Kommunalt

Vänsterbänken, kommunfullmäktige den 28 februari 2013

Ikväll var det kommunfullmäktige i Eskilstuna och för Vänsterpartiets räkning deltog gruppledare Maria Chergui, Firat Nemrud, Alar Kuutmann och Maria Forsberg.

Vänsterpartiet var uppe i flera ärenden under kvällen, bland annat följande:

Firat Nemrud ställde sig bakom kommunstyrelsens förslag gällande revidering av arbetsmarknads- och familjenämndens reglemente med anledning av antagande av riktlinjer för alkoholservering.

Maria Forsberg lyfte de kommunala rådens betydelse i samband med att dess verksamhetsberättelser beslutades. Här är Forsbergs inlägg:

– Jag har alltid ansett att demokratifrågorna är mycket viktiga och för mig som politiker är det betydelsefullt att kontinuerligt vara ute och lyssna på människor och personal i våra verksamheter och i kommunen i stort.

– I våra tre kommunala råd finns denna kontakt genom att ansvariga politiker möter medborgare som företräder olika föreningar och som har väldigt mycket kunskap i breda områden. Exempelvis kring integrationsfrågor, tillgänglighetsfrågor och frågor som rör äldre.

– För mig är det viktigt att kommunen tar tillvara på dessa kunskaper och på det engagemang som finns i det civila samhället. Och det är just det som är ett av rådens syfte, att få bättre kommunala beslut genom att synpunkter kommer in i rätt tid.

– Ett annat oerhört viktigt syfte är såklart att råden också stärker delaktighet, medinflytande och insyn i kommunens verksamheter hos våra kommuninvånare.    

– Jag är nyvald som ledamot i kommunala invandrarrådet men har tidigare under mandatperioden varit ledamot i rådet för funktionshinderfrågor.

– Det är extra glädjande som ny i KIR att få läsa verksamhetsberättelsen som vi har att ta ställning till idag och konstatera att rådet verkligen fyller sin funktion. Rådet har skrivit 6 remissvar kring olika frågor, där man kan bidra med nya perspektiv och infallsvinklar. Man har också fungerat som ett mycket värdefullt bollplank till kommunen när det exempelvis gäller bygget av arena och bad, Världskulturfestivalen, fört dialog med alla barn och utbildningsnämndens utskott med fokus på integrationsfrågor och träffat Eskilstuna kommuns säkerhetsansvariga för att diskutera hur man kan nå ut med information till alla grupper vid en krissituation. Träffar med organisationer och föreningar man både fått samt bidragit med kunskap har också skett inom bland annat diskrimineringsfrågor och frivilligarbete.

– Samtidigt har kommunen kunnat få ut information om Särvux, anhörigstöd och mäns våld mot kvinnor, för att nämna några. Syftet är ju nämligen att det kommunen vill informera om eller har synpunkter kring sprider sig tillbaka till medborgarna och här har rådets valda ledamöter, såväl föreningsrepresentanter som politiker en viktig roll att fylla genom närvaro, engagemang och återkoppling till sina föreningar och partikamrater.  

– Ett viktigt arbete som jag är övertygad kommer att fortsätta under 2013, då råden fortsätter sitt viktiga arbete kring demokrati, delaktighet och medborgardialog för att utveckla Eskilstuna i positiv riktning

 Maria Chergui, ordförande för Jämställdhetsutskottet, berättade också om deras arbete under 2012.

– Vi har flyttat fram positionerna inom jämställdhetsintegreringsarbetet under året vilket jag är mycket stolt över. Mitt mål är att Eskilstuna ska bli Sveriges mest jämställda kommun.

Chergui lyfte särskilt fram de dialogmöten som jämställdhetsutskottet haft med alla förvaltningar och bolag under året.

– Vi kommer fortsätta arbetet med att träffa nämnder och bolag under 2013, och det är inte så att vi går ut med pekpinnar utan vi går ut för att lyssna på deras jämställdhetsarbete men fungerar också som sakkunniga och kan komma med råd i utvecklingen av deras jämställdhetsarbete. Våra besök har varit mycket uppskattade.

– Vi har också delat ut jämställdhetspriset under året som gick och de gick till Tidningen Folkets politiske redaktör Fredrik Pettersson och till Ellenprojektet inom Rädda Barnen. Kommunens hedersomnämnande inom jämställdhet gick till kommunens medarbetare Anita Pettersson. 

Tre medborgarförslag hade inkommit till fullmäktige och dessa beslutade att skickas vidare till ansvariga nämnder, de gällde djurkyrkogård, ljusterapibelysning i busskurer och snöröjning och sandning utmed trottoarer på A-gator.  

Joel Hamberg

Kopiera länk