Debatt

Debattartikel i Tidningen Folket: 16 dec 2012

Mer pengar till Kvinnojouren Moa

Mäns våld mot kvinnor är ett av våra stora samhällsproblem. 2010 polisanmäldes 27 300 fall av misshandel av kvinnor. I ungefär hälften av fallen var förövaren en man som haft en nära relation till kvinnan. Men Brottsförebyggande rådet uppskattar att det bara är en femtedel av alla fall som polisanmäls. Därtill dödas varje år i snitt 17 kvinnor av män som de har haft en nära relation till.

Runtom i landet gör kvinnojourer ett ovärderligt arbete för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Men deras ekonomi är ofta hårt pressad och många lever på tillfälliga projektpengar. Vänsterpartiet vill därför införa ett permanent stöd till kvinnojourerna. Vi satsar 200 miljoner kronor i vår skuggbudget på ett statligt grundstöd, befintliga och nya.

För Vänsterpartiet i Eskilstuna har frågan om mäns våld mot kvinnor länge varit en prioriterad fråga. Vårt mål är att vara det tydligaste politiska alternativet när det gäller att jobba för ett jämställt samhälle där alla kan vara trygga. I Eskilstuna har den politiska majoriteten under lång tid satsat kommunala medel på Kvinnojouren Moa, men det räcker inte. Också Moa brottas med sin ekonomi och bygger till stor del sin verksamhet på ideella krafter.

I väntan på statligt stöd för kvinnojourer har Vänsterpartiet i Eskilstuna som ambition att arbeta för att öka anslaget till Moa under mandatperioden. Vi vill också fortsätta prioritera viktiga verksamheter som till exempel ”Se oss” där barn som bevittnat våld kan få stöd samt ”STOPP-verksamheten” och Kvinnobo där våldsutsatta kvinnor kan få stöd. Vi ska också fortsatt stödja Mansmottagningendär man arbetar för att män som slagit kvinnor ska ta sig ur detta negativa beteende.

När Tidningen Folket initierade insamlingen till Moa var det för oss en självklarhet att stödja detta initiativ. 25 vänsterpartister har skramlat pengar i över 100 timmar. Vi har skänkt en summa per medlem och i skrivande stund har Vänsterpartiet Eskilstuna samlat in över 26 000 kr. Tack alla generösa Eskilstunabor, kvinnor och män, som bidragit till att förbättra situationen för våldsutsatta kvinnor och barn i Eskilstuna.

Maria Forsberg, Maria Chergui och Joel Hamberg
Vänsterpartiet Eskilstuna

 

Kopiera länk