Kommunalt

Majoritetens nya budget för 2013 – Arbete och kunskap moderniserar för frihet, hållbarhet och rättvisa

 

Maria Chergui, kommunalråd Vänsterpartiet

På tisdagen presenterade Vänsterpartiets kommunalråd Maria Chergui, Socialdemokraternas Jimmy Jansson och Miljöpartiets Magnus Johansson budgeten inför 2012.

”Eskilstuna kommuns störst största tillgång är dess invånare och den plats våra två stadskärnor med omland är placerad på. Varje individs drömmar, ambitioner och inneboende kraft tillsamman med vår vackra natur och fina stadsmiljöer i en expansiv region i Sverige gör att kommunen har stora möjligheter. Dessa måste var och en av oss, men även vi alla tillsammans, ta vara på. Politikens uppgift är att underlätta för detta.”

Ur majoritetens årsplan för 2013

Majoritetens prioriteringar för 2013 i sammanfattning:

Övergripande satsningar

Summa investeringar i ett växande Eskilstuna:                              334    miljoner

Full driftskompensation för lön och inflation alla nämnder:        119    miljoner

Skola:

Ramhöjning grundskola:                                                                       23   miljoner (5+18)

Ramhöjning förskola:                                                                              3,3 miljoner

Ramhöjning gymnasiet:                                                                          5   miljoner

Fler barn och elever, demografi utbildning                                       30,5 miljoner

Satsning “skoljobb” 100 platser:                                                           1    miljoner

Utbyggnad IT i skolan:                                                                           2   miljoner

Summa skolsatsning 2013:    34,3 + 30,5 =                                       64,8 miljoner

 

Jobb:

Jobbcoachning ur bidragsberoende:                                                     3    miljoner

100 nya feriejobb, totalt 300:                                                                  1    miljoner

Summa jobb 2013:                                                                                     4   miljoner

Attraktiv stad:

Shoppingseniorkort resa 3h för 65+:                                                    Inom ram

Barnkollo:                                                                                                   1   miljoner

Nämndkompensation för människors rätt till LSS:                          16   miljoner

Summa attraktiv stad:                                                                             17    miljoner

Reserv för oförutsedda händelser:                                                       9   miljoner

Budgeterat resultat:                                                                                125   miljoner

Budgetneddragningar för att finansiera satsningar*:

”Permanenta” ramjusteringar nämnder: Kultur och Fritidsnämnden:                     -2,5 miljoner

Arbetsmarknad och familj, endast på försörjningsstöd:                                               -5   miljoner

Torshälla stads nämnd, endast på försörjningsstöd:                                                    -0,4 miljoner

Stadsbyggnadsnämnden:                                                                                                    -5,5 miljoner

Barn och Utbildningsnämnden

på lokalytor (finansiering resurssatsning skola):                                                           -4   miljoner

Kommunstyrelsen:                                                                                                                 0   miljoner (-1 år 2014, -2 år 2015)

*Majoriteten väljer att avstå från att skära på äldreomsorg och vuxna i behov av insatser. Vi ser dock att nämnderna inom området har ett stort arbete att göra för att öka effektiviteten. Det utrymme som då frigörs kan användas till de stora kommande demografiskt styrda behov vi ser framåt. De övriga ovan redovisade besparingar vi gör antas kunna göras utan orimliga konsekvenser för verksamheterna.

Övriga ekonomiska
justeringar:

Höjd ränta och organisering bolagskoncernen:                                                                    -9  miljoner

Minskade inköp:                                                                                                                           -1  miljoner

Minskad administration 20 mkr 2017 hela koncernen:                              0   miljoner (-4 år 2014, -8 år 2015)

Effektiviseringskrav alla nämnder 0,5 %                                                                             -20,9 miljoner

Axplock av övriga intressanta uppdrag till kommunkoncernen i sammandrag:

Attraktiv stad

– En samlad Sundbyholmssatsning görs med samverkan mellan flera aktörer under 2013.

– En Eskilstunafestival ska genomföras under 2013. Det med näringslivet gemensamt ägda destinationsbolaget Eskilstuna Marknadsföring AB bör ansvara för arrangemanget

– Stadsvärdar ska inrättas på gator, torg och parker. Det offentliga rummet ska vara tryggt, rent och bjuda in till spontana möten. Stadsvärdar kan både jobba med städning, värdskap och ansvara för aktiviteter.

– Mötesplatserna och stadsdelsutvecklingen ska utvecklas och stimulera till generations- och kulturmöten.

Grön omställning

– En tävling utlyses. Fokus ska vara miljövänliga och lustfyllda måltider för god hälsa och goda skolresultat.

– Eskilstuna kommun ska inte köpa gas- och oljeprodukter som har sitt ursprung från utvinning i Arktis.

– Miljöutskottet håller rådslag där föreningar och näringsliv bjuds in att tillsammans med kommunen utveckla miljöarbetet på orten.

– Arbetet med Vattenplan, avfallsplan, kretsloppspark, naturvårdsplan fullföljs.

Jobb

– Utveckla Munktell Science park och samordna  kommunens stöd till nyföretagande.

– En regelförenklingsöversyn görs och leds av näringslivsdirektören som ett komplement till näringslivsberedningens arbete. Det innebär ett skyndsamt arbete med att genomlysa hela kommunkoncernens sätt att arbeta med och bemöta företag i deras relationer med kommunen samt att komma med förbättringsåtgärder

– Majoriteten vill införa ett mångfaldsåtagande för förvaltningar och bolag med inriktning personer med funktionsnedsättning.

Skola och ungdom:

– Ett pedagogiskt spetsarbete görs i samarbete med högskolan där ett antal pedagoger med forskningsanknuten och aktuell kunskap kan utgöra ett stöd och en drivkraft i det pedagogiska utvecklingsarbetet på enskilda skolor.

– Drogförebyggande arbete (alkohol, narkotika, doping, tobak, spel) ska stimuleras och riskbruk uppmärksammas och utvecklas.

– Föräldrastödet för barn och ungdom (0-17 år) i kommunen ska samordnas och utvecklas, främst det universella stödet. En utredning ska göras kring möjligheter och kostnader för att skapa en föräldramottagning i samverkan mellan BoU och AMF. Dessutom bör möjligheten att skapa en digital rådgivning utredas vidare. Föräldrarnas situation påverkar barnens förmåga att mäkta med skolan.

Äldreomsorg: – När rätten till vald tjänstgöringsgrad är på plats i kombination med att vi under 2012 vill utreda för att om möjligt 2013 påbörja ett arbete med mer av lokalt självstyre och ansvar på våra boenden så tror vi att administration och organisatoriska kostnader kan minska till förmån för vårdtid och nya satsningar.

 

 

 

 

Kopiera länk