artikel

Nya satsningar från Vänsterpartiet och den politiska majoriteten

Den politiska majoriteten i Eskilstuna, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, presenterade i eftermiddag nya budgetsatsningar för 2014.

Nya satsningar från majoriteten
Nya satsningar från majoriteten

– Vänsterpartiet och vi rödgröna tar ansvar för helheten men särskilt fokus i kompletteringen av budgeten ligger på att motverka arbetslösheten och att skapa fler jobb, att stärka upp arbetet med vård av barn och unga, stärkta utbildningssatsningar, att ta ansvar för äldre inom demensvården genom stärkt nattbemanning, att erbjuda personer med funktionsnedsättning jobb inom kommunen och att utveckla Eskilstunas potential som interkulturell kommun, säger Maria Chergui, kommunalråd för Vänsterpartiet i Eskilstuna.

Satsningarna är både ramhöjande, d.v.s. permanenta pengar i budget men också engångssatsningar för 2014.

Permanenta budgetsatsningar:

– Ökad nattbemanning inom äldreomsorgen: 4 miljoner. (Utöver tidigare 10 miljoner)

– Stärkt ram och nya arbetssätt för vård av barn och unga: 22 miljoner.

– Nya arbetssätt och stärkt ram försörjningsstöd: 14 miljoner.

– Modern internkommunal logistik: 3,5 miljoner. (I två år)

– Höjd ram för fler klienter hos överförmyndarnämnden: 0,5 miljoner.

– Reserv för oförutsedda utgifter: 16,5 miljoner.

Nya ekonomiska och primärt engångsvisa satsningar i och med komplettering av årsplan:

– Fortsatt satsning på Traineejobb: 34 miljoner.

– Kunskaps- och näringslivslyft för Eskilstuna: 8 miljoner.

– Stimulanspeng för kommunal anställning av 50 (150 på tre år) personer med funktionsnedsättning: 1,5 miljoner.

– Underhåll av gata och cykelbanor med fokus på oskyddade trafikanter: 10 miljoner.

– En badbar å att fiska i: 15 miljoner.

– Stärkt och förändrat arbete för vård av barn och unga: 10 miljoner.

– Interkulturellt arbete, samhällsinformation och flyktingguide: 2,5 miljoner.

Övriga utvalda satsningar i och med komplettering av årsplan:

– Unga mellan 20-25 år som saknar betyg i grund- eller gymnasieskolan ska ges tydlig vägledning och stöd i hur de kan gå vidare i studier och arbete.

– Vi vill skapa ett vägledningscentrum i samverkan med andra parter. Här ska det erbjudas en kvalificerad studie- och yrkesvägledning. Här samverkar arbetsmarknadsaktörer, privata näringslivet, fackliga organisationer, nätverk och frivillig sektor, studieförbund och högskola.

– Att möjliggöra för att eskilstunaborna, besökare och turister att kunna åka en tur på Förstlingen är av stort intresse. Majoriteten ger därför i uppdrag i och med denna årsplan att kommunens olika delar ska börja samverka med föreningsoch
näringsliv för att göra en sådan lösning möjlig.

– Alla nämnder och kommunala bolags anställda ska omfattas av en utbildning i förebyggande brandskyddsarbete.

Ytterligare utvalda satsningar i och med komplettering av årsplan:

– Andelen av de kommunala grundskolorna som är diplomerade inom Grön Flagg eller Skola för Hållbar utveckling öka till 60 procent vårterminen 2014. 31 maj 2014 ska samtliga kommunala förskolor vara diplomerade inom Grön Flagg.
(BUN)

– Den ogiltiga frånvaron i grundskolan ska minska. (BUN)

– Som ett led i att analysera utemiljön för äldre utarbetas en plan för att införa gröna rekreationsmiljöer, till exempel terapiträdgårdar, för alla äldreomsorgsboenden. (VN, KFAST, TFAST)

– Ett samlat arbete med externa aktörer för att skapa målarväggar och ytor där ungdomar kan uttrycka sig.

– Byggande av 300 bostäder varav 150 i kommunkoncernen. Minst 50 är studentboende.

– Alla nämnder och bolag ska bidra till att genomföra handlingsplan för att stärka Eskilstunas arbetsmarknads- och
näringslivsklimat. (KS, alla nämnder och bolag)

Kopiera länk