Kommunalt

Vänsterpartiets remissvar kring Översiktsplanen i Eskilstuna kommun

Till Eskilstuna kommun                                                                                                                               2012-01-07
Stadsbyggandsförvaltningen
Planavdelningen
631 86 Eskilstuna

Vänsterpartiet Eskilstunas remissvar på Översiktsplan 2030 för Eskilstuna kommun.

Gällande förslaget till översiktsplan för Eskilstuna kommun vill Vänsterpartiet framföra och poängtera följande delar.

Flyg

För Vänsterpartiet är det ett absolut krav att Översiktsplanen och den Fördjupade översiktsplanen följer de beslut som antagits på Kommunstyrelsen i augusti 2012. Skrivningarna kring flyget ska också överensstämma vad gäller ÖP och FÖP.

Enligt kommunstyrelsens beslut kring flygplatsen, i augusti 2012, ska följande skrivningar om flygplatsen (se nedan) stå i Översiktsplanen. Så är inte fallet idag trots beslut i KS.

Del 2 – Sid 49

Följ Kommunstyrelsens beslut att stryka andra textstycket helt, som inleds med (För persontransporter…).

Enligt Kommunstyrelsens beslut, lägg istället till:

 • · ”Den kommunala utgiften för flygplatsen måste fasas ut och det är önskvärt att kommunens engagemang i flygplatsen minskar och på sikt upphör till förmån för privata intressen”.

Ställningstaganden:

Enligt kommunstyrelsens beslut: Stryk det andra ställningstagandet:

 • · ”Befintliga flygplatser inom kommunen ska finnas kvar”.

Enligt kommunstyrelsens beslut, ersätt detta med:

 • · ”Om marknaden har betalningsvilja så ska möjligheten finnas att behålla alla flygplatser inom kommunen.

sidan 12 i del 3, Riksintressen, miljö- och riskfaktorer är texten kring flyget korrekt enligt kommunstyrelsens beslut.

Landsbygden

Del 2 – Sid 13-14

Angående nya ställningstaganden under Landsbygden.

Vänsterpartiet stödjer de nya ställningstaganden som finns i det nya förslaget där man tagit hänsyn till våra tidigare synpunkter vad gäller möjligheter till bostadsbyggande på landsbygden. Vi anser att det är bra att det finns möjligheter att efter prövning kunna medge enstaka bostadsbyggande på landsbygden.

Mindre tätorter

Del 2- Sid 16

Vi anser att det är mycket positivt att det är inlagt att ortsanalyser ska göras på ett flertal tätorter i kommunen. Vi saknar dock Näshulta som en av de orter som är nämnda för kommande ortsanalys. Näshulta bör läggas till både i text och på kartan. Skogstorp finns dock med i kartan som mindre tätort. Skogstorp bör här tas bort då Skogstorp i andra delar i Översiktsplanen redovisas som en del av stadsbygden och vars utveckling därmed finns belyst i detta viktiga sammanhang.

Energiförsörjning

Del 2 – sid 35

Vänsterpartiet anser att texten kring energiförsörjning bör förtydligas vad gäller förnyelsebar energi och vill se följande text som tillägg:

 • · ”Att vi investerar i långsiktigt hållbara energisystem är nödvändigt för att Eskilstuna ska fungera och utvecklas ekologiskt och ekonomiskt hållbart. Genom att fokusera på stimulans av förnybara energislag, lägger vi också grunden till ett innovationsklimat som kommer att tjäna Eskilstunas konkurrenskraft väl. Gröna investeringar skapar nya jobb. Det finns ett avancerat kunnande inom solceller, termisk solkraft och solvärme, men vi har ännu inte nått fram vad gäller produktion av vindkraft och solenergi. Vi tror att den största potentialen finns i att bygga för solenergi på redan befintliga byggnader, t.ex. på tak till offentliga byggnader, industrilokaler, lager och förstås privatbostäder. Vindkraft har också stor potential inom kommunen, en möjlighet som vi ska ta tillvara på inom kort tid.

Vänsterpartiet vill lägga till följande ställningstagande under Energiförsörjning:

 • · Eskilstuna kommun ska i ägardirektiv och vid andra överenskommelser införa nettodebitering för småskaliga anläggningar av förnyelsebar energi.

Vindkraft

Del 2 – Sid 35

Vänsterpartiet vill prioritera vindkraft som en framtida nödvändig och hållbar energikälla för ekologisk och ekonomisk uthållighet och därför är det viktigt att överlag framhålla vindkraft som något positivt, samtidigt som man måste ta tillvara till andra intressen.

Stycket kring vindkraft bör därför omarbetas utifrån intentionerna i den kommande Vindkraftsplanen, som är på väg fram till beslut och som har diskuterats på kommunstyrelsens arbetsutskott i december. Vi stödjer den mer offensiva inställning till framtida vindkraftsutbyggnad som den presenteras i förslaget till Vindkraftsplan.

Solenergi

Del 2 – sid 39

Vänsterpartiet vill framhålla att en kraftfull satsning på solenergi är nödvändig inom kommunen. Solenergi är ett förnyelsebart energislag för ekologisk och ekonomisk hållbarhet som Eskilstuna bör satsa mycket på i framtiden. Solenergi är en billig och effektiv energikälla. Vi anser att texten kring solenergi bör stärkas och lyfta fram solenergi mer än vad som är fallet i nuvarande förslag. Utöver de tre befintliga ställningstagande vill vi lägga till ett fjärde ställningstagande vad gäller solenergi.

 · Eskilstuna kommun ska vid tecknande av nya markanvisningsavtal, i egen produktion, i ägardirektiv till kommunala bolag och vid andra överenskommelser för ny- och ombyggnation aktivt uppmana att solenergi främjas.

