Kommunalt

Arbete med Översiktsplan för Eskilstuna kommun

Idag arbetade en arbetsgrupp inom Vänsterpartiet Eskilstuna med ett remissvar på kommunens översiktsplan. Vänsterpartiet har tidigare skickat in ett remissvar när planen var utställd vid förra tillfället. Nu är planen alltså utställd igen och remissvaret ska in den 7 januari.

Översiktsplanen anger hur kommunen ska använda sin mark och vatten under de kommande åren. Bostadsbyggande, vägdragningar, naturskyddsområden, víndkraft, rekreationsområden och strandskydd är några viktiga frågor som behandlas i en översiktsplan.

– Arbetet är mycket viktigt och påverkar hur Eskilstuna ska utvecklas långsiktigt inom en rad olika områden. För Vänsterpartiet är det en självklarhet att lämna remissvar och lägga ner ett stort jobb på detta arbete, säger Maria Forsberg som är ordförande i Vänsterpartiet i Eskilstuna.

Nedan ser ni Vänsterpartiets förra remissvar på den senaste utställningen som vi skickade in till kommunen under 2011.

På följande länk hittar du också det förslag till Översiktsplan som du som medlem och medborgare kan ha åsikter på just nu. Du kan se hela Eskilstuna genom digitala kartor, och välja det område som engagerar dig.  http://www.eskilstuna.se/framtid

Om du har synpunkter som medlem eller medborgare, vänligen skicka dina synpunkter till [email protected]

Vänsterpartiets remissvar på Översiktsplan 2011 för Eskilstuna kommun

Del 1: UTGÅNGSPUNKTER OCH STRATEGIER

Mål för den fysiska planeringen

De nationella, regionala och övergripande kommunala mål som sammanställts till mål för den fysiska planeringen är en mycket bra sammanfattning av hur vi vill att samhället ska utvecklas.

Vänsterpartiet vill här betona att utgångspunkten tät stadsstruktur är bra ur flera perspektiv, både sociala, ekonomiska och ekologiska. Det möjliggör en mer tillgänglig miljö för personer med funktionsnedsättning, äldre, vuxna och barn vilket också förstärker möjligheten till demokratiarbete i lokalsamhället. Resurseffektivitet och tillgänglighet främjas också av sammanhållna stråk på landsbygden och stråken bidrar till att landsbygden kan hållas levande.

Vi vill också framhålla värdet av det historiska arvet i planeringen av det framtida Eskilstuna. Det är viktigt för invånarnas identitet att ursprungliga och unika miljöer bevaras och används. Detta är också en fördel för besöksnäringen och bidrar starkt till ett rikt kultur- och fritidsutbud i kommunen.

Målet att arbeta för en mångfald av boendemiljöer och mötesplatser skapar möjligheter för att Eskilstuna utvecklas till en mångkulturell och integrerad stad med goda miljöer för alla åldersgrupper.

Det viktiga arbetet med strategier och planindikatorer är en förutsättning för att kunna nå målen.

Eskilstunas befolkning

Den positiva befolkningsökningen under 2000-talet beräknas fortsätta under planperioden. Under senare år är det personer med utländsk bakgrund som har svarat för hela befolkningsökningen. Detta är en viktigt att ta hänsyn till i samhällsplaneringen. En annan viktig faktor är att befolkningen över 75 år förväntas öka. Det kommer att ställa krav på nya former av bostäder och samhällets service.

Regionala samband

In – respektive utpendlingen till och från Eskilstuna ökade med 70 respektive 86 procent mellan åren 1997-2007.  Det visar att kommunens betydelse för regionen ökat för både arbete och boende och att Eskilstuna blir en allt mer integrerad del av Mälarregionen. Samverkan mellan kommuner blir allt mer viktigt i regionen och ökad tillgänglighet med goda kommunikationer har bidragit till den positiva utvecklingen i Eskilstuna och kommunens attraktivitet som bostadsort har ökat.

