artikel

Dags för jämställdhet!

Många tror fortfarande att Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Men enligt forskning kommer det att ta 100 år innan vi blir helt jämställda om vi fortsätter i samma takt som idag. Maria Forsberg och Joel Hamberg arbetar båda som lärare och är speciellt engagerade i jämställdhets-frågor.

Jämställdhet innebär att kvinnor och män skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Istället är verkligheten en annan där män är överordnade kvinnor på område efter område. Vi anser också att synen på kvinnor och män, våra könsroller, är något som vi skapar och återskapar varje dag. Könsrollerna begränsar både kvinnor och män. För att ändra på detta krävs en ökad kunskap om jämställdhet hos oss alla. Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti som arbetar för jämställdhet och en solidarisk fördelning mellan människor.

Jämställdhet är en demokratifråga

Vi i Vänsterpartiet har varit, är och kommer att vara det parti som sätter jämställdhetsfrågorna högst på dagordningen. En förutsättning för ett rättvist och demokratiskt samhälle är att makt fördelas lika mellan kvinnor och män. För oss är det självklart att kvinnor i lika hög grad som män ska vara med där politiken utformas och besluten fattas. Vi anser därför att könsfördelningen ska vara jämn där makten utövas, i de politiska sammanträdesrummen, inom den kommunala organisationen i Eskilstuna och i hela samhället. Många tror fortfarande att Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Men enligt forskning kommer det att ta 100 år innan vi blir helt jämställda om vi fortsätter i samma takt som idag. Vi är otåliga och vill inte vänta i 100 år!

 Lika lön för lika arbete

I Eskilstuna kommun har Vänsterpartiet aktivt påverkat att vi idag har ett väletablerat jämställdhetsarbete. Detta består av utåtriktat arbete som berör medborgarna och internt arbete genom personalpolitik för de anställda. Men det finns mycket kvar att göra. En prioriterad fråga för oss i Vänsterpartiet är att utjämna osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Detta arbete pågår i Eskilstuna kommun men beräkningar visar att med den takt vi har idag så kommer det att ta 20 år till innan vi nått målet – lika lön för lika arbete. Vi vill att lönekartläggningarna fortsätter och att osakliga löneskillnader på grund av kön undanröjs.

Rätten till heltid

En annan viktig jämställdhetsfråga för oss i Vänsterpartiet är att nå en jämnare fördelning av arbetet i hemmet. Vi ser idag att många kvinnor fortfarande dubbelarbetar genom att förutom sitt jobb även ta ett större ansvar för hem och barn än vad männen gör. Detta får konsekvenser i form av stress och överbelastning. Denna orättvisa vill vi i Vänsterpartiet arbeta emot, bland annat genom att höja kvinnors löner, införa en delad föräldraförsäkring och öka antalet platser i barnomsorgen på obekväm arbetstid. Idag är en stor del av kommunens personal lågavlönade och deltidsarbetande kvinnor som har svårt att försörja sig på sin lön. Därför är rätten till heltidsarbete en avgörande jämställdhetsfråga för oss i Vänsterpartiet. Vi måste fortsätta arbetet med att skapa heltidstjänster och målet är att alla som vill arbeta heltid ska ha rätt att göra det. Samtidigt ska Eskilstuna kommun kunna erbjuda deltidstjänster till anställda som så önskar.

Ett tryggare Eskilstuna

Mäns våld mot kvinnor i nära relation är ett allvarligt samhällsproblem. Vi vill att arbetet för kvinnofrid ska ha hög prioritet inom kommunen. Vi anser att Eskilstuna kommun ska ta ett större ansvar för att stötta, hjälpa och skydda kvinnor som utsätts och har varit utsatta för våld. Vi vill fortsätta utveckla de verksamheter som idag arbetar med utsatta kvinnor och barn, samtidigt som vi vill ge män som misshandlar möjlighet till behandling. En viktig jämställdhetsfråga för oss är också att Eskilstunas invånare känner trygghet i sin stad. Idag upplever fler kvinnor än män otrygghet i den offentliga miljön. Detta måste vi ta på allvar genom att satsa på bättre belysning och ökat underhåll både i parker och i de olika stadsdelarna. Vi tror att detta leder till att fler människor rör sig utomhus och därmed blir staden tryggare för alla.

