artikel

Insändare i Folket: Dags för klimaträttvisa!

 

Hotet om klimatförändringarna är en ödesfråga för vår planet. Kraftfulla åtgärder måste vidtas för att begränsa dem. De rika länderna, Sverige inkluderat, har det största ansvaret för att minska utsläppen då vi konsumerar mycket mer energi per person än medelvärdet bland jordens länder. Men det räcker inte att vi minskar våra utsläpp. De rika länderna måste också hjälpa fattiga länder att begränsa sina. Faktum är att höginkomsttagarens livsstil ger högre koldioxidutsläpp än låginkomsttagarens och att män belastar klimatet i högre grad än kvinnor.

Vi i Vänsterpartiet anser att den som belastar miljön mest också har störst ansvar. Rika länder måste minska sitt stora miljöutrymme, medan fattiga länder måste få öka sitt för att bekämpa fattigdomen. Vi vill att rika länder ska stödja fattiga länder med ett nytt klimatbistånd, ett slags klimatskadestånd – utöver nuvarande bistånd. Det är dags för klimaträttvisa! Vi ser att de globala utsläppen behöver minska med minst 80 procent till 2050, varav i-länderna ska stå för den största delen.

Vi anser att Sveriges utsläpp av växthusgaser ska reduceras med 45 procent till 2020 och med 90 procent till 2050 i förhållande till 1990 års nivåer. Målet ska uppnås genom utsläppsminskningar inom Sverige. Vi vill också införa ett mål om att minska köttkonsumtionen med 25 procent till 2020. Vi arbetar för att en nationell handlingsplan och ekonomiska styrmedel ska arbetas fram för att nå en minskad köttkonsumtion.

Vårt lilla land, med cirka 0,1 procent av jordens befolkning, ska vara en ledande industrination men inte på bekostnad av miljön. Vänsterpartiet har därför i vår budget för 2012 föreslagit en rad offensiva satsningar på miljön. Vi gör i riksdagsbudgeten bland annat en miljardsatsning på gröna jobb för miljön och för klimatet. Vi vill se ett nytt klimatprogram med stöd till kommuner, landsting och företag för att bygga ut vind och solkraft. Vi måste ta oss ur vårt oljeberoende och på allvar satsa på förnybar energi. Det arbetet måste påbörjas nu.

En viktig och avgörande klimatfråga är hållbara transporter. En stor satsning på våra eftersatta järnvägar är ett absolut måste. Genom satsningar på kraftigt ökad kapacitet på järnvägen kan förseningar på allvar minskas för både människor och gods. Fler kan välja ett tåg som kommer fram i tid och vi kan flytta över gods från lastbil till järnväg. Idag går en allt för stor andel av godstrafiken via lastbil och det är inte ett miljömässigt hållbart transportsystem. Vill vi se mer transporter via tåg behöver vi inte fler aktörer som regeringen vill, utan fler spår och en aktör – staten, som har ett helhetsansvar för spåren, tågen och stationerna.Om vi politiker på allvar menar att vi vill motverka klimatförändringarna så krävs ansvarsfulla och nödvändiga beslut. Det krävs en politik med mod som tar frågan på största allvar.

Var och en av oss ska ta vårt ansvar i vardagen bland annat genom att sopsortera, göra medvetna inköp och tänka på val av transport – det är viktigt. Men man kan inte som sittande regering förlita sig på oss medborgare och på företagens engagemang och välvilja. Nej man måste driva en mycket mer aktiv och tydlig politik på miljöområdet. Det är dags för klimaträttvisa!

https://folket.se/asikter/debatt/1.1274362

Joel Hamberg

Vänsterpartiet Eskilstuna

Kopiera länk