Debatt

Vänsterpartiet aktiva i budgetdebatten

Vänsterbänken – Budgetfullmäktige 2013-06-18

Ikväll antog Vänsterpartiet och majoriteten i Eskilstuna budget och ägardirektiv för 2014. Vänsterpartiet Eskilstunas gruppledare Maria Chergui inledde självklart Vänsterpartiets dag i budgetfullmäktige i sin roll som gruppledare. Chergui lyfte fram majoritetens budget för 2014 som en stark välfärdsbudget med stark fokus på barn och äldre. Nedan läser du utdrag ur Cherguis anförande:

Maria Chergui, gruppledare i Vänsterpartiet
Maria Chergui, gruppledare i Vänsterpartiet

– Eskilstuna är en stad som växer och som måste fokusera på de nya invånare vi får. Många barnfamiljer flyttar till Eskilstuna och många barn föds i Eskilstuna, 108 den senaste månaden. Vi ställer nu om Eskilstuna och det med fokus på social och grön hållbarhet. Jag kommer idag att fokusera på arbetet för att stärka den sociala hållbarheten i Eskilstuna. För om man får en bra start på livet så är möjligheterna stora att det också går bra framöver.  Vetskapen om detta ställer stora krav på kommunens arbete med våra barn och skolan. Idag har vi oroväckande stora barngrupper i Eskilstuna, med i snitt 19,4 barn per barngrupp. Att minska barngrupperna är en stor uppgift som majoriteten måste ta sig an, både genom att minska barngruppernas storlek samtidigt som vi bygger ut förskolan, säger Chergui.

– Varför är då förskolan viktig? Jo bland annat för att föräldrar ska kunna ta ett jobb. Det är väldigt svårt i länder där man inte har förskolor som i Sverige, bl.a. i Tyskland, Belgien och Frankrike. Förskolan ska också vara av mycket god kvalité. Därför satsar majoriteten nu 10 miljoner kronor som vi öronmärker till förskolan. Vi har också en planering framöver att bygga ut 15-20 förskoleavdelningar i Eskilstuna och Torshälla under 2013-2014.

– Majoriteten och Eskilstuna ska också vara stolta över de satsningar som vi tidigare gjort på förskolan. Sedan 2005 har Eskilstuna byggt ut över 1000 förskoleplatser. Majoriteten har också avsatt pengar i en barn- och elevfond i vår budget och i den demografiska fonden finns det nu sammanlagt 40 miljoner kr.

– Förskoleklass är en brobryggare mellan förskolan och grundskolan. I Eskilstuna går 98 % av alla barn i förskoleklass idag. Detta förberedelseår lägger grunden för år 1 i skolan och vi tycker att det är viktigt att lyfta fram förskoleklassens uppgift än mer än idag. Under 2014 kommer vi därför lyfta fram förskoleklassen mycket mer.

– Det är på grundskolan vi under denna mandatperiod gjort de stora satsningarna. Vi har avsatt 70 miljoner kr i ökat stöd till grundskolan. Målet är att inte ett enda barn ska gå ur grundskolan utan fullständiga betyg. I den här budgeten prioriterar vi 5 miljoner på grundskolan, 1 miljoner på elever i behov av särskilt stöd samt vi lyfter också skolornas utemiljö. En stor satsning på läsning görs också som kommer Eskilstunas barn och ungdomar tillgodo.

– Musik och kultur är viktigt för barnen. Idag är det obligatoriskt med musikämnet i skolan vilket är bra, men det finns många barn som inte är med i musikskolans viktiga verksamhet i Eskilstuna. Därför vill majoriteten fortsatt stötta musikprojektet El Sistema varje år, ett projekt där man lär sig kring musik, lära sig att spela ett instrument och får ett stort engagemang för musik hos både barn och föräldrar.

– Det är viktigt med föräldrastöd. Vi vill att föräldrastödet i Eskilstuna och Torshälla på ett ännu bättre sätt koordineras och att det finns en tydlig länk mellan skola och socialtjänst. Detta arbete är avgörande för hur ett barn kan lyckas i skolan.

– Fler ungdomar ska få en bättre uppväxt i Eskilstuna. Majoriteten vill också att det samverkas ännu mer för att motverka användandet av droger, tobak och alkohol bland ungdomar. Vi avsätter 8 miljoner till socialt utsatta barn och ungdomar genom att tillföra pengar till Arbetsmarknads- och familjenämnden. Ett förstärkt arbete och samverkan mellan Barn- och utbildningsförvaltningen, Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen, Kultur- och fritidsförvaltning och Vuxenförvaltningen. Detta långsiktiga och förebyggande arbete behövs där nämnda förvaltningar samverkar för att hitta nya och socialt förebyggande åtgärder för barn och ungdomar och för att uppnå en jämlik hälsa hos våra invånare. Vi inrättar därför också en social investeringsfond som vi avsätter 10 miljoner kronor till. Fokus i arbetet ska ligga på förebyggande arbete och samverkan mellan förvaltningar och det civila samhället.

