artikel

Vänsterpartiets förslag till bugdet och årsplan 2016 för Eskilstuna kommun

Framtiden finns i Eskilstuna – tillsammans utvecklar vi en socialt hållbar kommun – Vänsterpartiet gör skillnad

Maria Chergui och Joel Hamberg
Maria Chergui och Joel Hamberg

Vänsterpartiet har byggt upp ett rödgrönt Eskilstuna – det vill vi fortsätta göra

Vänsterpartiet i Eskilstuna tar ansvar. Det har vi gjort länge. Under 19 år har vi styrt Eskilstuna i majoritet med Socialdemokraterna, den senaste mandatperioden även tillsammans med Miljöpartiet. Vi haft alltid haft ordning på ekonomin, utvecklat kommunens verksam-heter och stadens utformning. Vi är stolta över mycket som har gjorts. Stora satsningar på miljön under lång tid har gjort att Eskilstuna idag är en av Sveriges miljöbästa kommuner. Vi har prisats nationellt för vårt strategiska och praktiska jämställdhetsarbete, vi har deltagit i ett nationellt utvecklingsarbete för social jämlikhet genom att minska skillnader i hälsa och klass. Vi har drivit på för att skapa bättre integration, sammanhållning och trygghet. En inter-kulturell strategi är framtagen och Eskilstuna är idag nationell samordnare för arbetet med flyktingguide/språkvän vilket har engagerat över 1100 personer i vår egen kommun. Vi är också drivande inom Unesco-LUCS, medlem i det europeiska antirasistiska nätverket ECCAR och arbetar strategiskt med minoritetsfrågorna, exempelvis genom romsk inkludering och arbete som finskt förvaltningsområde. Vi har utsetts till Fairtrade City och uppmärksammas nu nationellt för vårt arbete med att anställa 150 personer med funktionsnedsättningar i kommunkoncernen. Men vi är inte nöjda eftersom det finns mycket mer att göra genom att bygga vidare på redan gjorda satsningar.

Vänsterpartiets ambition är självklar. Vi vill styra och leda Eskilstuna. Vi vill fortsätta att utveckla Eskilstuna till att bli en än mer socialt hållbar, jämställd och jämlik kommun! I valet 2014 fick vi också ett stärkt stöd för mer vänsterpolitik i Eskilstuna, med nästan 1000 fler röster. Vi mötte en ny mandatperiod i majoritet. Vi var oerhört tacksamma för det förtroendet. Det är inte i många kommuner det råder tydliga förhållanden mellan de traditionella blocken efter valet som varit. Men i Eskilstuna var det så. En ny parlamentarisk situation uppstod dock och Vänsterpartiet går nu in i en ny mandatperiod som ett starkt och tydligt oppositionsparti. Vår avsikt är att inom en snar framtid åter samverka med Socialdemokraterna och Miljöpartiet i majoritet, precis som Eskilstunas kommuninvånare vill.

Strategisk inriktning 2016-2019

För mandatperioden 2016-2019 fortsätter vi med den strategiska inriktning som vi gjorde ett stort arbete med i den rödgröna majoriteten förra mandatperioden. Vi bibehåller de sju strategiska målen attraktiv stad och landsbygd, höjd utbildningsnivå, fler jobb och ekologisk uthållighet, attraktiv arbetsgivare, effektiv organisation (kvalitet), stabil ekonomi och lägger till ett åttonde mål, social hållbarhet, som vi anser stärker den strategiska inriktningen för Eskilstuna 2016-2019 och bättre täcker in de socialpolitiska frågorna i Eskilstuna.

Att fortsätta det påbörjade arbetet med strategisk inriktning och de strategiska målen för Eskilstuna och lägga till målet om social hållbarhet känns viktigt för att kunna skapa en långsiktig social hållbarhet i Eskilstuna. Arbetet med att nå de strategiska målen ska ske inom ramen för arbetet med Hållbar utveckling som beskrivs här i dokumentet. Indikatorerna som är kopplade till de strategiska målen kommer vi att jobba fram under hösten och återkomma med i november 2015 i samband med kompletteringar av årsplan.

En välfärd att lita på – Personalen vår viktigaste resurs

Vänsterpartiet vill stärka förskolan och barnomsorgen, skolan och äldreomsorgen. Vi vill stärka undersköterskorna, barnskötarna, förskollärarna, lärarna och socialsekreterarna i det ovärderliga arbete de gör varje dag för att få vårt samhälle och Eskilstuna att fungera.

