artikel

Vänsterbänken maj 2004

I det senaste utskicket av Vänsterbänken skrev jag att Kommunfullmäktige skulle sammanträda vid ett extrainsatt fullmäktigemöte för att avgöra frågan om konstmuseets flytt. Den femte maj kallades alla fullmäktigeledamöter in för att avgöra museets framtid. När ärendet behandlades i Kommunstyrelsen avstod de borgerliga från att rösta för att invänta den information som tjänstemännen skulle ge vid fullmäktigemötet.

Extra fullmäktige om Konstmuseets flytt 5 maj 2004Mötet inleddes med en föredragning av tjänstemän och där fullmäktiges ledamöter fick chans att ställa frågor.Hans Ekström inledde med att fråga om vi överhuvudtaget skulle ha ett konstmuseum. För honom var det ett ja för mänsklig tillväxt och för ekonomisk tillväxt. Ett nytt konstmuseum placerat i Munktellstaden knyter ihop en spännande verksamhet med en spännande miljö. Det är dags att förnya och utveckla verksamheten och höja de låga besökssiffrorna. Det gamla museet har en dålig arbetsmiljö och är i stort behov av att renoveras. Dessutom är det inte anpassat för modern konst och det krävs en utbyggnad för att utveckla verksamheten. Läget idag är inte det bästa då det inte inbjuder till spontanbesök trots att det ligger i en vacker park vid ån nästan mitt i stan.Miljöpartiet ville veta vad som ska hända med huset och parken där konstmuseet finns idag. De undrade också om lokalerna i Munktellstaden var ordentligt miljösanerade för att användas för museiverksamhet.Moderaterna yrkade på bifall till förslaget men ville se en bredare marknadsföring och gärna sponsorer i framtidens verksamhet. Kultur och fritidsnämndens ordförande Kristina Eriksson sa inte emot detta utan efterlyste tips på sponsorer.Alar Kuutmann argumenterade för en flytt av museet för att det nuvarande museet inte har lämpliga lokaler för konsten som inte mår bra, inte har lämpliga lokaler för personalen som inte heller mår bra och för att det är för låga besökssiffror. Det är inte lätt att tillsätta kompetent personal idag och för att vi behöver ett museum som går att använda till mer modern konst. Idag är det bara möjligt att gör traditionella utställningar med tavlor och skulpurer. Om man skulle bygga ut för att ge plats åt personalen skulle man vara tvungen att ta utrymme från konsten. Munktellstaden är viktig för Eskilstuna och det är dags att fylla stadsdelen med innehåll. Det nya konstmuseet ska ligga i en spännande byggnad med spännande grannar som Barnkulturcentrum, Folkhögskolans estetiska linjer och Lokomotivet. Det blandningen ger möjligheter att skapa spännande aktiviteter som ger högre besökssiffror.Det blev till slut bifall till förslaget om att flytta Konstmuseet till Munktellområdet. Debatten om vad som ska hända med huset och parken där konstmuseet finns idag kommer att fortsätta.


