Debatt

Insändarsvar i Eskilstuna-Kuriren: Parken Zoo välkomnar granskning

Vänsterpartiet har ordförandeskapet i Parken Zoo AB. Här svarar ordförande Tommy Hamberg på en insändare i Eskilstuna-Kuriren.

Parken Zoo välkomnar granskning

Roger Pettersson (RP) ingick i den granskningsgrupp som tillsattes av styrelsen i Parken Zoo (PZ). RP säger i EK att rapporten innehöll svidande kritik mot djurparken. Sanningen är att kritiken i huvudsak riktade sig mot ett flertal administrativa fel som PZ begått. Tvärtom säger rapporten citat:

”Vi har dock inte konstaterat att detta lett till allvarliga följder för djurskyddet.  Ändrade rutiner, bl.a. när det gäller utfordringen av djuren, bör ge utrymme för bättre miljöberikning. Vi har noterat väsentliga brister när det gäller dokumentation och journalföring över djuren och transport av dessa. Djurparken har en engagerad och till stora delar kunnig personal som sköter djuren på ett godtagbart sätt utifrån de resurser och förutsättningar som föreligger. Den mycket snabba expansionen från 2007 med en ambitiös inriktning mot bevarandeprojekt har inneburit att det tillkommit i medeltal fem nya arter per år. Detta har bidragit till att skapa uppenbara problem.”   

Det sistnämnda tror jag har varit PZs huvudproblem. En alltför ambitiös agenda för bevarandeprojekt, samtidigt som den europeiska djurparksorganisationen önskat förlägga många sådana projekt till PZ. Det finns i den framförda kritiken endast enstaka påståenden som konkretiserar att felaktigheter i anläggningarnas utformning skulle ha förorsakat djurskyddsmässiga problem eller skador på djuren.

Granskningsgruppen säger vidare: ” Vi kan konstatera att det finns brister av teknisk karaktär när det gäller hägn och övriga anläggningar. Vi kan emellertid inte på det tillgängliga materialet konstatera om detta lett till de påtalade följderna eller fått de konsekvenser som lyfts fram av de personer som framfört kritik mot djurparken.”

PZ är ett kommunalt bolag där det finns meddelarskydd för den som vill lämna uppgifter till media om händelser som anses vara missförhållanden. Vidare lyder PZ under offentlighetsprincipen vilket gör att medias granskning underlättas och säkerställs. Jämför detta med en privatägd djurpark där inget av dessa två viktiga demokratiska utgångspunkter gäller. På så sätt välkomnar jag RPs förslag om att införa en lag som ställer krav på hur rapporter om brister från djurparkspersonal ska hanteras och att kontrollmyndigheten alltid ska informeras då rapporterna pekar på lagöverträdelser. På så sätt likställs den offentliga och privata djurparken.

Från Parken Zoos styrelse har vi välkomnat och initierat en granskning av vår djurpark. Vi har dessutom snabbt beslutat om åtgärder som granskningen föranlett. Tidigare granskningar från tillsynsmyndigheten har inte visat på uppenbara brister och föranlett åtgärder på liknande sätt.

Jag tror att RP och alla andra för den delen skulle vinna mycket på att undvika försåtliga formuleringar om påstådda missförhållanden och i stället koncentrera sig på en mer saklig diskussion med betoning på reella fakta. Då tror jag att vi gör djuren en än större tjänst.

Kopiera länk