artikel

Subventionera parkering för biogasbilar!

Två debattartiklar har tidigare införts i Eskilstuna-Kuriren om försöket med avgiftsfri parkering för miljöbilar i Eskilstuna kommun ska fortsätta eller avslutas den 30 april. Beslut kommer att fattas i kommunfullmäktige under våren. Många har funderingar på om alla bilar som klassas som miljöbilar verkligen är bra för miljön.

Kommunens högst prioriterade miljömål är att halvera utsläppen av koldioxid från 1987 till 2010.  Tranporter med fossila bränslen är det största hindret för att vi ska kunna uppnå vårt miljömål. I detta läge anser vi inom vänsterpartiet att det är fel att avsluta försöket med avgiftsfri parkering för miljöfordon, men vi föreslår en modifiering av vilka bilar som ska få möjlighet att parkera utan avgift. Vi vill att avgiftsfri parkering ska gälla enbart för biogasfordon. 

Vänsterpartiet driver sedan länge en aktiv miljöpolitik där vi framför allt arbetar för en bättre kollektivtrafik som används av allt fler. Men det är också viktigt att utsläppen från varje enskild bil minskas, och en signal från Eskilstuna kommun i denna riktning är viktig.

Däremot har det på senare tid kommit rapporter om att produktionen av etanol inte är oproblematisk och att den när man ser till hela produktionskedjan inte ger de positiva miljöeffekter man först trodde. Den inhemska produktionen av etanol har bland annat av denna anledning minskat avsevärt. Ändå är miljöpåverkan av etanol naturligtvis mindre än den från fossila bränslen.

Biogas är det bästa fordonsbränslet ur miljösynpunkt enligt Naturvårdsverket. En poäng med biogas är att den produceras lokalt och i Eskilstuna kommun produceras redan biogas till många av våra bussar och tjänstebilar. En ökning av biogasproduktionen är på gång i hela landet och även i Eskilstuna. Dessutom används idag bara 20 procent av biogasproduktionen till fordonsbränsle, så det finns stora möjligheter att öka den användningen.

Om vi begränsar antalet parkeringsbefriade miljöbilar till att enbart gälla dem som drivs med biogas, så skulle den något ökade inkomsten av parkeringsavgifter jämfört med under försöksperioden kunna bidra till att bygga en centralt belägen biogasmack. På så sätt stimuleras användningen av biogas som fordonsbränsle ytterligare.

Både enskilda medborgare och samhället som helhet måste göra allt som är möjligt för att minska utsläppen av växthusgaser. Människors medvetenhet om vad klimatförändringarna innebär har ökat, men fortfarande behövs subventioner för att påskynda omställningen till miljövänligare transporter. Ett sätt är att fortsätta subventionera parkering enbart för de miljöbilar som drivs med biogas.

 Eila Clarstedt (v), ordförande i miljö och räddningstjänstnämnden

Maud Ekman (v) och Börje Eriksson (v), ledamöter i stadsbyggnadsnämnden

Kopiera länk