Befolkning

Del 1 – sid 8.

Vänsterpartiet anser att texten under rubriken befolkning har en negativ klang och lyfter inte fram den potential det innebär att vara en kommun som växer och har en större mångfald och en yngre befolkningssammansättning än jämförbara och konkurrerande kommuner. Vi vill därför att texten skrivs om.

Ersätt stycke två med följande stycke:

– ”Eskilstuna har en positiv befolkningsutveckling. I likhet med flertalet andra växande regioner och den befolkningsökning som skett i hela landet är befolkningsökningen starkt kopplad till den invandring som sker till Sverige. Växande regioner som Eskilstuna blir därmed mer mångkulturella och att vi har en positiv befolkningskurva gör att vi har en bättre förutsättning än många andra kommuner att möta utmaningen med en åldrande befolkning. ”.

Allmänna kommentarer

 • · Överlag måste hela förslaget till Översiktsplan gås igenom så att det överensstämmer med redan antagna dokument som planen hänvisar till, t.ex. på sid 11, där beslut redan har fattats kring Sörmlandsstrategin 2020.
 • · Vänsterpartiet anser att det på ett tydligare sätt bör framgå hur man tagit hänsyn till jämställdhet, barnperspektivet, integration m.m. i Översiktsplanen. Hela dokumentet bör samstämmas med sakkunniga tjänstemän på respektive område.

Del 4 – Punkterna 7 och 8

Sociala konsekvenser och ekonomiska konsekvenser, följer inte alls samma struktur som miljökonsekvenser när det gäller att bedöma nuläge, nollalternativ, planförslag och utglesad bebyggelse. Delarna om sociala konsekvenser och ekonomiska konsekvenser ska följa samma mall som miljökonsekvenser och i detta arbete bör sakkunniga tjänstemän finnas med. Arbetet bör följa sociala hållbarhetskonsekvensbedömningar.

Del 4 – Sid 19

I Översiktsplanen hänvisas till ett inaktuellt dokument, dokument för hållbar utveckling. Detta finns inte längre varför det bör tas bort.

Del 2 – Sid 21

Elevkullarna ökar redan om några år i kommunen och vi vet inte var människor kommer välja att bosätta sig. Vi kan i översiktsplanen därför inte fastslå att skolor har svårt att klara verksamheten utan resursförstärkningar. Därför anser vi att man bör ta bort följande mening:

”Trots att inflyttningen både till tätorten och landsbygden ökat, har några skolor svårt att klara verksamheten utan kraftiga resursförstärkningar, då elevunderlaget är för litet”.

Detta bör istället ersättas med följande mening:

 • · ”En kontinuerlig uppföljning av elevunderlaget måste göras i Barn- och utbildningsnämnden”.

Del 2 – Sid 21

Det finns många fler kommunala verksamheter för barn och ungdomar än som räknas upp i förslaget till ÖP. Om man räknar upp flera ska man ta med alla, t.ex. fritidsgårdar, Balsta musikslott etc. Idag står ex. Ungdomens hus nämnt, men inte kommunens alla fritidsgårdar. Då det är många verksamheter i kommunen som omfattar barn och ungdomar anser vi att man bör skriva i mer generella termer som; förskolor, skolor, fritidslokaler, idrottslokaler osv.

Del 2 -Sid 21

Enligt Strukturplan för äldreomsorgen 2020 är behovet stort av att tillskapa fler äldreboendeplatser än vad som finns i kommunen idag, 327 st. Detta är viktigt, och det måste planeras för dessa. Vi anser därför att det är viktigt att lägga till följande mening.

 · ”Fler äldreboenden kommer att krävas”, efter …för att möta framtidens behov”.

Del 2 – Sid 52

I översiktsplanen gällande Kultur och fritidsverksamhet finns två ställningstaganden för idrott, men inget gällande kultur. Detta bör finnas med och därför föreslår vi ett nytt ställningstagande.

 • · I den fysiska planeringen lämnas utrymme för ytor och lokaler för kulturverksamheter med god tillgänglighet.

Del 2 – Sid 57

Sista meningen, står att det finns sju byggnadsminnen i Eskilstuna kommun. På sid 31 i del 4 står det att det finns åtta byggnadsminnen. Vi uppfattar det som att åtta gäller då texten här är mer utförlig. Dessutom saknas det en faktaruta som det hänvisas till på sid 57. På sidan 58 finns en faktaruta men den tar inte upp 8 byggnadsminnen.

Del 4

Det är viktigt att säkerställa kommunens kulturmiljö.

 • · Därför vill vi se tydligare konsekvensbeskrivningar för hur översiktsplanen kommer att påverka kulturmiljön. Vi vill alltså se en bedömning av nuläge, nollalternativ, planförslag och utglesad bebyggelse även vad gäller kulturmiljö, likt den som finns enligt miljöbalken på sid 53.
 • · Vänsterpartiet stödjer förslaget om att ta fram ett kulturmiljöprogram.

Kartor

Bostäder

Röksta bör återföras som ett utredningsområde för framtida bostäder.

I Skogstorp så anser vi att man ska ta bort markeringen för utredningsområde för bostäder på fälten mittemot Skogstorpsskolan/Orrliden. Detta område är både idag och historiskt ett mycket viktigt område för föreningslivet, då främst Skogstorps GOIF:s stora ungdomsverksamhet för ca 300 aktiva barn och ungdomar men också för Skogstorpsskolan och för allmänheten som rekreationsområde.  Området används idag flitigt av såväl föreningslivet, skolan som av allmänheten.

Våtmarksområden

Torsharg i Torshälla ska inte utgöras som ett våtmarksområde som i befintligt förslaget enligt kartan.

/ Vänsterpartiet Eskilstuna

Kopiera länk