Jämställdhet inom skolan och fritiden

Skolan har ett oerhört viktigt uppdrag och stort ansvar i arbetet med jämställdhet. Dagens barn och ungdomar är vår framtid och arbetet med attityder, normer och värderingar måste få ta plats i skolan. Vi vill därför att de kommunala skolorna ska anställa fler genuspedagoger. Vi arbetar för att stödja och stärka flickors och pojkars otraditionella yrkesval under hela skoltiden. Våra kommunala skolor ska också erbjuda kurser i feministiskt självförsvar.

Även fritiden ska vara jämställd. Ett kulturpolitiskt och idrottspolitiskt program ska därför utarbetas utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Framtidens samhälle

Vi i Vänsterpartiet arbetar för att Eskilstuna ska bli en av landets bästa kommuner på jämställdhetsarbete. För oss är det en självklarhet att jämställdhetsarbete ska integreras i hela kommunen och dess verksamheter. I dagens samhälle har det trots allt hänt en del inom jämställdhetsområdet. Vi ser idag många kvinnor och män som arbetar sida vid sida för att göra det möjligt för nästa generation att leva i mer jämställda relationer, utan förtryck av kvinnor och utan de begränsningar för kvinnor och män som könsmaktsordningen innebär. Men vi är otåliga, arbetet går inte fort nog. Ännu är samhället inte jämställt och det vill vi ändra på, nu!

Vänsterpartiet arbetar för att: 

 • Eskilstuna ska bli en av landets bästa kommuner på jämställdhetsarbete
 • Fortsätta med ett breddat jämställdhetsarbete med jämställdhet integrerad i alla verksamheter
 • Kommunens handlingsprogram ”På spaning efter jämställdheten” ska revideras och arbetet fortsätta
 • Kultur- och fritidsverksamheten i kommunen ska bli jämställd
 • Ett kulturpolitiskt och idrottspolitiskt program ska utarbetas utifrån ett jämställdhetsperspektiv
 • En inventering av utbudet på Eskilstuna kommuns teater- och konsertscener görs utifrån ett jämställdhetsperspektiv
 • Ett stimulansbidrag inrättas för att förbättra jämställdhetsarbetet hos ideella föreningar 
 • Kommunanställda garanteras rätten till heltidstjänster med möjlighet till lägre tjänstgöringsgrad vid behov
 • Antalet barnomsorgsplatser utanför kontorstid ska öka
 • Fortsätta att kartlägga och utjämna osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män
 • Utjämna den könsuppdelade arbetsmarknaden genom olika insatser från förskola till arbetsmarknad
 • Utöka antalet genuspedagoger i skolan
 • Uppvärdera lönevillkoren för traditionellt kvinnliga yrkesgrupper
 • Jämställdhetskompetens ska vara viktiga kriterier vid anställning av chefer på alla nivåer
 • Jämställdhetsintegrering och jämställdhetsutbildning inom kommunen ska fortsätta.
 • försök med förkortad arbetstid och bibehållen lön inom ett kvinnodominerat yrkesområde inom kommunen startas
 • Öka tryggheten i parker och grönområden.
 • Kompetens kring genusperspektivet utvecklas i samhällsbyggnadsarbetet
 • Utgå från ett genusperspektiv i samhällsbyggnadsarbetet
 • Stärka kvinnligt företagande
 • Kvinnors ohälsa och kopplingen till brist på jämställdhet måste tydliggöras.
 • Öka kunskaperna om mäns våld mot kvinnor både inom den kommunala organisationen och ute i lokalsamhället
 • Arbetet mot mäns våld mot kvinnor i nära relation skall ha hög prioritet och följas upp varje år
 • Insatser som motverkar hedersrelaterat våld ska stärkas
 • Garantera skyddat boende för alla hotade och förföljda kvinnor som söker hjälp
 • En mottagning för prostituerade ska öppna i Eskilstuna kommun
 • Kommunen ska ta ett större ansvar för kvinnor i behov av skyddat boende
 • Stoppverksamheten som arbetar med våldsutsatta kvinnor, barn och även erbjuder behandling till männen ska fortsätta
 • Genuskunskap ska genomsyra alla delar av kommunens verksamheter

 

Kopiera länk