Debatt

Avskaffa tvångssteriliseringar nu – debattartikel publicerad i Tidningen Folket den 30 jan 2012

För de flesta av oss är vår könsidentitet självklar och okomplicerad. Vi föds till ett kön, identifieras och accepteras för detta. Vissa personer upplever att de av olika skäl fötts i en kropp med fel kön. Transsexuella personer kan vilja genomgå medicinska och juridiska könsbyten. För att ha rätt att byta kön kräver Socialstyrelsen ett läkarutlåtande från en psykiater som utrett patienten vilket kan ta upp till 2 år att genomföra. Mellan 1992-2009 ansökte 540 personer om könsbyte i Sverige och antalet har ökat stadigt sedan 1972 då lagen infördes.

Sveriges könstillhörighetslag är dock ytterst omodern. Idag måste den person som vill byta kön nämligen sterilisera sig innan. I praktiken handlar det om stympning av kroppar. Dessutom måste personen vara svensk medborgare, får inte vara gift, registrerad partner eller vara under 18 år. För transsexuella personer är det också förbjudet att frysa in ägg och spermier för eventuell assisterad befruktning. Lagen förbjuder idag alltså människor i Sverige från att kunna bli föräldrar i framtiden. Dessa delar vill Vänsterpartiet att riksdagen ändrar på och lade i oktober 2011 därför fram en motion om detta.

När man diskuterar frågan om tvångssteriliseringar är det viktigt att konstatera att dessa strider mot flera grundläggande lagar. Enligt Sveriges grundlag, 2 kap 6 paragrafen, gäller att ”Varje medborgare ska vara skyddad från påtvingade kroppsliga ingrepp från myndigheterna”.

Vår nuvarande lagstiftning går också emot Europakonventionen; ”Sterilisering strider mot våra grundläggande mänskliga rättigheter i Europakonventionen när stater kräver sterilisering som motkrav på personer som ansöker om juridisk ändring av kön”. Europarådet stärker detta ytterligare och anser att kravet på sterilisering inte är något annat än tvångssterilisering.

Även FN är mycket tydliga i frågan. FN:s råd för mänskliga rättigheter menar på att ”Ingen ska bli tvingad att undergå en medicinsk process inkluderande könskorrigerande operationer, sterilisering eller hormonell terapi som krav för lagligt erkännande av sin könsidentitet”. Socialstyrelsen har också utrett frågan grundligt och i en rapport från 2010 rekommenderar de att tvångssteriliseringen avskaffas.

Trots detta har alliansen gått KD till mötes med att ytterligare utreda steriliseringskravet i lagen om fastställande av könsidentitet. Det konservativa KD, med omvalda partiledaren och socialministern Göran Hägglund i spetsen, har definitivt alldeles för stort inflytande över sexualpolitiken i Sverige. Hägglund påstår att det är lagtekniskt svårt att ändra i lagstiftningen, bland annat i förhållande till föräldrabalken. Samtidigt som jurister hävdar att det inte finns problem eller svårigheter att ändra lagen. Som vanligt hänvisar han också till att allt måste ses ur ett barnperspektiv. Jag menar att en förälders könstillhörighet och könsidentitet inte spelar någon roll för förmågan att ta hand om ett barn. Det är normer i Sverige som måste brytas. Frågan är hur länge Kristdemokraterna kan fortsätta ställa sig över lagarna och peka ut grupper i vårt samhälle som icke dugliga föräldrar?

I Tidningen Folket den 25 januari kommenterar Kristdemokraterna i Eskilstunas ordförande, Reidar Ehrlin, alliansens beslut. Han säger att frågan diskuterats på det senaste styrelsemötet och de inte kan sätta sig in i så knepiga frågor och ha en åsikt om det. Jag vill därför bjuda in Kristdemokraterna i Eskilstuna till ett samtal eller debatt i frågan för att klargöra varför den omoderna tvångssteriliseringen måste avskaffas. KD och V måste värna mänskliga rättigheter tillsammans!

Joel Hamberg
Vänsterpartiet Eskilstuna

Kopiera länk