Klimat

Samordning mellan bostadsplanering och lokalisering av verksamheter i förhållande till infrastruktur för transporter är avgörande för att minska utsläppen och hejda klimatförändringarna.  Därför måste en löpande samordning ske mellan översiktsplanen och kommunens klimatstrategi.

Del 2: GRUNDDRAG I MARK- OCH VATTENANVÄNDNING

Hållbar samhällsstruktur

Avvägningar måste göras mellan sociala, ekonomiska och ekologiska mål liksom mellan utveckling, bevarande och förnyelse.

I förtätningen av staden är det är viktigt att blanda bebyggelsetyper och upplåtelseformer så att boendesegregation motverkas. Förtätningen medför att kundunderlaget för service förstärks och att infrastruktur kan utnyttjas mer effektivt. Det förbättrar också möjligheterna till att utveckla kollektivtrafiken och minska bilberoendet. När man förtätar staden är det viktigt att bevara och utveckla centralt belägna grönområden liksom de stadsnära grönområden som finns.

Mellanområdena mellan innerstad och landsbygd är en väsentlig del av stadsmiljön.  Vänsterpartiet vill betona vikten av stadsdelsutveckling med en ökad tillgänglighet, service och mötesplatser i alla delar av staden. Även mindre tätorter på landsbygden spelar en viktig roll för infrastrukturen i kommunen.

Vänsterpartiet stödjer alltså översiktsplanens modell med förtätning och ett stärkt centrum i första hand, pärlband och noder längs med kollektivtrafikstråk i andra hand och komplettering av befintlig bebyggelse i tätorter och på landsbygd i tredje hand.

Ställningstaganden

Vänsterpartiet stödjer utgångspunkten att förtätningen ska dimensioneras och planeras efter befintlig lägenhetssammansättning, tillgång till grönytor och tillgänglighet till kollektivtrafik. Ny bebyggelse ska anpassas till den omgivande stadsbebyggelsens olika karaktärer i fråga om bebyggelsehöjd, täthet och gestaltning liksom kulturhistoriska aspekter.

Många bra ställningstaganden finns uppräknade. Vi vill särskilt lyfta fram följande:

Vid förtätning av staden och när ny bebyggelse placeras i luckor i de etablerade stadsdelarna vill Vänsterpartiet poängtera vikten av att garantera grön- och vattenområden och öppna ytor.  Det är viktigt att bevara värdefulla grönområden som en resurs för friluftsliv i anslutning till ny bebyggelse, t ex i Odlaren.

Det är betydelsefullt att näraliggande stadsdelar knyts samman med bebyggelse och/eller parker och att lokala stadsdelscentra stärks. Vi vill också se att stadsdelarna öppnas upp och utvecklas. De behöver också knytas samman med gångtrafik, cykelvägar, kollektivtrafik och bra förbindelser med centrum.

Bostäder och boende

Vänsterpartiet vill betona vikten av de ställningstaganden som gjorts under denna rubrik. Vi vill dessutom trycka på behovet av hyresrätter med hänsyn till olika sociala grupper, att flexibilitet på boendemarknaden kräver olika boendeformer och att möjlighet till generationsboende är värdefullt. Små hyreslägenheter måste finnas för unga vuxna som ska skaffa sig sin första lägenhet.

Stadsbygden

Det är viktigt att de olika stadsdelarna får behålla sin tidstypiska karaktär vid komplettering och förtätning så att de historiska ”årsringarna” förblir tydliga och en ny helhet bildas där nya inslag förhåller sig till äldre byggnader.  Nya inslag i stadsbilden som solpaneler och sedumtak välkomnas, men gestaltningsfrågor ska beaktas även i dessa fall. Alla redovisade ställningstaganden under denna rubrik är positiva!

