artikel

Upplösningen av Torshälla Fastighets AB

Publicerad i Eskilstuna-Kuriren 17 juni 2015

På förslag från s, m och c beslutade maj månads kommunfullmäktige upplösa Torshälla Fastighets AB som självständigt dotterbolag till Kommunfastighet i Eskilstuna. Emot var v och mp.

Någon nämnvärd debatt i majoritetens partier verkar inte ha ägt rum, ej heller bland övriga som röstade för nedläggningen. Som Torshällabor och vänsterpartister är vi allvarligt oroade.

Först ägt av Nyby Bruk spelade TFAB en avgörande roll för Nybys expansion och folkhemmets framväxt. Efter ett kommunalt övertagande följde en fortsatt utveckling till ett idag ekonomiskt välskött bolag med socialt ansvarstagande samt en god relation till hyresgäster och hyresgästföreningen. TFAB har genomgående haft höga betyg i mätningar av nöjdhet hos boende och anställda, ofta högre än hos Kommunfastighet. De senaste åren har bolaget varit oerhört viktigt i ortsutvecklingsarbetet. Dess betydelse för Torshälla kan inte överskattas som den klart största ägaren av fastigheter på orten. Man har köpt och renoverat fastigheter som har stor betydelse för stadens utseende och karaktär.

Vi anser att framgångarna för bolaget har berott på en stark lokal förankring och den kännedom som styrelse, ledning och de anställda har om Torshälla. Detta kommer naturligtvis inte längre vara fallet om Kfast tar över och vi känner en oro för att Torshällas behov, utvecklingsmöjligheter och särart hotas. Företrädare för den politiska majoriteten avfärdade raljerande vänsterpartiets ståndpunkt under fullmäktigedebatten med tillmälet ”vd-kramare”. Det är ett lättköpt sätt att undvika en debatt om sakfrågor.

TFAB är inte ett privat fastighetsbolag utan ett kommunalt fastighetsbolag som har samhällsnyttiga ägardirektiv. De uppdragen tror vi bäst utförs i lokala samarbeten med dem som bor i Torshälla. Det är att värna lokaldemokratin.

Vad tycker egentligen Torshällas socialdemokrater om TFAB? Ordföranden i Torshälla stads nämnd har skrivit en debattartikel där fokus ligger utanför bolaget: Torshälla stads nämnd ska vara kvar. Noteras bör dock att kommunstyrelsens s-ordförande i vårens interpellationsdebatt om framtiden för nämnden använde beskrivningen ”denna mandatperiod”.

Anmärkningsvärt är också att ingen Torshällaföreträdare för centern har yttrat sig offentligt. Kan nedläggningen verkligen vara i linje med centerns tal om decentralisering?

Eskilstunas moderater har däremot fått som de vill: Torshällas självstyre är onödigt och upplösningen av TFAB ligger bara i linje med den hållningen.

Upplösningen av det egna fastighetsbolaget utgör en milstolpe, tyvärr av negativ art, i Torshällas moderna historia. Alla med intresse för lokaldemokrati och Torshällas utveckling bör nu bevaka att Kommunfastighet gör sitt yttersta för att kompensera för förlusten. TFAB:s upplösning gör det sannerligen heller inte lättare för Torshälla stads nämnd att fullgöra sitt uppdrag.

Solveig Pohjola

Jukka Tähkävuori

Irena Tyszko

Alar Kuutmann

Mokhtar Chergui

Mia Sjögren

Nettan König Tillenius

Inger Tillenius

Kopiera länk