artikel

Vänsterbänken februari 2005

Beslutet att lägga ner Tunaforsskolan och Nyforsskolan till följd av elevminskningarna togs efter en debatt där Miljöpartiet var det enda parti som motsatte sig förslaget. Trots att enigheten var ganska stor så var det för många ett svårt beslut. Vår motion om att ansöka om att få bli en försökskommun med sänkt rösträttsålder röstades ned trots att vi fick stöd från Miljöpartiet och till viss del även från socialdemokratiskt håll.
Utredning om skollokaler
Under hösten har skolans lokaler utretts som en följd av att man ser att eleverna blir allt färre i antal. Kommunfullmäktige beslutade att lägga ner två skolor i centrala Eskilstuna, att stadsbyggnadsnämnden ska utreda säkra skolvägar för de elever som får nytt upptagningsområde och att kommunstyrelsen får ansvaret att se över vad lokalerna ska användas till i framtiden. Sex av fullmäktiges sju partier var eniga i frågan om att skolans pengar inte ska läggas på lokaler i onödan utan gå till personal och verksamhet. Miljöpartiet ansåg att det fanns andra möjligheter än nedläggning och gick emot. Kajsa Hansen förklarade att ”Vänsterpartiet vill arbeta för att öka antalet vuxna per barn i grundskolan och för att minska gruppstorlekarna i förskolan. Vi tänker inte prioritera lokaler i grundskolan framför personal”.

Graffiti i den offentliga miljön
Miljöpartiet har i en motion föreslagit att kommunen ska ta fram offentliga ytor där laglig graffiti kan skapas. Samtidigt med motionen behandlades den rapport från Klottergruppen som kommunen haft igång under 2004. Den visade att det redan idag bedrivs en hel del arbete för att bekämpa klotter men också för att stödja de ungdomar som målar graffiti och ge dem en chans att gör det på lagligt sätt. Tord Andersson gav sitt stöd till fortsatt arbete i samma anda och menade att det är meningsfullt att bjuda in graffitimålare till ett innanförskap och delaktighet i stället för att jaga dem som kriminella och driva dem till ett utanförskap.

Sänkt rösträttsålder
I vårt Kommunpolitiska program står det att vi ska verka för en sänkt rösträttsålder till 16 år. Vi har därför lämnat in en motion till fullmäktige där vi föreslår att kommunen ska ansöka om att få bli en försökskommun med sänkt rösträttsålder från 18 till 16 år. Jimmy Jansson (s) beklagade att han inte kunde stödja vår motion då sänkt rösträttsålder är ett krav som SSU drivit i flera år. Han menade att vi inte ägde frågan i kommunen och därför måste driva saken gentemot våra partier i riksdagen. Miljöpartiet gav oss sitt fulla stöd och yrkade precis som vi att motionen skulle remitteras vidare till demokratiberedningen för vidare diskussion. Sara Molander (v) försvarade motionen med att det hade varit roligt att visa Eskilstunas ungdomar att vi menar allvar med att ge dem ett reellt inflytande och att vi vill göra Eskilstuna till en stad för barn och unga. Hon betonade också för Jimmy att det handlar om att ansöka om att få göra ett försök och inte att vi ska avgöra det i Eskilstuna vilket gör att man kan se detta som ett sätt att skapa opinion i frågan.

Kopiera länk