artikel

Slutrapporten – ”Gör jämlikt – gör skillnad” presenteras

Vänsterpartiets kommunalråd Maria Chergui, folkhälsoansvarig politiker i Eskilstuna kommun och Maud Ekman, gruppledare för Vänsterpartiet i Landstinget samt Joel Hamberg ansvarig integrations och mångfald i majoriteten besökte i fredags Älvsjömässan.
Då släpptes slutrapporten efter 1,5 års arbete som SKL samt 20 kommuner, landsting och regioner deltagit i.  Dessa representerar en befolkning på 5,2 miljoner människor.

Maud Ekman och Maria Chergui på väg mot folkhälsoseminarium
Maud Ekman och Maria Chergui på väg mot folkhälsoseminarium
Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland har deltagit aktivt i arbetet.
Idag är barnfattigdomen en verklighet i Sverige och det kan skilja sju år i medellivslängd beroende var du växer upp och lever, ex mellan Rosengård och Västra Hamnen i Malmö. Rapporten har slutsatsen att framgången för ett samhälle är att skapa jämlika uppväxtvillkor för barn och ungdomar och att skapa jämlik hälsa bland hela befolkningen.
– Det finns resurser och kunskap i samhället och bland landets personal, men regeringen har sänkt skatterna med över 100 miljarder. All kompetens utnyttjas inte som önskat och klyftorna växer. Vi skulle kunna  skapa jämlika uppväxtvillkor och en jämlik hälsa i Sverige om vi bara fördelade resurserna rättvist och klokt, säger Maria Chergui.
– Vi måste också omfördela befintliga resurser för att i större grad satsa på förebyggande och hälsofrämjande arbete som motverkar ohälsa. Det konkreta förslaget i rapporten är att man inför varje politiskt beslut, på alla nivåer, ska göra konsekvensanalyser för hur politiska beslut påverkar social hållbarhet och jämlikhet bland barn och ungdomar, vuxna och äldre. Politiker och ekonomer har möjligheterna att förändra. Vi måste i större grad ta vårt ansvar för hållbara beslut och för att satsa mer resurser i ett tidigare och mer förebyggande skede i människors liv, fortsätter Maria Chergui
Fem rekommendationer som kommuner, landsting och regioner kan arbeta med för att stärka den sociala hållbarheten och minska skillnaderna i hälsa lyfts fram i rapporten.
1. Integrera jämlikhet i hälsa i all politik och i ordinarie styrning och ledning.
2. Mät och analysera probl…emet och bedöm effekterna av olika åtgärder.
3. Ge alla barn och unga en bra start i livet.
4. Ge alla förutsättningar till egen försörjning
5. Skapa hälsofrämjande och hållbara miljöer och samhällen.
Bra och avgörande politik för ett bättre och mer jämlikt Eskilstuna och Sverige. Rekommendationerna innefattar 23 åtgärder. Hur åtgärderna omsätts i praktiken är upp till varje organisation att avgöra. Läs mer om dem i rapporten:
Sir Michael Marmots  och Joel Hamberg
Sir Michael Marmots och Joel Hamberg

En av föreläsarna för dagen var Sir Micheal Marmots som presenterade sin rapport Closing The gap som utkom 2008, blev världskänd. Essensen handlar om vikten av att minska ojämlikheten i samhället. En samhällsuppgift jag jobbar för. Efter detta fick Marmot ett uppdrag av den engelske premiärministern att undersöka hur jämlikheten i Storbritannien kunde öka.- Social ojämlikhet är mycket negativt för ett samhälle, social jämlikhet är framtiden, säger Joel Hamberg

Kopiera länk