artikel

Vård och omsorg ska fortsätta att utvecklas i kommunal verksamhet

Vård och omsorg skall finansieras gemensamt och vara likvärdig för alla. Vi inom Vänsterpartiet motsätter oss bestämt de vinstdrivande vårdbolag som alltmer har tagit över driften av vård och omsorg i kommuner över hela landet.
Vård och omsorg skall finansieras gemensamt och vara likvärdig för alla. Vi inom Vänsterpartiet motsätter oss bestämt de vinstdrivande vårdbolag som alltmer har tagit över driften av vård och omsorg i kommuner över hela landet. Vi ifrågasätter konsekvenserna av vinstuttag i verksamheter som till nästan nittio procent består av personalkostnader. Äldreomsorgen är en personalkrävande verksamhet, och vi vill erbjuda en god omvårdnad för brukarna med den personal som krävs. Ett privat företag som hävdar att de kan driva verksamheten till ett lägre pris, med samma kvalitet och som dessutom ska ha en egen vinst måste skära i utgifterna. Den senaste tidens debatt kring Eskilshems äldreboende visar tydligt att vår oro inför privatiseringen var befogad och att besparingarna handlar om personal.

Om ett privat företag påstår sig kunna driva verksamheten med samma kvalitet som idag men med färre i personalen måste man fråga sig om kommunen är en ineffektiv organisation eller drivs av andra värden. I kommunen har vi politisk makt att arbeta för att fler ska erbjudas heltid och rimliga arbetsvillkor inom vård och omsorg. Vi gör det utan att ställa det i relation mot vinst. Med upphandling släpper nämnden makten över personalpolitiken. En minskning av personal i verksamheten men med samma bemanning på tider där många händer behövs måste betyda att man erbjuder arbetsscheman med många deltider och delade turer. Det är anställningsvillkor som kommunen som arbetsgivare uttryckligen strävar efter att komma ifrån. Den ofrivilliga deltidsarbetslösheten som drabbar främst kvinnor som arbetar i kvinnodominerade yrken är ett uttryck för bristen på jämställdhet i samhället.

Som politiker kan man i en upphandling vara med och forma det underlag med krav som vi tycker är viktiga i en verksamhet som Eskilshem. Konsekvensen blir ändå att politiken avsäger sig makten att styra de skattepengar som vi är valda att förvalta på ett demokratiskt sätt. Den demokratiska processen byts ut mot en juridisk och de politiska möjligheterna att styra minskar. Eftersom man skriver avtal med utövaren så binder man sig vid en kostnad för en ganska lång tid framöver oavsett vad som händer med den kommunala ekonomin. Om kommunen skulle drabbas av en ekonomisk svacka och politiken tvingas att skära i andra verksamheter kan de privata hålla sig lugna med sina avtal och fortsätta plocka ut vinst. Det anser vi är orimligt. En annan negativ effekt är att kontinuiteten försämras då en ny upphandling ska ske med ett visst antal år emellan. Det innebär oro både för brukare och för personal då det är möjligt att utförare byts ut vid varje ny upphandling.

Vi inom Vänsterpartiet kan tänka oss alternativa driftsformer som komplement till de offentliga. Vi tror att kooperativ och ideella organisationer kan tillföra kvaliteter som ibland går utöver det kommunen har att erbjuda. Då handlar det om att brukarna får ett alternativ. I fallet Eskilshem är det en befintlig verksamhet som byter ekonomisk huvudman. Att låta skattepengar övergå i privata bolagsvinster anser vi är fel. Blir det pengar över i en offentligt finansierad verksamhet skall de gå tillbaka in i verksamheten.

Lagen om offentlig upphandling har stora brister som den ser ut idag. Lokalt förankrade kooperativ och icke vinstdrivande företag har inte samma möjligheter att ta sig in på marknaden som de stora vårdbolagen – bolag som har en samordnande ledning och struktur och kan pressa priserna. Upphandlingssystemet och den osäkerhet det skapar är en viktig förklaring till att den privat drivna vården i så hög grad koncentreras till ett fåtal stora vårdföretag. Erfarenheter från andra kommuner visar att föreningar och mindre aktörer inte klarar konkurrensen mot de stora bolagen. Man kan därför inte säga att det är en konkurrenssituation på marknaden som leder till verksamhetsutveckling och mångfald.
Låt oss i stället fortsätta den pågående utvecklingen inom den kommunala vård- och omsorgsverksamheten!

Kopiera länk