artikel

Arbetsmarknadspolitiken i centrum på kvällens kommunfullmäktige

Maria Forsberg och Alar Kuutmann utanför fullmäktigesalen Under kvällens fullmäktige antogs en rad viktiga beslut. Majorieteten satte bland annat ner foten när det gäller ägandet av Parken Zoo. Man vill se ett långsiktigt kommunalt ägande med fortsatt fokus på bevarandeprojekt. Parken Zoo ska fortsätta vara en framgångsrik turistmagnet i Eskilstuna.

Under kvällens fullmäktige antogs en rad viktiga beslut. Majorieteten satte bland annat ner foten när det gäller ägandet av Parken Zoo. Man vill se ett långsiktigt kommunalt ägande med fortsatt fokus på bevarandeprojekt. Parken Zoo ska fortsätta vara en framgångsrik turistmagnet i Eskilstuna.

Fullmäktige antog även riktlinjer för bostadsförsörjning för Eskilstuna kommun 2013-2018. Dessa är till för att Eskilstuna systematiskt ska arbeta med bostadsrättsfrågor. Rätten till en bostad är avgörande för hela Eskilstuna.

Dagens viktigaste fråga var dock den Arbetsmarknadspolitiska beredningens rapport. Vänsterpartiets Maria Forsberg har varit ordförande i beredningen och lett arbetet med stor förtjänst, vilket både kommunstyrelsens ordförande och flera av oppositionens gruppledare framhöll. En rad förslag är framtagna och dessa har en bred förankring i fullmäktige. Nedan kan ni läsa hela Marias anförande:

”Ordförande, ledamöter, åhörare.

Jag som ordförande i den arbetsmarknadspolitiska beredningen vill inleda med att tacka alla ledamöter för sitt engagerade arbete under de här månaderna. Beredningens rapport har en bred politisk förankring, vilket känns centralt då den berör så viktiga och avgörande frågor för Eskilstunas framtida arbetsmarknadspolitik. En lyckad politik på detta område och fler människor i arbete är ingen lätt fråga. Beredningen har tagit steg på vägen men våra idéer måste konkretisteras och förverkligas och där är det kommande arbetet under 2013 och framåt är helt avgörande.

Arbetsmarknadspolitik är allas ansvar. Vi får inte göra det till en fråga för Arbetsmarknads- och familjenämnden. Det är istället ett kollektivt ansvar för hela kommunkoncernen, i samverkan med andra parter och där vi sätter varje människa, individen i centrum i ett samhälle där alla får plats. Arbetsmarknadspolitik handlar bland annat om en bra kollektivtrafik, en väl fungerande gymnasieskola, barnomsorg på obekväm arbetstid och att bli en än mer attraktiv stad – med bra bostäder, en bra skola och omsorg, och ett rikt kultur- och idrottsliv som lockar människor att vilja bo och arbeta i och etablera och utveckla företag i vår vackra region. Vi har kommit långt men vi måste komma längre och här är kommunledning avgörande för att lyckas.

Samverkan är nyckeln för en lyckad arbetsmarknadspolitik. Samverkan måste ske internt – i vår egen organisation.  Samverkan måste ske utåt där Arbetsförmedlingen självklart är en oerhört viktig part och projektet 1000 nya jobb är ett mycket glädjande steg – men samverkan måste fortsätta utvecklas så vi når en punkt där alla insatser har individens bästa i fokus. Samverkan med näringslivet självklart centralt – vad ser man för behov och hur kan vi i kommunen förenkla vägarna in i vår organisation, skapa en väg in, som är ett av våra förslag.

Beredningen har ett antal förslag som vi vet kommer att skapa förutsättningar för en större samverkan. Vi vill skapa ett Arbetsmarknadsforum där parterna, t ex kommun, arbetsförmedling, högskolan och företagare möts för att diskutera strategiska frågor, behov och insatser. Se över hur vi kan arbeta tillsammans och planera för framtiden.

Vi vill också tillsammans med andra parter skapa ett Vägledningscentrum för att vi tror på ett livslångt lärande. Ett centrum inte bara för dig om inte har ett jobb och behöver utbildning, utan även för dig som jobbar men vill utvecklas vidare, studera och till något annat.

Eskilstuna kommunkoncern är Sörmlands största arbetsgivare med 10 000 tillsvidare och visstidsanställda anställda. Med det följer stora möjligheter och ett stort ansvar. Vi måste arbeta strategiskt med rekrytering och kompetensförsörjning, möjliggöra generationsskiften.

För oss som arbetsgivare i Eskilstuna kommunkoncern är det helt avgörande att vi ser människan och dess potential. Att vi vågar rekrytera personer där vi inte utgår från oss själva som norm. En mångfald som speglar Eskilstuna, ska spegla vår personal – men då måste vi anställa fler med annan etnisk bakgrund och alla nivåer. Vi måste anställa fler med funktionsnedsättningar. Eskilstuna måste gå före och visa att vi tror på människor som en tillgång och en möjlighet och inte som ett problem. Beredningen föreslår därför bland annat att kommunen går före och anställer 100 personer med funktionsnedsättningar. Vår personal ska spegla hela samhället.

Beredningen konstaterar att vi behöver fler riktade insatser mot ungdomar. De är en särskilt utsatt grupp som också behöver särskilda insatser. Vi vill lägga en bättre grund genom att skapa en praoverksamhet tillsammans med företagen i Eskilstuna, där alla elever i grundskolan i ex åk 8 kommer ut i prao. Idag vet vi att det inte fungerar bra, det handlar istället om kontakter eller föräldrar som kan hjälpa till, så ska det inte få vara.

Vi ser en brist när det insatser för ungdomar som hoppar av gymnasiet. Då är de formellt Arbetsförmedlingens ansvar, men man saknar rätt insatser och kompetens. Här förslår vi att kommunen och Arbetsförmedlingen samverkar kring kommunala lärlingsplatser, där man under ett år kombinerar studier och arbete.

Vi ser också att kommunen kan ställa sociala krav vid upphandling och att vi utvecklar arbetet med sociala företag.

Beredningen har avslutat sitt arbete och överlämnar idag rapporten till fullmäktige. Det vidare arbetet är helt avgörande för att vi ska lyckas. Kan vi utveckla samverkan? Vägleda? Validera? Utbilda? Och Anställa? Vara tydliga inom vår organisation och i kontakter med andra med att Eskilstuna är en stad där alla behövs, en stad där alla hjälper alla.

Vi måste vara just modiga och utmana, utmana samhällets normer och i samverkan med andra arbeta för att fler människor kommer i egen försörjning – en vinst för individen och en vinst för samhället.

Jag yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och ser fram emot det kommande arbetet.

Kopiera länk