artikel

Vad vill Vänsterpartiet i Eskilstuna?

Vi delar inte staden – Vi delar lika. Det är vänsterpartiets lokala paroll i valet 2006. Vi delar inte staden syftar dels på vårt ställningstagande i folkomröstningen om Torshälla som egen kommun. Vi delar inte staden betyder också att vi vill motverka segregation och minska de sociala och ekonomiska klyftorna i vår kommun. Vi ser hela staden och vill arbeta för att utveckla alla delar av vår kommun med bostadsområden, centrum och landsbygd.

  

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti som ställer upp till val därför att vi vill ha ett rättvist samhälle. Målet är ett samhälle där alla behövs, där alla har arbete och där alla är med och delar på makten och ansvaret. En kommun där alla barn och ungdomar får en bra uppväxt med god omsorg, meningsfull fritid och lika möjligheter till utbildning. Vänsterpartiet vill ha ett samhälle utan stora skillnader mellan fattiga och rika och en kommun fri från diskriminering och rasism.

Vänsterpolitik i Eskilstuna handlar om att resurser ska delas rättvist mellan människorna i vår kommun. Vi slår vakt om våran gemensamma välfärd. Skolan och omsorgen om äldre och om personer med funktionshinder ska betalas av oss alla och ägas gemensamt. Alla ska ha rätt till likvärdig skola, vård och omsorg oavsett inkomst.

För ett rättvist Eskilstuna vill vi 

 • fortsätta satsningen för att minska barngrupperna i förskolan
 • öka antalet särskilda boendeplatser för äldre och bygga ut hemvården ytterligare
 • kraftsamla för att få bort köer till särskilda boendeplatser för personer med funktionshinder
 • se mångfalden som en tillgång, motverka diskriminering!
 • minska skillnaderna mellan fattiga och rika i Eskilstuna och motverka utanförskap och isolering
 • bygga bostäder som är till för alla och som motverkar segregation
 • öka barn och ungas inflytande. Vi fortsätter arbeta för att sänka rösträttsåldern i kommunala val till 16 år
 • stärka missbruksvården

Vänsterpartiet är ett feministiskt parti

Vi vill att Eskilstuna ska vara en jämställd stad. Det är fortfarande kvinnor som tar störst ansvar för det obetalda arbetet med hem och barn. Bristen på jämställdhet gör att kvinnor har sämre hälsa än män. Kvinnor har fortfarande mindre lön och mindre makt. Det vill vi ändra på!

För ett jämställt Eskilstuna vill vi 

 • satsa på rättvisa löner. Orättvisor som lönekartläggningen visat ska rättas till.
 • att kvinnor och män ska ha lika mycket makt
 • att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter i skolan
 • att kvinnor och män ska dela på ansvaret för hem och barn
 • ha kvinnofrid. Stoppa mäns våld mot kvinnor!
 • garantera skyddat boende för kvinnor som utsätts för våld eller hot om våld
 • öka antalet heltider inom vård och omsorg 

Vänsterpartiet är ett miljövänligt alternativ.  

Vi arbetar för att Eskilstuna ska bli en ekologisk kommun där vi är rädda om vår miljö. Vi säger att all utveckling måsta vara hållbar för att jordens resurser ska räcka länge och till många. Vi kan inte fortsätta förbruka som vi gör idag. Vi måste hitta hållbara alternativ!

För att rädda miljön måste utsläppen från bilar och flyg minska. Vi vill att fler ska åka buss och cykel i Eskilstuna.

För miljön i Eskilstuna vill vi:

 • bevara våra parker och grönområden i staden
 • utveckla sopsorteringen och återvinna mer
 • bygga fler säkra cykelbanor
 • att fler människor ska åka kollektivt. Vi vill utöka fria resor ytterligare med att alla över 65 ska få åka gratis på bussarna under lågtrafik.
 • att fler bussar ska vara miljövänliga och köra med biogas
 • införa gratis parkering för miljöbilar
 • köpa mer ekologisk och närodlad mat till äldreomsorg och skola.
 • bygga hus på ett miljövänlig sätt

 I Eskilstuna ska alla kunna leva ett gott liv!

Kopiera länk