 

Om vi ska klara av de framtida behoven av personal inom välfärden i Eskilstuna så måste vi också våga prioritera dessa yrkesgrupper ännu mer. Vi stödjer därför det arbete som har ägt rum i bred dialog under våren 2015 mellan personalavdelningen, facken, lärare, socialsekreterare och politiker där det har kommit fram en mängd förslag på hur vi kan behålla och rekrytera lärare och socialsekreterare i Eskilstuna kommun. Många förslag har kommit fram för att motverka personalbrist, och flera av dessa förslag vill vi gå vidare med för att se om de leder till att vi kan rekrytera och behålla personal på ett bättre sätt. Bristen på undersköterskor, förskollärare och barnskötare börjar nu också bli stor och därför vill vi snabbt gå vidare med att se hur vi kan behålla och rekrytera även dessa yrkesgrupper. Att kunna behålla och rekrytera personal inom välfärden i Eskilstuna är avgörande för att lyckas skapa en trygg välfärd att lita på.

 

Vi satsar på barnomsorg, skola och äldreomsorg

Vänsterpartiet satsar på att bygga ut förskolan för att möta behovet av barnomsorg och för att minska barngrupperna. Vi satsar extra pengar på förskolan för att minska de alltför stora barngrupperna vilket idag är en påfrestning för både barn och personal. Likaså satsar vi på att bygga ut fritidshemmen och renovera dem, dels för att barngrupperna är för stora men också för att möta de kommande behoven. Skiftingehus har länge väntat på att få den renovering som eleverna och personalen har efterfrågat. Vi vill prioritera det ambitiösa förslag som arkitekterna har tagit fram eftersom vi tycker att det är viktigt att fullfölja planen för Skiftingehus så att det inte bara blir eftersatt underhåll som åtgärdas utan att det också blir ett lyft som gör skolan till en attraktiv och inspirerande miljö för elever och personal.

 

Vi satsar på att bygga ut äldreomsorg och gruppboenden för att erbjuda trygga boenden både för äldre och för funktionshindrade. Det är oerhört viktigt att stärka välfärden med investeringar både i personal och i byggnader. Det är det som är välfärd. Vi satsar på att öka bemanningen inom äldreomsorgen och vi satsar på heltidstjänster. Vi vill bibehålla kvaliteten inom äldreomsorgen, men också stärka kvalitet och minska sjukskrivningar både inom äldreomsorgen och barnomsorgen. Vi vet att om vi satsar på dessa yrkesgrupper så kommer Eskilstuna att vinna på det. Vi får ett socialt hållbart Eskilstuna.

 

Mamman som på dagar, kvällar och helger vårdar och ger omsorg till äldre behöver få fler kollegor så att hon orkar leka med sina barn när hon kommer hem efter att ha hämtat dem på förskolan, och hon orkar vara mamma. När förskollärarna och barnskötarna har mindre barngrupper och kan satsa ännu mer på kvalitet i sitt arbete kan de också bättre klara av att hantera de utmaningar och svåra situationer som kan uppstå, bland annat när de upptäcker att barn far illa eller riskerar att göra det. Då orkar personalen finnas med och förebygga så att barnet och familjen får det stöd de behöver. När barnomsorgspersonalen själva slutar jobbet för dagen så är många av dem anhöriga som vårdar sina äldre. Om äldreomsorgen och anhörigstödet fungerar bra så behöver kvinnan – för det är oftast en hon – inte oroa sig lika mycket och kan ägna mer tid åt familjen hemma och åt sig själv!

 

Vi vill spara på vår personals krafter och vi vill att de ska kunna ha en fritid och ett fungerande familjeliv. Genom att stärka personalen inom välfärdens yrkesgrupper så stärker vi välfärden och hela vårt Eskilstuna. Vi minskar sjukskrivningarna som idag är en påminnelse om att vi har ett stort ansvar att som arbetsgivare bedriva en bra och jämställd personalpolitik. Vi anser att det är fel väg att gå när det jagas lösningar genom att mäta, tidsätta och teknifiera hela personalstyrkan. Vi kommer inte undan det faktum att barngrupperna är för stora och undersköterskan jobbar fortfarande ofta ensam på natten med de svårast sjuka. Det är stressande och det är ohälsosamt och den enda lösningen är att det finns fler huvuden, händer, lokaler, boenden och lägenheter.