Kulturmiljöer

De utvalda kulturmiljöer som lyfts fram för att bevaras inom stadsbygden är mycket bra exempel på miljöer som ska bevaras.  Det är t ex viktigt att behålla sommarstugebebyggelse från olika tider som vid Mälarbaden och Ängsholmen liksom koloniområdena Vilsta och Linnea för deras kulturhistoria. Värt att uppmärksamma är att även 1900-talets bostadsområden inklusive miljon-programsområden vid inventering har klassats som särskilt värdefulla. De bör därigenom bli föremål för renovering och investering i energisparåtgärder.

Stadsdelarna

När det gäller stadsdelarna så betonas återigen att integration mellan olika boendeformer eftersträvas och ger möjlighet att bo kvar i sitt bostadsområde. Detta är positiva verktyg för att nå målet om en integrerad stad. Den yttre miljön bör utformas med tanke på trygghet för de boende. Vänsterpartiet vill särskilt poängtera att stadsdelsanalyser behöver göras i de stadsdelar som ska utvecklas.

Mindre tätorter

Även i de mindre tätorterna finns behov av olika boendeformer för att möjliggöra kvarboende av äldre invånare och uppnå integration. Här saknas ofta hyreslägenheter och flerfamiljshus. Orternas potential för utveckling behöver belysas i ortsanalyser. Skola, förskola och äldreboende skapar ett levande ortscentrum.

Landsbygden

Vänsterpartiet eftersträvar en levande landsbygd men vill betona att inriktningen att satsa på bebyggelse längs kollektivtrafikstråk och mindre tätorter är viktig för ett hållbart samhälle.  En levande landsbygd med aktivt jord- och skogsbruk  gynnas också av god infrastruktur på mindre tätorter och längs kollektivtrafik-stråk. Restriktivitet ska gälla vid etablering av ny bebyggelse på landsbygden. Komplettering i anslutning till befintliga bebyggelsegrupper ska prioriteras. Särskilt skyddsvärda kulturmiljöer på landsbygden ska bevaras.

Omvandlingsområden

Här avses omvandling av tidigare sommarstugeområden till permanentboende. Omvandlingen är beroende av utbyggd infrastruktur. Vissa områden med små tomter bör bevara sin karaktär av sommarstugeområden av kulturhistoriska skäl men också för att ge medborgarna en möjlighet att uppleva naturnära boende till lägre kostnad.

Landskapsbilden

Här görs en fin beskrivning av de varierade naturtyper som omger Eskilstuna. Varsamhet och restriktivitet vid lokalisering av ny bebyggelse är mycket viktigt. Bebyggelse på jordbruksmark ska undvikas. Traditionellt vanlig placering i övergången mellan skog och jordbruksmark är att föredra.

Samhällsservice

Tillgången till F-3 skola är särskilt viktig i inflyttningsområden på landsbygdens tätorter för att säkerställa att små barn inte får för långa avstånd till förskola och skola. Det är också viktigt att använda skolor på landsbygden skolor till en bredare funktion, att även anordna aktiviteter på kvällar och helger. Skolor kan fungera som mötesplatser. Överhuvudtaget är samutnyttjande av lokaler för samhällsservice en fördel.

Seniorboenden med närhet till service kommer att efterfrågas mer liksom fler traditionella äldreboenden.  För personer med funktionsnedsättning finns behov av utökat antal bostäder.

Vänsterpartiet vill påpeka att beteckningen personer med funktionsnedsättning genomgående bör användas i ÖP i stället för funktionshindrade.

Eskilstunas näringsliv och arbetsmarknad

En strukturomvandling av arbetsmarknaden i Eskilstuna pågår och den underlättas av ökad geografisk tillgänglighet och att tillgången till mer kvalificerad arbetskraft har ökat. Men utvecklingen sker utifrån en tidigare mycket låg nivå. Arbetslösheten är fortfarande hög, särkilt bland ungdomar och personer med utländsk bakgrund. Utbildningsnivån i kommunen behöver höjas, bland annat genom satsningar på vuxenutbildning och kvalificerad yrkes-utbildning. Logistikverksamhet ses som ett starkt utvecklingsområde för framtiden.

