artikel

Debatt: Alla har rätt att lyckas i skolan

Modersmålsstöd i förskolan och modersmålsundervisning i grundskolan leder till att barn och ungdomar utvecklar både sitt modersmål, sin identitet och det svenska språket. Detta ökar möjligheterna för barn och elever att lyckas med sitt lärande under skoltiden, både i språk- och ämneskunskaper. Enligt Skolverket finns ett tydligt samband mellan högre betyg och elever som haft modersmålsundervisning, i jämförelse med elever som inte haft det. I Skollagens 8 kap, 10 § står att läsa; ”förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål”. Samma lagtext fastslår att ”En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk.” Detta är mycket betydelsefulla lagparagrafer, för det enskilda barnet, för svensk skola och för samhället.

Modersmålsstöd i förskolan och modersmålsundervisning i grundskolan leder till att barn och ungdomar utvecklar både sitt modersmål, sin identitet och det svenska språket. Detta ökar möjligheterna för barn och elever att lyckas med sitt lärande under skoltiden, både i språk- och ämneskunskaper. Enligt Skolverket finns ett tydligt samband mellan högre betyg och elever som haft modersmålsundervisning, i jämförelse med elever som inte haft det. I Skollagens 8 kap, 10 § står att läsa; ”förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål”. Samma lagtext fastslår att ”En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk.” Detta är mycket betydelsefulla lagparagrafer, för det enskilda barnet, för svensk skola och för samhället.

Forskningen kring modersmål och lärande ligger till grund för ovanstående lagstiftning. Majoriteten av forskarna är eniga om vikten av modersmålsstöd och modersmålsundervisning. Bland annat skriver Vetenskapsrådet, i en rapport från 2010, att lärandet av nya språk underlättas av goda kunskaper i modersmålet. Rapporten hänvisar till svensk och internationell språkforskning och lyfter fram forskare som alla påvisar att goda kunskaper i modersmålet är en viktig förutsättning för att barn i skolåldern ska kunna tillägna sig majoritetsspråket och bli tvåspråkiga. Tvåspråkighet är en stor tillgång för individen och samhället!

Eskilstuna behöver välutbildade invånare med goda språk- och ämneskunskaper. Detta skapar fria och tänkande individer, konkurrensfördelar och leder till tillväxt för kommunen och dess företag. Därför är det med stor förvåning jag tar del av Sverigedemokraternas Årsplan 2012, som man presenterade i kommunfullmäktige den 21 juni. SD menar att modersmålsstödet i förskolan bör avvecklas och argumentet är att ”Modersmålsundervisning i förskolan leder alltför lätt till en känsla av utanförskap, av att vara annorlunda än de barn som har svenska som modersmål och därför inte deltar i någon särskild språkundervisning”. Partiet vill även avveckla modersmålsundundervisning i grundskolan och på gymnasiet. Men SD är dåligt pålästa då någon modersmålsundervisning inte förekommer i förskolan. Barn har däremot rätt att få sitt modersmål integrerat i förskolans verksamhet genom modersmålsstöd, vilket innebär att personal på förskolan har andra språkkunskaper utöver svenska och möjlighet att stödja barnen i utvecklingen av både svenska och modersmål. Menar då SD att man ska byta bort eller inte anställa personal med andra språkkunskaper än svenska? Eller skall man förvägra lärare att prata barnens modersmål med dem? 
För mig som utbildad lärare och vänsterpartist känns det ytterst märkligt att SD vill avveckla den lagstadgade rättigheten till modersmålsstöd och modersmålsundervisning och därmed försämra möjligheterna för barn att utveckla sitt språk och lärande. Vill man alla barns bästa? I mina och forskningens ögon leder SD:s skolpolitik i denna fråga istället till att vissa barn och elever hämmas i sitt lärande. För mig är det självklart att förskolan och skolan följer skollagen och tillsammans med Eskilstunas modersmålslärare, fortsätter det viktiga arbete man har i uppdrag att utföra. Istället för avveckling behöver förskolan och skolan en utveckling av antalet pedagoger med språkkunskaper för ge alla barn bästa möjliga förutsättningar att lyckas i livet.
Joel Hamberg
Vänsterpartiet

Kopiera länk