– Det första sommarjobbet kan vara avgörande för en ungdom i form av arbetslivserfarenhet och kontakter. Man växer som person och får viktiga erfarenheter. Vi kommer också sommaren 2015 att erbjuda varje ungdom som slutar grundskolans år 9 och år 2 i gymnasiet ett sommarjobb. I sommar erbjuder vi 300 ferieplatser till ungdomar inom kommunens verksamheter samt 100 skoljobb. I detta arbete har Vänsterpartiet varit pådrivande inom majoriteten för att öka dessa jobb.

– Eskilstuna kommun har varit med i ett stort arbete för att minska skillnader i hälsa hos människor i Sverige tillsammans med andra kommuner och landsting. Det handlar mycket om att göra socioekonomiska beräkningar och satsa pengar i tid. Genom beräkningarna får man veta vad det kostar att göra olika åtgärder och vad det kostar om man inte gör det. Vi kommer att göra sådana beräkningar bland annat på vår stora jobbsatsning som majoriteten gör med tusentals Traineeplatser inom kommunkoncernen.

– Jag vill slutligen yrka bifall till majoritetens budget för 2014 och till ägardirektiven för 2014 för våra kommunala bolag med det tilläggsyrkande som majoriteten redovisat för här idag som handlar om få fler Eskilstunabor med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga i varaktig anställning. Därför ska samarbete med Arbetsförmedlingen initieras. Nämnder och bolag ska i denna fråga agera som föredömen. Målet är att anställa 100 personer som har biståndsbeslut i form av daglig verksamhet och sysselsättning. Anställningarna ska ske under tre år med en jämn fördelning över åren, avslutar Chergui.

Även Vänsterpartiets ordförande, tillika ersättare i kommunfullmäktige, Maria Forsberg talade under budgetdebatten.

Maria Forsberg, ordförande i V och ersättare i kommunfullmäktige
Maria Forsberg, ordförande i V och ersättare i kommunfullmäktige

– Alla människor är viktiga, alla kan bidra. Kommunens personal ska spegla vår befolkning på olika nivåer. Vi vet att regioner och städer som främjar mångfald är de som utvecklas bäst. För en månad sedan antog kommunfullmäktige den arbetsmarknadspolitiska beredningens rapport. Där lyfter vi fram förslag på att kommunen ska gå före i samverkan med arbetsförmedlingen och anställa 100 personer med funktionsnedsättningar, i vår kommuns förvaltningar och bolag, säger Forsberg.

– Jag är ordförande i Vuxennämndens utskott för frågor som rör personer med funktionsnedsättning. Genom många verksamhetsbesök och möten med Vuxenförvaltningens personal och personer med funktionsnedsättning som jobbar i kommunen vet jag det viktiga och uppskattade arbete som dessa personer gör varje dag. Jag vet också att det finns stor kompetens inom kommunen kring att stötta personer i behov av särskilt stöd i arbetslivet. Jag är därför övertygad om att detta initiativ som kommunen tar, där Eskilstuna kommun går före, är helt rätt. Det kommer att ge vinster för många individer, anhöriga och samhället. Att vi ser alla individer som en resurs, en tillgång och inte utgår från oss själva som norm, avslutar Forsberg.

Anette Stavehaug, Vänsterpartiets ledamot i Kultur- och fritidsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige talade också om Vänsterpartiets och majoritetens budget.

Anette Stavehaug, erfaren och kunnig politiker i Vänsterpartiets fullmäktigegrupp
Anette Stavehaug, erfaren och kunnig politiker i Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

– Majoriteten satsar på barnen, alla barn i Eskilstuna och vi gör det i alla åldrar, på många olika sätt. Jag är glad att vi tydligt visar att barns utveckling och lärande faktiskt börjar redan från födseln och inte ligger i träda fram till att grundskolan börjar.

– Därför är vår satsning på förskolan så otroligt viktig. Det är i förskolan vi lägger grunden för språkutvecklingen och den fortsatta läsinlärningen. Det är i förskolan vi väcker nyfikenheten för matematiken och det är i förskolan vi börjar träna den sociala kompetensen – att kunna samspela med andra och befästa vår demokratiska värdegrund.

– Majoriteten gör också andra satsningar för barnen som t.ex. en stor satsning på läsning, musikprojektet El Sistema och stöd till föreningslivet. Men majoritetens budget tar också ansvar för dessa barns mor- och farföräldrar, grannen som lever med funktionsnedsättning, bästisens pappa som mist sitt jobb, grönare skolgårdar, fler hyresrätter mm. Det är viktigt att se och ta ansvar för helheten, allt hänger ihop. Majoritetens årsplan är till för alla Eskilstunabor.

Joel Hamberg
Politisk sekreterare

Kopiera länk