Handel

Vi i Vänsterpartiet vill inte etablera några nya externa handelsområden utan utveckla de befintliga med halvexterna lägen. Vi vill också se en bättre närservice och dagligvaruhandel i stadsdelarna för att ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning inte ska bli beroende av färdtjänst eller bil för att utföra dagliga ärenden. Kompensatoriska åtgärder vid byggnation på ej hårdgjorda ytor ska krävas – eftersträvas som i texten är för svagt!

Turism

Kulturliv och kulturhistoria har en växande betydelse för besöksnäringen, och Eskilstuna har välbevarade kulturmiljöer. Även naturmiljön erbjuder många uppskattade besöksmål.  Omvandlingen av grustaget i Hällby till ett grönområde med sjö för bad och vattensport blir en ny tillgång för kommunen.

Texten i sista punkten behöver ändras då en Multiarena inte längre är aktuell.  Förslag: Lokaliseringen av en ny sporthall beslutas under hösten 2011.

Areella näringar

Vi stödjer ställningstagandet att brukningsvärd jordbruksmark endast får tas i anspråk om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen.

Teknisk försörjning

Vi vill poängtera att det är just vid nyexploatering som kommunen kan och ska ställa krav på faktorer som säkrar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Vatten och avloppsförsörjning

Vi är överens om att hårda krav måste ställas på dricksvattnets produktion och distribution. Kommunen måste säkerställa strategiska mark- och vattenområden för en eventuell reservvattentäkt.

Dagvatten

Vi stödjer ställningstagandet om att vattenavrinningen från ett område där nybyggnation sker inte får överskrida mängden som var före exploatering.

Energiförsörjning

Vi stödjer ställningstagandet att det i exploateringsavtal alltid ska förordas fjärrvärme där det är lämpligt eftersom vi i kommunen har biobränslebaserad fjärvärme som ger låg klimatpåverkan. Detta gäller särskilt i tät bebyggelse.

Återvinningsanläggningar

Mark ska reserveras för utveckling av nuvarande återvinningscentral. Vi stödjer förslaget att utreda behovet av en eventuell kretsloppspark. Mark för förpackningsåtervinningsanläggningar ska reserveras i strategiska lägen i kommunen.

Vindkraft

Vi måste följa Miljöbalkens krav om att undvika annan exploatering som försvårar vindkraftsutbyggnad i de områden som är utpekade som riksintresse för vindkraft. (Ställningstaganden punkt 3)

Vi stödjer också ställningstagandet att vindkraftverk i första hand ska samlas i få större grupper hellre än i många enskilda eller mindre grupper som riskerar att splittra landskapsbilden. (Ställningstaganden punkt 9)

Vid detaljlokalisering ska negativ påverkan på värdefulla natur-, kultur- och upplevelsevärden beaktas. Kommunen äger beslutanderätten om byggande av vindkraftverk är möjligt vid beaktande av samtliga ställningstaganden. Även utanför områden som utpekats som riksintresse kan det finnas möjlighet att etablera vindkraftverk om vindförhållandena är goda.

Solenergi

Vänsterpartiet stödjer ställningstagandet att installation av solcellsanläggningar ska gynnas men samtidigt ska krav på estetisk utformning ställas.

Transporter

Vad gäller tränsporter hänvisar vi till Vänsterpartiets remissvar på Trafikplan.

Cykel

Vi stödjer ställningstagandet om att cykel ska prioriteras inom 5 km, att cykelparkeringar ska utökas samt att byte mellan cykel och andra trafikslag ska underlättas.

Vi undrar över ställningstagandet i punkt 3, ska det inte stå upp till 5 km istället för mer än 3 km?

I samband med utbyggnad av cykelbanor skall god belysning säkerställas.

Kollektivtrafik

Vi ställer oss frågande till målet att kollektivtrafiken ska drivas av 100 % fossilfria drivmedel först 2020. Vi anser att målet bör vara att uppnå detta tidigare, till exempel senast 2016.

