artikel

ETT BRA BOENDE ÄR EN SOCIAL OCH MÄNSKLIG RÄTTIGHET

”Våra möjligheter att få en bra bostad ska inte påverkas av vår sociala eller etniska bakgrund. Vi anser att en god och ändamålsenlig bostad till ett rimligt pris är en grundläggande social rättighet och det måste vara en av de kommunala bostadsbolagens huvuduppgifter.”

Det säger vi vänsterpartiet Eskilstuna i vårt kommunalpolitiska program. Ett bra boende är en social och mänsklig rättighet. Vänsterpartiet har alltid värnat hyresrätten för att det goda boendet ska vara en möjlighet för alla. Tyvärr har statliga subventioner försvunnit som gör att nybyggnation av hyresrätter beräknas ge alltför höga hyror, och vi ser att privata bostadsbolag så gott som uteslutande bygger bostadsrätter. Den utvecklingen kommer att fortsätta så länge nuvarande majoritet har makten i riksdagen. Samtidigt finns stora behov av renovering inom miljonprogramsområdena och privata bostadsbolag frestas att skapa bostadsrätter och föra över renoveringskostnader på de enskilda.

  

ETT BRA BOENDE ÄR EN SOCIAL OCH MÄNSKLIG RÄTTIGHET

 

 "Våra möjligheter att få en bra bostad ska inte påverkas av vår sociala eller etniska bakgrund. Vi anser att en god och ändamålsenlig bostad till ett rimligt pris är en grundläggande social rättighet och det måste vara en av de kommunala bostadsbolagens huvuduppgifter."

 

Det säger vi vänsterpartiet Eskilstuna i vårt kommunalpolitiska program. Ett bra boende är en social och mänsklig rättighet. Vänsterpartiet har alltid värnat hyresrätten för att det goda boendet ska vara en möjlighet för alla. Tyvärr har statliga subventioner försvunnit som gör att nybyggnation av hyresrätter beräknas ge alltför höga hyror, och vi ser att privata bostadsbolag så gott som uteslutande bygger bostadsrätter. Den utvecklingen kommer att fortsätta så länge nuvarande majoritet har makten i riksdagen. Samtidigt finns stora behov av renovering inom miljonprogramsområdena och privata bostadsbolag frestas att skapa bostadsrätter och föra över renoveringskostnader på de enskilda. Vänsterpartiet arbetar för att behålla de kommunala bostadsbolagen och renovera hyresrätter så att de blir ett attraktivt alternativ. Vid nybyggnation inom de kommunala bostadsbolagen arbetar vi för att blandade upplåtelseformer med både hyresrätter och bostadsrätter att planeras. Om det skulle saknas hyresrätter och det bara skulle finnas privat boende är det risk för att en situation som den i dagens USA skulle uppkomma där människor tvingas lämna sina bostäder för att de inte kan betala bostadslånen och inga hyresrätter finns att flytta till.

 

Behåll de kommunala bostadsbolagen!

Upphävandet av stopplagen mot utförsäljning av kommunala bostadsbolag gör att fler bolag säljs ut, medborgarna förlorar sin möjlighet att påverka utvecklingen och endast marknaden styr. Många hyresrätter har ett stort renoveringsbehov och statligt stöd till renovering av dem saknas. Mantrat "alla ska äga sin lägenhet" som sprids på olika sätt ger fel signaler till människor om vilka risker ägandet innebär. Marknadsanpassning av hyrorna gör att allmännyttans hyresnormerande roll försvinner och kommer att öka segregationen i boendet. Vänsterpartiet är det enda parti som har protesterat mot denna marknadsanpassning.

 

Det faktum att vi har kommunala bostadsbolag är bra och vi vill behålla dem. Allmännyttan har en prisdämpande effekt på hyresnivån. Vi anser att allmännyttans roll är att garantera möjligheten för alla att kunna ha en god livskvalitet i boendet. Utan krav på ekonomisk insats ska en bra bostad och boendemiljö vara möjlig. Allmännyttan ska bedriva sin verksamhet utan vinstsyfte och utifrån en långsiktig självkostnadsprincip. Effekterna för de bostadsområden som redan har sålts ut är negativa när det gäller boendestandard, yttre miljö och service och vi motsätter oss utförsäljning av hela områden.

