artikel

Gå och rösta för ett mångkulturellt Eskilstuna.

Kjuladagen 20140830  10 (2)Mitt Eskilstuna ska vara en stad där alla människor känner tillhörighet. Mångfald och människors olikhet utvecklar kommunen. Alltför många personer både med svensk och med utländsk bakgrund lever isolerade, utan arbete eller studier. För att vi skall kunna minska de klyftor som finns mellan människor bör det finnas mötesplatser.

Mitt Eskilstuna ska vara en stad där alla människor känner tillhörighet. Mångfald och människors olikhet utvecklar kommunen. Alltför många personer både med svensk och med utländsk bakgrund lever isolerade, utan arbete eller studier. För att vi skall kunna minska de klyftor som finns mellan människor bör det finnas mötesplatser.

Vi i Vänsterpartiet vill ta tillvara mångfalden, både i samhället i stort och i kommunens egna verksamheter, för att vi ser att det ger många positiva effekter. Mångfald handlar om att alla människor ska ha samma rättigheter och möjligheter i samhället. Förståelse, respekt och nyfikenhet i mötet mellan människor och kulturer stärker både medvetenhet och stolthet över den egna kulturen och en öppenhet för att ta emot intryck från andra.

Mångfald berikar och ökar samhällets samlade kunskap. I dag drivs vart femte nystartat företag av en person med utländsk bakgrund. Arbetet med att ta vara mångfalden och se den som en tillgång är lika viktigt som att arbeta med ett gott näringslivsklimat. Det behövs också särskilda yrkesutbildningar för att öka möjligheten för många att få ett jobb.

Var fjärde elev i Eskilstunas grundskolor är födda utomlands eller har föräldrar som båda är födda i ett annat land. Kunskaper om språk har stor betydelse i samhällets utveckling och den bör finnas i alla kommunens verksamheter. Modersmålets har stor betydelse för barns språkutveckling och identitet. Vi behöver bättre ta till vara den enorma resurs som finns i att stora och viktiga språkgrupper är så väl representerade i vår kommun.
Våra möjligheter att få en bra bostad ska inte påverkas av vår sociala eller etniska bakgrund. Vi anser att en god och ändamålsenlig bostad till ett rimligt pris är en grundläggande social rättighet. Kommunala insatser för den yttre miljön, lekparker, parker och gator i bostadsområdena är viktiga. Utvecklingsplaner för flera stadsdelar behöver utarbetas. Vi vill också att det byggs fler nya bostäder och att andelen hyresrätter ökar. Ungdomslägenheter och mindre lägenheter med billiga hyror ska byggas.

En bostadsförmedling behövs för att det ska kunna bli en rättvis fördelning av de bostäder som finns i kommunen. För bostadssökande är den största fördelen att kunna tala om sina önskemål och ställa sig i en enda gemensam kö. En bostadsförmedling är ett bra verktyg för att minska segregation i bostadsområdena. Man kan också få kunskap om hur stort behovet av nya bostäder i kommunen är.

Eskilstuna är en stad som växer. Vi vill att Eskilstuna ska vara en öppen och tolerant kommun som satsar på mångfaldsarbete. Målet är ett samhälle där alla behövs och delar makt och ansvar. En kommun fri från rasism, främlingsfientlighet och diskriminering. Tillsammans kan vi sätta stopp för nazismen och rasismens frammarsch i Sverige. Låt inte att rasistiska partier vara vågmästare i olika demokratiska och politiska församlingar. Det kan stoppa genom din röst. Valet handlar inte om vi och dem, invandrare och Svenskar det handlar om minska orättvisor och utanförskap i samhället. Sätt medmänskligheten och solidariteten före egoismen. Blunda och tänk en minut, ”det kunde varit jag som blev tvungen att fly med familjen och lämna allt som jag har skapat bakom mig”. Kom ihåg, ingen väljer flykten.

Vänsterpartiet sätter solidariteten i centrum och arbetar för de utsatta. Jag vill uppmana alla att ta vara på sin demokratiska rättighet att rösta och att rösta på Vänsterpartiet!

Firat Nemrud (v)
Vice ordförande Arbetsmarknads och familj nämnd

Kopiera länk