverar oss mot punkten 3 i tilläggsyrkandet ”Väg 53 mellan E20 och Idunplan ska anges som ” utredning väg” med syfte att skapa cirkulationsplats med färre körfält” utifrån att detta tidigare inte varit med i Översiktsplanen och inte varit med i utställningsskedet så att medborgare har kunnat lämna in synpunkter. Önskemål som tidigare kommit fram i både trygghetsvandringar och i brev till Trafikverket och Stadsbyggandsförvaltningen gällande tunneln har varit trygghetsskapande åtgärder och underhållsåtgärder av tunneln under väg 53 vilken används flitigt av en stor majoritet av barn, ungdomar och vuxna varje dag. Tunneln är ur ett barnrättsperspektiv det säkraste sättet att ta sig till och från skolan från Årby och från Årby till Skiftinge, Röksta och Eskilshem.

Det har även lämnats önskemål och förslag i trygghetsvandringar och brev om att det ska göras hastighetsbegränsningar på vägen runt stadsdelen Årby, Årbygatan den perifera vägen där många barn och ungdomar och vuxna passerar varje dag för att delta i olika idrottsaktiviteter, rekreation eller förskola. Förslag finns att det ska genomföras hastighetsbegränsning på vägen för att göra den så barnsäker som möjligt och som trygghetsskapande åtgärd. Två bilolyckor, en med barn inblandade har inträffat på just den vägen de senaste två åren.

Både tunneln under väg 53 och den perifera vägen runt Årby är viktiga att prioritera då de kommit fram starka önskemål och synpunkter vid flera tillfällen från boende, medborgare, förskolor, Årbyskolan, idrottsföreningar i stadsdelen Årby. Synpunkter som tidigare inte hörsammats.

Om en utredning görs är vänsterpartiets krav att en barnkonsekvensanalys görs av hela utredningen i tidigt skede då barnen och ungdomarnas säkerhet måste garanteras.”

Utvecklingsplanen för äldreområdet

Vänsterpartiets ledamot i Vuxennämnden, Maria Forsberg, talade i ärendet Utvecklingsplan för äldreområdet.

Maria Forsberg, ordförande i V och ersättare i kommunfullmäktige
Maria Forsberg, ordförande i V och ersättare i kommunfullmäktige

”Ordförande, ledamöter, åhörare

Utvecklingsplanen för äldreområdet 2013-2020 är en beskrivning av framtida behov inom äldreområdet.

Andelen äldre ökar i samhället och är en mycket viktig framtidsfråga. Många frågor som gäller äldre hamnar hos oss i Vuxennämnden, med all rätt. Vi är ansvariga för omsorgen av äldre. Men den här planen rör så mycket mer än bara vård och omsorg av äldre. Den här planen handlar om äldres hela livssituation. Det handlar t ex om tillgänglighet, bra kommunikationer och mötesplatser i stadsdelar. Därför är det viktigt att vi alla här inne som sitter i nämnder och bolag förstår att dessa mål är våra gemensamma mål – de ska in i årsplaner, ägardirektiv och verksamhetsplaner.

Vår kommun måste ta ett gemensamt ansvar för vår ökande åldrande befolkning.

Våra äldre ska kunna bevara det friska, leva ett hälsosamt och aktivt liv men också de den bästa omsorgen och vården till de mest sjuka och vårdkrävande och anhöriga. Ett anhörigstöd som vi redan idag utvecklar och arbetar med.

Vi måste se helheten. Det är lätt att vi fastnar i att fokusera byggandet av nya vård- och omsorgsboenden eller trygghetsboenden, men glömmer att prata om boendemiljöer. Funktionella och trygga boendemiljöer som gör att du kan bo kvar längre, istället för att tvingas flytta.

Ett helhetsperspektiv betyder också tydliga mål kring hur vi kan stimulera till hälsa och välbefinnande, och en meningsfull fritid. Hur vi kan fortsätta skapa möjligheter för att man kunna leva ett aktivt liv – hela livet.

Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och uppmanar er alla som inte läst planen att göra det och ta med er den i ert fortsatta arbete nämnder och bolag.”

Strukturplan för personer med funktionsnedsättning

Vänsterpartiets ledamot i Vuxennämnden, Maria Forsberg, talade också i ärendet Strukturplan för personer med funktionsnedsättning

”Ordförande ledamöter, åhörare

Vi ska nu anta strukturplan för Vuxennämndens och Torshälla stads nämnds verksamheter för omsorg för personer med funktionsnedsättningar 2013-2020. En nulägesbeskrivning, prognos över framtida behov och förslag på åtgärder för att kunna möte målgruppens behov av stöd och service, arbete och fritid.

Antalet personer med funktionsnedsättningar ökar det måste vi se och planera för. Bara i år får 40 personer till som ska ha daglig sysselsättning inom arbete och aktivitet och vi planerar för att bygga 6-8 nya LSS och 12 nya SOL-platser. Detta kräver både ökade resurser och ny kunskap.

Med risk för att upprepa mig så vill lyfta samma perspektiv som när vi pratade om äldre. Vi måste ta ett helhetsgrepp kring frågan. De flesta av förslagen är Vuxennämndens och Torshälla stads nämnds ansvar men definitivt inte alla delar. Kommunen måste även här ta ett brett ansvar och se hela människans livssituation.

Sturkturplanen berör personer med funktionsnedsättningars möjligheter till boende, anställning, hälsofrämjande verksamheter, möjligheter till utbildning, daglig verksamhet och brukarinflytande för att nämna några. Men den lyfter också vikten av ett utvecklat anhörigstöd och hur vi kan samverka bättre inom kommen men också med andra myndigheter.

Den lyfter möjligheter till att vara delaktig i samhället – det som borde vara en självklarhet – att känna sig delaktig är inte det för alla. Min uppmaning är att ni läser planen – se vad just ni kan ta mer er och arbeta vidare med nämnder och bolag. Ansvaret är vårt gemensamma och det är stort och viktigt!

Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.”

Joel Hamberg

Kopiera länk