 

Vi växer som kommun och det är positivt men det ställer stora krav på välfärden för att skapa en trygghet för alla. Vi ser den demografiska utveckling som det medför, det vill säga att vi har många barn och vi har många äldre och personer med funktionshinder. Men med en växande befolkning har vi också en utmaning att skapa full sysselsättning och skapa en social trygghet. Vi har ett stort ansvar som kommun att förebygga och motverka att barn, unga och vuxna hamnar i missbruk av droger och alkohol. Därför är det så viktigt att de fältassistenter som vi har planerat för kommer igång med sitt arbete. De behöver ha kontakt med och bygga upp relationer till ungdomar i Eskilstuna för att också avlasta socialtjänsten. Mycket går att lösa ju tidigare vi som kommun kan komma in med socialt stöd och viktiga insatser.

 

Vänsterpartiet ser de stora behoven i verksamheterna och personalen som arbetar hårt. Vi ser de höga sjuktalen och tar dem på allvar. Vänsterpartiet prioriterar välfärd och förebyggande arbete framför nedskärningar. Vi utgår från en samhällsanalys som är baserad på socioekonomiska beräkningar där vi undersöker vad konsekvensen och den sociala kostnaden blir om vi inte gör olika satsningar. Siffran är inte bara en siffra i en tabell – det finns flickor och pojkar, barn, unga, vuxna, äldre och socialt utsatta bakom varje siffra. Om 10 under-sköterskor ska göra ett jobb som kräver 20 undersköterskor så kommer sjukskrivningar, större sjuklighet hos de äldre och stora sociala kostnader som ett brev på posten. Om barnen inte blir sedda tillräckligt på förskolan och om de som ser barnens behov inte blir bekräftade och stöttas i det arbetet så kommer vi att missa att ge de tidiga stödinsatser som alla pratar om och som gör skillnad. Om vi ska göra skillnad så måste barngruppernas storlek minskas, personalen måste få fler kolleger och fler förskolor byggas.

Vänsterpartiet står upp för helheten. Vi ser värdet av sociala investeringar, samtidigt som vi investerar i vår miljö. Vi vill satsa på förskolan, skolan och på våra äldre. Vi vet att satsningar på tillgänglighet och på kultur och fritid är förutsättningar för att flickor och pojkar, kvinnor och män ska må bra, utvecklas och känna sig trygga. Sådana satsningar skapar ökad sammanhållning och bättre kvalitet i våra verksamheter. Vår helhetssyn på samhället och politiken gör att vi vill använda våra gemensamma resurser där de gör mest nytta, för både människorna och miljön. Det handlar om en att ekonomiskt omfördela resurser så att de går till dem som är i störst behov, samtidigt som vi vill hålla en väldigt hög nivå på de generellt främjande och förebyggande insatser och verksamheter som alla kan ta del av.

Det är skillnad på höger och vänster i politiken

Vi ser en tydlig skillnad på höger och vänster i politiken. När Socialdemokraterna väljer att samarbeta med Vänsterpartiet blir det mer resurser till välfärden istället för stora ned-skärningar och sparpaket. Det blir bättre arbetsvillkor för kommunens personal istället för en stressigare vardag. Det blir inga privatiseringar eller utförsäljningar av välfärden utan istället tar vi tillbaka verksamhet i kommunal regi och uppnår en bättre kvalitet. Det blir fler heltider än deltider. Det blir en mer sammanhållen arbetsdag istället för fler delade turer. Detta är avgörande utgångspunkter för många kvinnor, män och familjer. Det är avgörande för att nå ett mer jämställt Eskilstuna. Det blir tryggare och bättre livsvillkor för barn, ungdomar, vuxna och äldre som lever i social utsatthet. Vänsterpartiet stärker de sociala skyddsnäten i Eskilstuna.

 