Kommunfullmäktige 27 maj 2004.Tommy Hamberg fick två frågor i aktuella kommunala angelägenheter. Den första ställdes av Lennart Liljecrantz (m) som undrade varför inte restaurangerna längs Nybrogatan var tillgängliga för rörelsehindrade och varför uteserveringarna tilläts gå ända ut till trottoarkanten så att gående tvingas ut i gatan. Tommy svarade med att gatan är avstängd för biltrafik och det är ganska riskfritt att gå där. Det finns också en trottoar på andra sidan gatan som är fri från serveringar. Vem som är ansvarig för att de rörelsehindrade kan komma in på serveringen är inte helt tydligt men Tommy skulle titta på det och jobba för en enkel lösning.Den andra frågan handlade om tre centralt placerade parkeringsplatser som varit reserverade för rörelsehindrade och som har försvunnit då Rademachergatan stängts av för biltrafik. Frågorna som ställdes av Börje Lewerth (fp) var om rörelsehindrade skulle få köra bil på gatan även i fortsättningen, om de skulle få fortsättan använda parkeringsplatserna och om inte skulle de kompenseras med nya platser reserverade för rörelsehindrade? Tommy svarade med att redovisa reglerna som säger att man som rörelsehindrad med parkeringstillstånd har rätt att parkera kostnadsfritt i hela staden, även på de tidsbegränsade parkeringsytorna. Det tre parkeringsplatserna som har försvunnit menade Tommy inte gjorde så stor skillnad då det var gott om platser för centrumparkering.Kajsa Hansen ställde en fråga till Benny Karlsson om hur det går med tillståndet för Jernberghska, restaurangen i Rademacherområdet. Det har varit en tillgång för Eskilstuna att ha en bra restaurang i det vackra området med glädje för både eskilstunabor och turister. Det är viktigt för områdets dragningskraft och för hantverkarnas överlevnad. Kommer Jernberghska att kunna servera mat snart, och i så fall när? Benny svarade med att det kök som Jernberghska har idag inte är gjort för att ha a la cartemeny och som det ser ut idag så kommer de bara kunna få tillstånd för kafé med enklare rätter. Bollen ligger nu hos restaurangägarna som måste komma in med ansökan och visa på att alla krav som ställs på ett kök har uppnåtts.Nya ägardirektiv till kommunala bolag.Majoriteten har arbetat fram nya ägardirektiv till våra kommunala bolag. Där finns angivet vad vi som kommun ställer för krav på bolagen det kommande året. I ägardirektiven finns krav på Eskilstuna Kommunfastighet att bland annat bygga och förvalta prisvärda bostäder, anpassa bostäder för särskilda behov och att samverka med andra berörda nämnder som har ansvar för integration och sociala frågor. Eskilstuna energi och miljö ska tillsammans med stadsbyggnadsnämnden ta fram en plan för dagvattenhantering, arbeta för ökad användning av biogas mm. Parken Zoo ska exempelvis delta i bevarandeprojekt och förstärka samarbetet men de kommunala nämnder som ansvarar för barn-, ungdoms och äldrefrågor.Moderaterna yrkade avslag på direktiven men övriga politiska partier yrkade bifall.Motion om att avveckla kommunens delägarskap i Eskilstuna Marknadsföring.Miljöpartiet har lämnat in en motion om att de vill att kommunen avvecklar sitt ägande i Eskilstuna Marknadsföring AB som idag är 40%. Enlig deras mening har kommunen annat att lägga pengarna på. Socialdemokraterna yrkade på avslag på motionen. Vi yrkade inte bifall till motionen utan valde att lämna ett särskilt yttrande där vi menar att det är dags att göra en översyn av vad Eskilstuna Marknadsföringsbolag AB ska arbeta med. Det kanske är dags att avveckla engagemanget eller ta ett betydligt större ansvar. Det är viktigt att vi ser till hela turistnäringen som inte bara handlar om centrumhandel, hotellnätter och Parken Zoo. Vi har även vackra kanotleder, fina cykel- och vandringsleder att marknadsföra och vårda i kommunen. De leder inte till snabba, synliga intäkter och glöms så lätt bort i jakten på siffror.Motion om insamling av burkar och flaskor.Miljöpartiet har lämnat in en motion om att sätta upp särskilda behållare för att samla i PET-flaskor och aluminiumburkar. I första vändan såg det ut att bli avslag men ett billigt och enkellt alternativ dök upp och Tommy Hamberg yrkade på återremiss för att titta närmare på det möjligheten att på ett smidigt sätt förbättra återvinningen.Motion om lokalt finansierad småbarnslön.Kerstin Lindroos (fp) har lämnat in en motion om att utreda om det finns intresse från småbarnsföräldrar för en reform om att få ut en ”lön” som motsvarar den kommunala kostnaden för en barnomsorgsplats. Debatten tog fart trots att det tidigt stod klart att en sådan reform inte är förenlig med lagen. Kerstin gick upp i talarstolen och hävdade att det var ett förslag som inte skulle kosta något och det skulle bara leda till ökad valfrihet för småbarnföräldrar. Kostnaden för en barnomsorgsplats är ca 5000 kr/månad och det är den summan som skulle ges till de föräldrar som väljer att inte ha sitt barn i den kommunala omsorgen. Kajsa bemötte Kerstin med att hon gärna så en utbyggnad av föräldraförsäkringen men att hon bara vill se generella system som alla i samhället har möjlighet att utnyttja. Det är ingen valfrihet om man är ensamförsörjande småbarnsförälder och inte har en reell möjlighet att avstå från att jobba för att leva på en inkomst på 5000kr/månad. Jag vill inte vara med på ett system som bara gynnar en familjeform, sa Kajsa. Dessutom påpekade Kajsa att Kerstins beräkning att detta inte skulle bli en kostnad för kommunen är orimlig. Det är ju framförallt de som redan idag väljer att vara hemma med sina barn (ca 10%) som skulle plocka ut pengarna, pengar som idag går till barnomsorgen och då dränerar vi barnens verksamhet på välbehövliga medel.


Har du frågor eller synpunkter, hör av dig till:


Sara Molander 10 12 78 eller 073 950 61 85 mail: [email protected]

Kopiera länk