De stora förändringar som genomfördes 2006 med fria resor för pensionärer över 75 år, färdtjänstberättigade och skolungdom medförde en ökning av antalet resande, men från 2007 har resandeutvecklingen stagnerat. Den aviserade neddragningen av fria resor för äldre och färdtjänstberättigade har mötts av starka protester och kan tyvärr komma att få en negativ effekt när det gäller att få många ta bussen istället för bilen vilket motverkar de långsiktiga målen. Det är viktigt att vi hittar en modell som göra att pensionärer känner att de har råd att ta bussen och vill göra det. Även ur ett jämställdhetsperspektiv är det viktigt med förbättringar av kollektivtrafiken då kvinnor reser mer kollektivt än vad män gör.

Gods

Vänsterpartiet anser att godstrafik med järnväg ska prioriteras framför alla andra trafikslag. För detta behöver större markområden reserveras för omlastning av gods. För att kunna flytta transporter av farligt gods utanför tätorten krävs att markområden reserveras för en ny järnvägssträckning.

Flyg  

Vänsterpartiet vill betona tågtrafikens stora betydelse för Eskilstuna logistikpark och dess utveckling. Vi anser att spåranslutning till Svealandsbanan ska prioriteras.

Vänsterpartiet anser däremot inte att flygplatsen är av avgörande betydelse varken för logistikparkens framtid eller för Eskilstuna kommun. Idag kostar flygplatsen årligen 6-7 miljoner kronor som subventioneras av skattebetalarna. Vi anser heller inte att framtida investeringar skulle vara varken ekonomiskt eller miljömässigt försvarbara. Om man är realistisk så finns det många andra flygplatser i regionen som har större utvecklingspotential, såväl kommunala som privata, exempelvis Nyköping, Västerås, Arboga, Arlanda, Stockholm. Antalet flygplatser i regionen är redan för många.

I ÖP tolkar vi beskrivningen som att man vill satsa på fraktflyg. Vänsterpartiet anser inte att det kommer att finnas ett framtida behov av fraktflyg vid Logistikparken och på Eskilstuna Flygplats. Frakt med flyg är inte ett långsiktigt hållbart transportmedel. I Eskilstuna kommun, som har en framträdande roll inom miljöområdet och i frågor kring hållbar utveckling, och som har högt uppsatta mål vad gäller minskade utsläpp av koldioxid i den kommande Klimatstrategin, är det för oss otänkbart med ytterligare satsningar på Eskilstuna flygplats med kommunala skattemedel.

Ekeby flygplats för segelflyg som fritidsverksamhet ska bevaras, men vi anser att Eskilstuna Flygplats ska avvecklas och därför måste enligt vår uppfattning alla ställningstaganden under punkten Flyg tas bort.

Fritid

Vänsterpartiet stödjer att det är viktigt att när staden förtätas så måste man också prioritera utrymmen för fritidsaktiviteter och rekreation, särskilt i stadens närområden.

Vi stödjer ställningstagandet att det utvidgade strandskyddet vid Mälaren ska behållas.

Vi anser att oexploaterade delar av Hjälmarstranden som har, eller kan få, betydelse för friluftslivet, redan nu ska få ett utvidgat strandskydd i översiktsplanen.

Vi anser att de förslag till utveckling av grönområden som redovisas enligt Grönstrukturplanen från 2006 är bra. Områden som finns i denna plan bör därför reserveras för grönområden i Översiktsplanen. Det är bra om öppna grönytor i parkmiljö kan samutnyttjas för dagvattenhantering.

Vänsterpartiet vill poängtera att det i varje närområde skall finnas ytor för aktivitet och rörelse då detta har stor betydelse för folkhälsan. Områdena ska vara lättillgängliga och kännas trygga att vistas på.

Utrymmen för fritidsaktiviteter ska planeras in både i ny och i befintlig bebyggelse.

Natur

Det är viktigt att bevara karakteristiska naturmiljöer och biologisk mångfald.

Om värdefull naturmark måste tas i anspråk för samhällsnyttiga projekt ska kompensatoriska åtgärder krävas.