Ansvar och långsiktighet i ekonomin för ett socialt hållbart Eskilstuna

Vi ser behoven av ett ökat socialt förebyggande arbete för individernas frihet, minskat individuellt lidande och samhällsekonomisk lönsamhet. Det är viktigt att fortsätta på den inslagna vägen, behålla, fullfölja och utveckla det vi byggt upp under de senaste åren. Det är viktigt att fortsätta tidigare satsningar på jämställdhet och folkhälsa med målet att minska klasskillnaderna och därmed ohälsan. Insatser för en bättre miljö, det interkulturella arbetet och verksamheten flyktingguide, det är idépolitik som gör skillnad i Eskilstuna. Det är visionerna och ambitionerna för Eskilstuna som vi har för att åstadkomma en socialt hållbar utveckling. Eskilstuna har stora utmaningar och stora behov. Hur vi väljer att fördela kommunens skatteintäkter är avgörande för människors vardag och framtida ekonomi. Det går att göra kortsiktiga besparingar i välfärden som ger en högre siffra på sista raden i kommunens bokslut. Det är den nuvarande majoritetens strategi. Vad det betyder på lång sikt är ofta något mycket värre, såväl mänskligt lidande och stora samhällsekonomiska kostnader som följd när det främjande och förebyggande arbetet prioriterats bort. För Vänsterpartiet är det högt prioriterat att inte göra förhastade besparingar med negativa konsekvenser som följd. Det är inte att ta ansvar. Vi vill istället att kommunen arbetar aktivt med förebyggande och hälsofrämjande arbete. Vi vill att kommunen intensifierar arbetet med socioekonomiska beräkningar och konsekvensanalyser så att vi inför beslut får kunskap om vad vi ska prioritera och vad vi inte ska prioritera bort. Vi prioriterar kvalitet framför nedskärningar. Vi prioriterar bra arbetsvillkor och jämställdhet framför nedskärningar.

 

En välfärd för alla, med hög kvalitet kostar och ska så få göra. Behoven och kvaliteten i barnomsorgen, skolan och äldreomsorgen ska gå före skattesänkningar och alltför höga överskott. Eskilstuna har den senaste mandatperioden haft höga överskott i ekonomin då resultatet har varit mer än 2,5 % över mandatperioden. Vänsterpartiet ser värdet av att kommunen gör ett ekonomiskt överskott för att både kunna delfinansiera investeringar samt för att ha en buffert inför lågkonjunkturer. En budgetreserv kan man bygga upp om man har en stark ekonomi. För oss är det dock självklart att se till våra invånares behov innan man fokuserar på ett stort överskott. Överskottsmålet måste förhålla sig till verkligheten. När vi budgeterar för 2016 börjar Vänsterpartiet därför med att analysera verksamheternas behov. Vi gör det för att upprätthålla välfärdens kvalitet och undvika kommande sociala kostnader och mänskligt lidande. Majoriteten gör tvärtom. De börjar med att fastställa ett stort överskott och gör därefter stora nedskärningar i välfärden, trots att behoven är stora och ökande. Majoriteten gör tvärtom, de prioriterar en hård ekonomisk åtstramningspolitik och slår främst på de mjuka områdena. Vi menar att majoriteten inte tar ansvar och gör fel som börjar med att fastställa överskottet. Vi tar inte ut skatt från medborgarna för att lägga i bankfacket. Det är direkt omoraliskt och kontraproduktivt att skära ner i välfärden för att få ett högre ekonomiskt överskott, det vill säga få mer pengar på sista raden. Det är fel väg för Eskilstuna och inte det väljarna har röstat för. Medborgarna har inte valt oss för att spara in på välfärden, utan för att utveckla välfärden och satsa på trygghet.

Vänsterpartiet sänker det höga överskottsmål som vi har haft tidigare i kommunen för att kunna klara av att bibehålla kvaliteten i välfärden, utveckla den och inte göra några nedskärningar. Därför har vi för 2016 ett överskottsmål på 1,18 procent. Över en konjunkturcykel på 7 år, som är cirka två mandatperioder så är vår ambition att ha ett överskott på 1,5-2 procent i snitt. Det är en rimlig nivå för att både satsa på bibehållen kvalitet och utveckling av välfärden samtidigt som vi kan låna pengar för att bygga, både äldreboenden, gruppboenden för LSS, förskolor, grundskolor och fritidshem och bostäder så att barn, unga, vuxna och äldre inte behöver drabbas av nedskärningar nu med följd att deras möjligheter till trygghet, omsorg och utbildning begränsas.

Förslag vi vill genomföra måste ske över tid utifrån de ekonomiska förutsättningar som råder. Vi lever dessutom i en globaliserad värld där vår ekonomi ständigt påverkas av yttre faktorer. Lokala förutsättningar påverkar självklart också våra möjligheter – men vilka som styr Sverige påverkar vår kommunala ekonomi och vardag än mer. Sverige och Eskilstuna behöver regering där Vänsterpartiet har inflytande över budgeten. Det kommer att ge Eskilstuna bättre möjligheter och större ekonomiskt utrymme att driva kommunen framåt.

Maria Chergui, gruppledare
Joel Hamberg

Slutversion 2016 budget text

Kopiera länk