artikel

Trygghetsboende, landsbygden och kultur i fokus på fullmäktige

Vänsterpartiet var mycket aktiva på dagens fullmäktige. Eila Clarstedt, Firat Nemrud, Maria Forsberg och Anette Stavehaug var partiets ledamöter. Joel Hamberg, kommunalråd och vikarierande gruppledare är inte ledamot i fullmäktige men fick i egenskap av gruppledare talesrätt och möjlighet att delta i debatten för första gången. Hamberg pratade först om vikten att tillskapa trygghetsboenden i kommunen.

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp
Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

”Under många år arbetade jag inom äldreomsorgen, i Eskilstuna och Göteborg. I hemtjänsten och på särskilt boende. Dagar, kvällar och nätter. Det var ett fint arbete som jag älskade. Ett av de starkaste minnen som jag alltid kommer bära med mig var glädjen att träffa de äldre och höra deras berättelser och livshistorier, när man hade tid. Ett av de tråkigaste minnena var när tiden inte fanns, och man var tvungen att slita sig ifrån dem och stressa vidare. Många gånger lämnade man ensamma människor, och det var just det som var det värsta. Man lämnade dem i ensamheten.

Att träffa andra människor, känna gemenskap, vara behövd och ha något att se fram emot är några av de mest grundläggande mänskliga behoven. Därför är jag mycket glad över det beslut som ska fattas i detta ärende, som möjliggör att Eskilstuna inom en snar framtid förhoppningsvis kommer att ha fler mötesplatser för äldre att gå till, med aktiviteter och innehåll.

Kriterierna för trygghetsboenden innebär att kommunen framöver kommer att subventionera tillkomsten av mötesplatser genom ett bidrag för lokalyta och personal. Detta leder i sin tur till möten, gemenskap, stimulans och glädje i vardagen, i människors närområden.

När kommunen nu ska subventionera hyra och personalkostnad så är det viktigt att trygghetsboenden och de nya mötesplatserna är öppna för alla. Det innebär att den ensamma kvinnan boende i hyresrättslägenheten i Skogsängen kommer att vara välkommen till Trygghetsboendet i bostadsrättföreningen intill. Eller tvärtom, att mannen i villan boende i Röksta kan gå om äta på Trygghetsboendet i Årby.

Några andra självklarheter, som finns med i kriterierna är att både lägenheter, gemensamhetslokaler och utemiljön ska vara tillgänglighetsanpassad. Detta är mycket viktigt och kan komma att bidra till ett än mer tillgängligt Eskilstuna.

Mitt mål med beslutet är att det är ett viktigt steg på vägen i skapandet av ett mer hälsosamt åldrande och ett kvalitativt kvarboende, med ökade möjligheter till gemenskap och social samvaro i vardagen. Med nya mötesplatser runtom i kommunen, samt stöd från professionella anställda, är jag övertygad om att mötena människor emellan bland våra äldre invånare kommer bli fler och därmed också glädjen och ett friskare åldrande.”

Senare lyfte Hamberg Eskilstunas nya Varumärkesplattform

”Jag vill börja med att rikta ett stort tack till alla inblandade i arbetet med att ta fram Eskilstunas nya Varumärkesplattform. Kommunens personal, invånare och andra aktörer har verkligen engagerat sig och gjort ett stort och bra jobb med detta sedan september 2012.

Arbetet med den nya plattformen har skett på ett genomtänkt och systematiskt sätt, som bidragit till att göra processen öppen och demokratisk. Jag har själv deltagit i ett par olika forum, bland annat via en Work Shop med Kommunala invandrarrådet i maj förra året. Där var det särskilt intressant att lyssna på Eskilstunabor som alla i princip är hitflyttade från andra länder och höra deras tankar varför man valt att bostätta sig i Eskilstuna och vad man vill lyfta fram med kommunen. Där man bland annat sa var att man är stolt över våra muséer och Parken Zoo, över Sundbyholms slott och vår brandstation, Världskulturfestivalen och våra industrier för att nämna några exempel. I framtiden vill man se ett blomstrande arbetsliv, ett levande centrum och ett rikt musik- och kulturliv.

Genom möjligheten att delta i arbetet med Varumärkesplattformen tillsammans med det civila samhället så har jag verkligen sett hur kommunens varumärke engagerar och att det är viktigt för dem att få vara med och tycka till om denna.

