artikel

Vad anser Vänsterpartiet i frågan?

Vänsterpartiets ståndpunkt är att Torshälla skall ingå i Eskilstuna kommun, men vi vill samtidigt värna Torshällas särprägel som stad inom kommunen. Från vänsterpartiets sida tror vi inte att det finns ett stort intresse för en delning av kommunen men vi har inte monopol på sanningen. Torshälla kan dra fördel av att tillhöra den större kommunen och en delning skulle av många upplevas som en onaturlig splittring.

I flera års tid har det förts fram synpunkter från innevånare i Torshälla att det skulle vara bättre om Torshälla fick bli en egen kommun.  Björn Sundström från kommunförbundet har utrett frågan (2004) och menar att en delning av Eskilstuna i två kommuner är mycket tveksam. Han påpekar bl a att det enligt SCB är kommuner med mellan 5 – 10.000 invånare som verkar ha mest ekonomiska bekymmer. Men trots flera svårigheter skulle det ändå inte vara helt omöjligt att genomföra en delning . Det skulle kunna övervägas om det finns ett brett folkligt stöd och moderkommunen inte motsätter sig en indelningsändring.Vänsterpartiet menar att Torshälla kan dra fördel av att tillhöra den större kommunen och numera har de två städerna mer eller mindre även växt ihop geografiskt. En delning skulle av många upplevas som en onaturlig splittring. Många människor flyttar flera gånger mellan de två städerna och då är det inte rimligt att man skall behöva byta kommuntillhörighet. Från vänsterpartiets sida tror vi inte att det stora flertalet av kommunens innevånare är intresserade av en delning, men vi anser inte att vi har monopol på sanningen. Vänsterpartiet tycker att makt- och demokratifrågor är viktiga och menar att i vissa avgörande frågor bör man genomföra folkomröstningar där man frågar efter innevånarnas synpunkter.  En kommundelning är en fråga som skär igenom de politiska partierna och inte minst därför bör man ta reda på vad folk faktiskt tycker.  Vi anser följaktligen att man ska ha en folkomröstning i frågan om Torshälla ska vara en egen kommun eller inte och alla innevånare ska ges möjlighet att rösta. Är det så att en majoritet anser att en delning av kommunen är angelägen måste vi som politiker också lyssna. För att inte lova för mycket behöver det kanske påtalas att en folkomröstning är rådgivande och att det sedan är regeringen som avgör frågan. Vänsterpartiet ser detta som en viktig demokratifråga och vi anser att folkviljan ska styra.


Vänsterpartiets ståndpunkt i frågan är att Torshälla skall ingå i Eskilstuna kommun, men vi vill samtidigt värna Torshällas särprägel som stad inom kommunen. Vi menar därför att Torshälla skall fortsätta att ha ett eget politiskt forum och en bibehållen närservice. Även i framtiden är det viktigt att Torshällaborna i så stor utsträckning som möjligt kan påverka sina olika verksamhetsområden, men vi tycker också att man måste verka för att minimera dubbelarbete inom den kommunala organisationen. 


På detta sätt kan man både ha visst självstyre, men också utnyttja de samordningsfördelar som finns av att tillhöra en större kommun med större möjligheter till investeringar mm. Torshälla är en egen stad och man kan inte se Torshälla bara som en förort. Det är viktigt att kommunenäven framöversatsar på Torshälla och värnar om stadens utbud i form av arbetstillfällen, kultur, handel, service, mm.

Kopiera länk