 

Stat och kommun måste ta en aktiv roll för att skapa rättvisa och bra villkor i boendet och förhindra diskriminering. De kommunala bolagen har också en mycket viktig roll att vara aktiva i miljö- och energifrågor som till exempel att bygga miljövänligt och energisnålt, att satsa på alternativ uppvärmning som solfångare och bergvärme. Vi vill att de kommunala bostadsbolagen ska vara föregångare när det gäller att renovera, miljöanpassa och energieffektivisera de hyresrätter som finns. I ägardirektiven för Kommunfastigheter står bland annat att man ska trygga god service i bostadsområdena, erbjuda attraktiva och prisvärda bostäder utifrån kommuninvånarnas behov och därmed ge möjlighet till samverkan och medinflytande för hyresgästerna. Man ska vidare verka för att skapa ökad trygghet i bostadsområdena och man skall skapa boendeformer för människor med behov av särskilt boendestöd.

 

 

Bryt boendesegregationen!     

Det mest segregerade boendet är i områden där personer med höga inkomster bor och där boendet är privat. När vi bygger nya hyresrätter vill vi rikta det till sådana områden. Stat och kommun måste samverka för att få rättvisa i boendet och gynna hyresrätter. Det är orimligt att staten subventionerar det privata boendet genom att fastighetsskatten togs bort. De som har de största och dyraste fastigheterna gynnas mest och de som har de minsta gynnas minst. De rikablir ännu rikare och klyftorna i samhället ökar. En väl fungerande fastighetsskatt i ny form behöver införas. Inkomsterna från fastighetsskatten behövs för välfärden och för att utjämna skillnader i boendestandard. Vi vill inte se den typ av "social housing" som ökar segregationen i andra europeiska länder.

 

Barnfamiljer, ungdomar, äldre, studenter alla oavsett bakgrund, utländsk eller svensk, ska kunna hitta en lämplig bostad i varje område. Blandade upplåtelseformer behövs och god tillgänglighet i form av hissar, god service och bra utemiljö. Vi vill inte se att nyanlända personer med utländsk bakgrund samlas inom ett område, utan personer som befinner sig i olika skeden i livet ska kunna trivas i varje område och ge varandra stöd. Ingen kan tvingas att bosätta sig i ett visst område. Däremot måste vägar öppnas som gör integrationen möjlig till exempel genom kommunala bostadsförmedlingar.

 

Skapa bostäder med rimlig hyra för ungdomar!

Vi behöver få fart på byggandet av små hyresrätter med rimlig hyra. Vi har ganska många studentbostäder i Eskilstuna, men hyran är hög i förhållande till nivån på studiemedlen. Studiemedlen behöver höjas. Ungdomar behöver ett arbete med en lön som de kan leva på. Det behövs speciella ungdomsrabatter för ungdomar som inte studerar, eftersom studentlägenheter redan subventioneras. Många unga behöver bostadsbidrag till en början, och bostadsbidraget behöver höjas. Det reella värdet har försämrats – bidraget har inte höjts i takt med inflation och kostnadsökningar.

 

Bostadsbyggandet behöver öka!

Vi vill bygga 40 000 nya bostäder per år i hela landet varav 20 000 nya hyresrätter under 10 år och 65 000 bostäder per år ska renoveras. En statlig bostadsfond behöver skapas som ger investeringsbidrag till fastighetsägare för ny- och ombyggnation. Höga krav på energi-effektivitet ska ställas för att få bidrag. Kostnaden beräknas till 10 miljarder per år och medel avsätts i en bostadsfond som finansieras med medel från Riksgäldskontoret och hanteras utanför statsbudgeten. Bostadsbyggandet är intensivt i vår kommun just nu, men bara bostadsrätter och villor byggs av privata fastighetsägare. De kommunala bostadsbolagen är vår enda möjlighet att se till att hyresrätter produceras, men statliga subventioner behövs. Bra kommunal planering behövs för att möjliggöra byggnation på större områden med bra struktur. Detaljplanerna är ett sätt att styra och få fram ett varierat boende. Statliga bidrag till marksanering där det är ett hinder för byggande av flerbostadshus är ett sätt öka den typen av byggande.

 

Kommunal service i form av förskola, skola, någon form av äldreboende, bibliotek med demokratikontor, möteslokal som går att hyra för familjefester och tillgång till kollektiv-trafik behövs. Bankomat och apotek är viktigt. Lokaler lämpliga för kommersiell service i form av livsmedelsbutik och småföretag som frisör, pizzeria och liknande behöver finnas. Kommunen borde äga fastigheter i bostadsområdets centrum för att garantera en levande boendemiljö.

 

Vi är inte maktlösa! Med gemensamma krafter i opinionsarbetet kan vi göra det möjligt för den svenska modellen av social bostadspolitik att fortsätta. Hyresgästföreningens insatser är viktiga och behövs!                                                                                                    

Vänsterpartiet Eskilstuna

Kopiera länk