Äldreomsorg

Vuxennämnden blickar bakåt och framåt

Idag sammanträdde Vuxennämnden där Vänsterpartiet har tre representanter, Joel Hamberg, 1 vice ordförande, Maria Forsberg, ledamot och Terhi Niemi, ersättare. Viktiga frågor som behandlades var bland annat remissvaret på kommunens bostadsförsörjningsprogram 2012-2018. Maria Forsberg kommenterar nämndens svar.

Maria Forsberg, Joel Hamberg och Terhi Niemi utanför Måsta Äng

–          Vi ser särskilt tre områden för att främja boendemöjligheterna för äldre och funktionsnedsatta. Dels handlar det om att bygga hållbara bostäder som är tillgängliga för alla, också äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Det handlar också om att underlätta flyttkedjor samt skapa trygga bostäder och boendemiljöer. Stadsdelsutveckling och boendepolitik handlar bland annat om att skapa områden där du kan bo kvar och leva bra över tid, säger Forsberg.

Vuxennämndens verksamhetsberättelse för 2012 godkändes också under sammanträdet och det kan konstateras att nämnden trots en mycket hårt ansträngd ekonomi med nya kostnader och minskade anslag utvecklat den mångfacetterade verksamheten under året som gick.

–          Vi har arbetat hårt under 2012 för att utveckla nämndens verksamheter och personalen har gjort ett hårt arbete i ett ekonomiskt ansträngt läge, säger Joel Hamberg.

–          Behoven inom vård och omsorgssektorn bara ökar och vi vet att anhöriga gör avgörande insatser. Därför har det varit viktigt för oss att stärka anhörigstödet och under året har ett webbaserat anhörigstöd som heter Gapet börjat användas. Samtidigt tas just nu ett samlat program för anhörigstöd fram i kommunen och i nämnden anställer vi ännu en anhörigkonsulent under 2013, kommenterar Forsberg.

Nedan följer delar av nämndens arbete under 2012.  

 • Vuxenförvaltningen har deltagit i en studie i hälsosamt åldrande tillsammans med Folkhälsoinstitutet och primärvården.
 • 17 400 personer besökte våra öppna verksamheter för äldre under det sista kvartalet 2012. Dubbelt så många kvinnor som män.
 • Ca 200 personer gör frivilliginsatser inom våra ansvarsområden
 • Införd garanti för makar utan behov att flytta in på vård- och omsorgsboende
 • Förändrat alla hemtjänstbeslut för att kunna öka den verkliga valfriheten i vardagen
 • Tillskapat 29 nya platser inom särskilt boende (17 LSS, 12 socialpsykiatri)
 • Under 2012 har vi ökat antalet brukare inom daglig verksamhet/sysselsättning med 10% i förhållande till 2011 (49 nya ärenden netto)
 • Våra verksamheter inom arbete och aktivitet har jobbat på ett mycket bra sätt så att fler personer närmar sig den ordinarie arbetsmarknaden
 • Invigt 57 nya boendeplatser i Lagersberg inom särskilt boende som har ersatt Nyfors äldreboende
 • Ökat brukarinflytande genom att varje individ påverkar sin genomförandeplan
 • Omfattande kompetensutveckling
 • Demensteam inrättade inom hemtjänsten
 • Resultat av samverkan samsjuklighet – 11 nya boendeplatser
 • Särskilt sysselsättningsprojekt för personer med samsjuklighet, 15 personer
 • Kostverksamheten- tagit hem entreprenad med resultat minskade kostnader och höjd kvalité
 • Kostverksamheten har klarat målet på 30 % ekologiska livsmedel i produktionen Ökat från 22 % 2011.

– Eskilstuna kommun har en åldrande befolkning och vi ser stora utmaningar, möjligheter och behov av nya resurser inom våra verksamhetsområden framöver. En avgörande faktor kommer att bli förebyggande och hälsofrämjande insatser för en jämlik och jämställd hälsa. Bland annat med inslag av mer kultur i vården och stärkt anhörigstöd. Vi måste också få nya och tillräckliga resurser till nämndens verksamhetsområden som täcker det ökande antalet personer i behov av vård, omsorg och sysselsättning framöver, säger Joel Hamberg.

Joel Hamberg i samtalar med boende på Tunagården
Joel Hamberg i samtalar med boende på Tunagården

– I framtiden har Vuxennämnden en rad utmaningar. Bland annat måste vi fortsätta bygga ut och förbättra standarden i våra vård- och omsorgsboenden. Vi behöver öka brukarinflytandet i hemtjänsten än mer samt fortsätta utveckla samarbetet med primärvården i syfte att öka antalet samordnade individuella vårdplaner för att nämna några områden, säger Hamberg.

Kopiera länk