artikel

Folkhälsa i fokus i Eskilstuna

En välmående befolkning som trivs i sin stad är en förutsättning för att Eskilstuna ska utvecklas på bästa sätt. Vi i majoriteten gör därför en rad satsningar som ska leda till en bättre folkhälsa i kommunen.

Alla tjänar på ett jämställt och jämlikt samhälle. I Eskilstuna kommun ska jämställdhet därför finnas med i allt arbete, från planering till genomförande. Nämnder och bolag ska kvalitetssäkra sina verksamheter genom att löpande redovisa resultat av sitt utåtriktade jämställdhetsarbete. Behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid ökar i Sverige. En analys görs därför av behoven för barnomsorg på obekväm arbetstid, för att vi ska kunna arbeta vidare med denna viktiga folkhälso- och jämställdhetsfråga.

Ett nationellt utpekat folkhälsoproblem är mäns våld mot kvinnor. För att nå ökad kvinnofrid i Eskilstuna behöver vi satsa på att utveckla metoderna i detta arbete. En jämställd stad är en trygg stad. Vi ska bli en av de mest jämställda kommunerna i Sverige.

Många deltidarbetande är i dag kvinnor med låga löner. Detta orsakar ofta stress kring ekonomin och ökad ohälsa. Rätten att välja sysselsättningsgrad är både en jämställdhets- och folkhälsofråga. Majoriteten satsar därför på ett projekt inom Vuxenförvaltningen och Torshälla Stads förvaltning som innebär att personalen ska kunna välja önskad sysselsättningsgrad.

För att stärka och tydligare sätta fokus på folkhälsoarbetet i kommunen tillsätter vi en central folkhälsostrateg som arbetar mot hela kommunen. Resursen ska verka för att stärka folkhälsan med särskilt fokus på barn, unga och äldre. Den ska också arbeta med att utveckla samarbetet med landstinget på en rad områden till exempel när det gäller spelberoende.

En ökad andel ungdomar hamnar i-dag i missbruk. Satsningar på förebyggande arbete samt stöd till ungdomar med missbruksproblematik är avgörande för att motverka denna trend. Majoriteten, tillsammans med landstinget, startar därför ett Beroendecentrum för unga under 2012.

En viktig del i det förebyggande folkhälsoarbetet är vår satsning på att fler elever i grundskolan ska nå betyg i 16 ämnen. Att fler flickor och pojkar klarar skolan är självklart positivt såväl för individen som för kommunen. Vi satsar därför nio miljoner på att öka antalet behöriga elever till gymnasiet genom riktade insatser. Satsningen påbörjas redan till höstterminen 2011 då vi avsätter 4,5 miljoner.

Kommunens äldre invånare blir allt fler och de förtjänar alla en trygg och värdig ålderdom. Vårdprocessen i kommunen inriktas mot att stötta människor att bo kvar längre i sitt hem men för att undvika inlåsningseffekter så ökar vi kvaliteten på den sociala samvaron. En god social samvaro gör att man stimuleras mer och därmed håller sig friskare.

Kommunens satsning på modigt ledarskap och medarbetarskap är en tydlig folkhälsosatsning på kommunanställd personal. Att i större utsträckning tillvarata anställdas idéer skapar en god och hälsosam arbetsmiljö för medarbetare och chefer. Friska medarbetare som känner delaktighet och inflytande i arbetet leder till goda reslutat, god personalekonomi och god folkhälsa.

Majoriteten i Eskilstuna vill också arbeta för att bli en rökfri kommun. Detta innebär att kommunanställda rökare ska få hjälp och stöd att sluta röka.

Nu stärker vi folkhälsoarbetet i Eskilstuna och under 2011–2014 kommer en rad investeringar som förbättrar folkhälsan att planeras, beslutas och genomföras.

Maria Chergui (V)
Kommunalråd och ansvarig för
Folkhälsa i majoriteten

Kopiera länk