Och en sak är säker, vi är väldigt många människor som brinner för Eskilstuna kommun och som tagit upp att man välkomnar nya invånare och människor att flytta hit, arbeta, studera eller turista här, vilket också är ett av syftena med att stärka kommunens varumärke. På så sätt går både det människor är stolta över, och det vi kommer att lyfta fram i plattformen hand i hand, vilket är viktigt då människor då känner igen sig i budskapet.

Jag tycker också att resultatet är mycket bra och ser fram emot den handlingsplan som ska tas fram. Det är glädjande att många är stolta över att Eskilstuna är vackert och naturskönt, att vi satsar på miljöarbetet och föreningslivet och det är påtagligt att man är stolt över den mångfald som finns i vårt interkulturella Eskilstuna. Jag ser fram emot att fortsätta följa det kommande arbetet”.

Avslutningsvis lyfte Hamberg vikten av en levande landsbygd.

”Jag ser med oro på hur landsbygdsorter i hela landet, men även i vår kommun, utarmas på service. Näshulta, Ärla och Gillberga för att nämna några exempel.

Eskilstuna har ett mycket stort geografiskt område och en rik landsbygd, med många invånare och skattebetalare boende på landet. För Vänsterpartiet är utveckling en avgörande fråga när vi pratar om hela kommunens framtida utveckling.

För mig som kommunpolitiker är det därför bekymmersamt när mycket av servicen som vi inte kan styra över läggs ner på landsbygden, ex posten som är en statlig verksamhet eller affärer och bensinmackar som är kommersiella verksamheter. Det är centralt att vända denna utveckling och att kommunen gör sitt för att detta ska ske.

Därför ska service på landsbygden finnas kvar och utvecklas, ex i form av skolor och äldreomsorg. Kommunens handel från det lokala lantbruket ska öka och det ska finnas goda möjligheter för föreningslivet att utvecklas.

Fortsatt stöd till Leader Inlandet, föreningslivet och en utveckling av kommunens upphandling är sådana exempel.

Jag vill vara tydlig med att jag är välvilligt inställd till andemeningen i motionen. Vi måste dock ha tilltro till att våra tjänstemän utgår från vår landsbygdspolitiska handlingsplan som vi tidigare fattat beslut om här i fullmäktige och att de har med ett landsbygdsperspektiv när de jobbar med frågor inför beslut.

Jag och den politiska majoriteten kommer också fortsättningsvis att bevaka så att landsbygdens intressen inte faller bort när beslut fattas”, avslutade Hamberg.

Anette Stavhaug lyfte fram ett medborgarförslag om att göra om stadshusets 24 fönster till en julkalender. Förslaget fick idag bifall av kommunfullmäktige. Här kan ni läsa Anettes anförande:

”Ordförande, ledamöter, åhörare, jag vill yrka bifall till ett väldigt bra medborgarförslag där stadshuset förster får agera julkalender. Ett förslag som jag tror kommer att göra vår stad ännu vackrare, roligare och bjuda på upplevelser utöver det vanliga. Jag hoppas att KF och stadsbyggnad kommer att utnyttja detta till tillfälle till att använda sig Eskilstunas många duktiga kulturutövare till att fylla dessa luckor och därigenom ge Eskilstunaborna olika spännande kulturupplevelser.

Folkpartiet hade i dag lagt en motion om att Eskilstuna ska ta ett särskilt grepp för att bekämpa våldsbejakande extremisim. Där var Vänsterpartiet genom Annette Stavehaugs tydliga:

”Detta är en vitkigt motion, vi behöver förstärka arbetet mot våldsbejakande extremism och alltid är det extra viktigt med det förebyggande arbetet. Våld och hot hör inte hemma i en demokrati – var den än kommer ifrån. Därför är det självklart att jag bifaller denna motion.”

Vänsterpartiets Firat Nemrud avslutade kväll med att, förtydligade det viktiga arbete som redan idag pågår kring att säkerställa att Arbetsmarknad och familjenämnden och förvaltningen alltid sätter barnens bästa i centrum i sina beslut och därmed bifölls inte Centerpartiets motion om barnsekreterare. Dessförinnan hade Maria Forsberg varit aktiv i debatten kring flera motioner.

Kopiera länk