Vi stödjer förslaget att nya våtmarker behöver skapas och att en ny Naturvårdsplan ska tas fram.

Vi stödjer också de förslag på områden som är värdefulla och behöver långsiktigt skyddas under ställningstaganden punkt 4.

Kulturmiljö

Ett stort antal kulturmiljöer av riksintresse ligger i Eskilstuna kommun. Det kulturminnesvårdsprogram som finns är från 1988 och vi stödjer förslaget att ett nytt sådant ska tas fram. Riktlinjer för förvaltning av kulturhistoriskt intressant bebyggelse bör ligga i detta program.

Även flera av miljonprogramsområdena är tidstypiska och värda att bevara. Dessa måste dock renoveras, energieffektiviseras och särskild uppmärksamhet behöver ägnas åt utemiljön i områdena.

Vi stödjer också de presenterade exemplen på områden av historiskt intresse värda att bevaras: fornlämningar, herrgårdar, byar, gårdar och odlingslandskap. Dessutom beskrivs sommarvillor och sommarstugor och till och med vissa vägar som värda att bevara liksom flera miljöer av historisk betydelse för näringslivets utveckling i vår omgivning.

Del 3: RIKSINTRESSEN, MILJÖ- OCH RISKFAKTORER

Detta är en viktig sammanställning av de faktorer som kommunen har att beakta i sin översiktsplanering. Riksintressen är mark- eller vattenområden som långsiktigt ska skyddas enligt miljöbalken. Miljökvalitetsnormer ska iakttas och följas. Miljöbalken och plan- och bygglagen har gemensamma mål att främja hållbar utveckling och ska följas. Riskbedömningar ska tas hänsyn till.

Vi har inga invändningar mot de ställningstaganden som finns i denna del.

Del 4: MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Här beskrivs de konsekvenser som revideringen av översiktsplanen medför enligt planförslaget jämfört med nollalternativet från den nuvarande översiktplanen från 2005 eller om spridd bebyggelse skulle tillåtas.

Det är glädjande att konstatera i denna konsekvensbeskrivning inte bara miljökvalitets mål och natur- och landskapsmål bedöms utan även folkhälsomål, barnperspektiv, jämställdhet och integration ingår i bedömningen. Genom att riksintressen också finns med i bedömningen tas hänsyn även till kultur-historiska värden.

Ur de flesta aspekter innebär planförslaget avsevärda förbättringar både jämfört med nollalternativet och ett alternativ med spridd bebyggelse.

Tyvärr måste ändå konstateras att även planförslaget medför negativ påverkan på naturmiljön genom planerad infrastrukturkorridor för gods på järnväg, Eskilstuna logistikpark och etablering av vindkraftverk. Naturvårdsplanen och grönstrukturplanen kan i nya versioner ange ytterligare åtgärder för att motverka negativa effekter på naturmiljön. Vi stödjer förslaget att den reviderade grönstrukturplanen ska få högre dignitet genom att antas av fullmäktige.

Även på kulturmiljön finns risker för negativ påverkan i planförslaget som ändå är mindre negativ än i de andra två alternativen. Ett kulturmiljöprogram behövs för att motverka denna negativa påverkan. Planerad ny bebyggelses påverkan på kulturmiljön behöver analyseras och anpassas. Vindkraftverkens lokalisering är en riskfaktor liksom samma etableringar som är en risk för naturmiljön.

När det gäller folkhälsomålen och sociala konsekvenser innebär planförslaget även här förbättringar jämfört med de andra två alternativen.

I den samlade bedömningen beskrivs de viktigaste åtgärderna i planförslaget som gör att detta alternativ har möjlighet att bidra till en positiv och hållbar utveckling för Eskilstuna kommun om vi tillsammans lyckas genomföra dessa åtgärder.

Eskilstuna 31 augusti 2011

Maria Forsberg

Ordförande

Vänsterpartiet Eskilstuna

Kopiera länk